Veškeré věci týkající se transparentnosti Pirátské strany
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 97e8081 Oct 17, 2018

README.md

Transparence

Veškeré věci týkající se finanční transparentnosti Pirátské strany.

Vize je taková, že by to měl být ústřední repozitář s věcmi týkajících se vyplácení osob u Pirátů.

  • hlavně zde budou odměny lidí placených Piráty
  • rozepsané na jednotlivé lidi
  • rozepsané na jednotlivé týmy

odměny se budou generovat z Redmine pomocí Byro (dneska je to tak u ZHMP)

  • majetková přiznání volených funkcionářů
  • výroční zprávy
  • pravidelně přehledné výtahy účetnictv (plnění rozpočtu?)- účetnictví je v samostatné APP, aby tam jsou živá data