Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
user_report.csv

README.md

Česká pirátská strana
administrativní odbor

Osobní výkaz odměňování

V tomtu výkazu zveřejňujeme základní informace o vykonané práci a odměňování podle určité smlouvy. Výkaz je sestaven podle metodiky odměňování, která obsahuje podrobnosti. U všech údajů jsou uvedeny odkazy do projektového systému redmine. Upozorňujeme, že za podmínek stanovených v metodice mohou být některé úkoly v projektovém systému neveřejné.

Odměňovaný

Jméno a příjmení: Tobias Esner
Funkce: Administrativní podpora
Tým: administrativní odbor
Smlouva: smlouva ze dne 7. 2. 2017
Období: 2017-06

Odvedená práce

Významné úkoly

Následující seznam zahrnuje všechny úkoly, které zabraly déle než 3 hodiny.

Projekt/úkol Počet hodin
Administrativní odbor 85.60
#5362 doprovodné činnosti 63.50
#3179 Pošta 20.30
Finanční odbor 46.00
#6220 asistent pro FO 44.00
Celkem v uvedených projektech 131.60

Smlouva se vztahuje na všechny projekty.

Můžete si zobrazit plný přehled plněných úkolů. Slovní hodnocení je ve zvláštním úkolu.

Počet hodin

Následující tabulka obsahuje měřitelné ukazatele za všechny úkoly v daném měsíci včetně neveřejných úkolů. Proto mohou být hodiny v ní vyšší, než se vám bez přihlášení zobrazí v projektovém systému.

Rozsah činnosti Počet hodin
Odhadnutý rozsah práce 20.00 hod/týdně = 88.00 hod/měs.
Skutečně odvedená práce dle smlouvy 131.60 hod
Práce hrazená jinými subjekty 0.00 hod
Celkový počet hodin 131.60 hod
Procento vytížení 150 %

Odměna

Částky jsou uváděny vždy v hrubé výši. Je odpovědností každého příjemce, aby příjem zdanil a zaplatil zákonné pojištění, pokud je nehradí plátce.

Dohodnutý rozsah odměny

Složka smluvní odměny Dohodnutá částka
Paušální odměna 1500.00 Kč
Hodinová odměna 97.00 Kč/hod
Úkolová odměna 5000.00 Kč
Odpočet 0.00 Kč

Skutečná odměna podle odvedené práce

Složka skutečné odměny Skutečná odměna (Kč)
Paušální odměna 1500.00 Kč
Hodinová odměna do odhadnutého rozsahu 8536.00 Kč
Hodinová odměna nad odhadnutý rozsah 4229.20 Kč
Úkolová odměna 4034.80 Kč
Mimořádná odměna 0.00 Kč
Odpočet 0.00 Kč
Celková odměna 18300.00 Kč

Odměna od jiných subjektů

U této osoby nejsou evidovány žádné příjmy, na které by měla nárok v souvislosti s funkcí.

Prohlášení o zdrojových datech

Tento výkaz byl vygenerován na základě následujících dat, které jsou jeho součástí:

You can’t perform that action at this time.