Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
user_report.csv

README.md

Česká pirátská strana
administrativní odbor

Osobní výkaz odměňování

V tomtu výkazu zveřejňujeme základní informace o vykonané práci a odměňování podle určité smlouvy. Výkaz je sestaven podle metodiky odměňování, která obsahuje podrobnosti. U všech údajů jsou uvedeny odkazy do projektového systému redmine. Upozorňujeme, že za podmínek stanovených v metodice mohou být některé úkoly v projektovém systému neveřejné.

Odměňovaný

Jméno a příjmení: Elizabet Kovačeva
Funkce: asistentka republikového předsednictva
Tým: administrativní odbor
Smlouva: smlouva ze dne 12. 9. 2016
Období: 2017-08

Odvedená práce

Významné úkoly

Následující seznam zahrnuje všechny úkoly, které zabraly déle než 3 hodiny.

Projekt/úkol Počet hodin
Republikové předsednictvo 47.00
#4081 Vedení kanceláře 47.00
Celkem v uvedených projektech 47.00

Smlouva se vztahuje na všechny projekty.

Můžete si zobrazit plný přehled plněných úkolů. Slovní hodnocení je ve zvláštním úkolu.

Počet hodin

Následující tabulka obsahuje měřitelné ukazatele za všechny úkoly v daném měsíci včetně neveřejných úkolů. Proto mohou být hodiny v ní vyšší, než se vám bez přihlášení zobrazí v projektovém systému.

Rozsah činnosti Počet hodin
Odhadnutý rozsah práce 20.00 hod/týdně = 92.00 hod/měs.
Skutečně odvedená práce dle smlouvy 47.00 hod
Práce hrazená jinými subjekty 0.00 hod
Celkový počet hodin 47.00 hod
Procento vytížení 51 %

Odměna

Částky jsou uváděny vždy v hrubé výši. Je odpovědností každého příjemce, aby příjem zdanil a zaplatil zákonné pojištění, pokud je nehradí plátce.

Dohodnutý rozsah odměny

Složka smluvní odměny Dohodnutá částka
Paušální odměna 0.00 Kč
Hodinová odměna 92.00 Kč/hod
Úkolová odměna 3000.00 Kč
Odpočet 0.00 Kč

Skutečná odměna podle odvedené práce

Složka skutečné odměny Skutečná odměna (Kč)
Paušální odměna 0.00 Kč
Hodinová odměna do odhadnutého rozsahu 4324.00 Kč
Hodinová odměna nad odhadnutý rozsah 0.00 Kč
Úkolová odměna 2000.00 Kč
Mimořádná odměna 0.00 Kč
Odpočet 0.00 Kč
Celková odměna 6324.00 Kč

Odměna od jiných subjektů

U této osoby nejsou evidovány žádné příjmy, na které by měla nárok v souvislosti s funkcí.

Prohlášení o zdrojových datech

Tento výkaz byl vygenerován na základě následujících dat, které jsou jeho součástí:

You can’t perform that action at this time.