Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
user_report.csv

README.md

Česká pirátská strana
personální odbor

Osobní výkaz odměňování

V tomtu výkazu zveřejňujeme základní informace o vykonané práci a odměňování podle určité smlouvy. Výkaz je sestaven podle metodiky odměňování, která obsahuje podrobnosti. U všech údajů jsou uvedeny odkazy do projektového systému redmine. Upozorňujeme, že za podmínek stanovených v metodice mohou být některé úkoly v projektovém systému neveřejné.

Odměňovaný

Jméno a příjmení: Yveta Matínková
Funkce: krajský koordinátor - Zlínský kraj
Tým: personální odbor
Smlouva: smlouva ze dne 2. 10. 2017
Období: 2017-11

Odvedená práce

Významné úkoly

Následující seznam zahrnuje všechny úkoly, které zabraly déle než 3 hodiny.

Projekt/úkol Počet hodin
Celkem v uvedených projektech 0.00

Smlouva se vztahuje na všechny projekty.

Můžete si zobrazit plný přehled plněných úkolů. Slovní hodnocení je ve zvláštním úkolu.

Počet hodin

Následující tabulka obsahuje měřitelné ukazatele za všechny úkoly v daném měsíci včetně neveřejných úkolů. Proto mohou být hodiny v ní vyšší, než se vám bez přihlášení zobrazí v projektovém systému.

Rozsah činnosti Počet hodin
Odhadnutý rozsah práce 20.00 hod/týdně = 84.00 hod/měs.
Skutečně odvedená práce dle smlouvy 0.00 hod
Práce hrazená jinými subjekty 0.00 hod
Celkový počet hodin 0.00 hod
Procento vytížení 0 %

Odměna

Částky jsou uváděny vždy v hrubé výši. Je odpovědností každého příjemce, aby příjem zdanil a zaplatil zákonné pojištění, pokud je nehradí plátce.

Dohodnutý rozsah odměny

Složka smluvní odměny Dohodnutá částka
Paušální odměna 9000.00 Kč
Hodinová odměna 0.00 Kč/hod
Úkolová odměna 5000.00 Kč
Odpočet 0.00 Kč

Skutečná odměna podle odvedené práce

Složka skutečné odměny Skutečná odměna (Kč)
Paušální odměna 9000.00 Kč
Hodinová odměna do odhadnutého rozsahu 0.00 Kč
Hodinová odměna nad odhadnutý rozsah 0.00 Kč
Úkolová odměna 5000.00 Kč
Mimořádná odměna 38688.00 Kč
Odpočet 0.00 Kč
Celková odměna 52688.00 Kč

Odměna od jiných subjektů

U této osoby nejsou evidovány žádné příjmy, na které by měla nárok v souvislosti s funkcí.

Prohlášení o zdrojových datech

Tento výkaz byl vygenerován na základě následujících dat, které jsou jeho součástí:

You can’t perform that action at this time.