Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
aktivity.png
vycetka-rijen-zabransky.docx

README.md

zastupitel období počet pracovních dnů user_id
Adam Zábranský
2015-10
21
16

Výkaz odměňování

Tento výkaz shrnuje základní informace pro odměňování zastupitele hl. m. Prahy za Česou pirátskou stranu. Je sestaven podle metodiky odměňování a předkládá se předsednictvu krajského sdružení.

U všech údajů jsou uvedeny odkazy do projektového systému redmine. Některé úkoly v tomto systému mohou být neveřejné. Tyto úkoly se vám po přihlášení nezobrazí, pokud nemáte potřebná oprávnění. Podmínky utajení a zveřejnění upravuje metodika odměňování.

Časově náročné úkoly

Následující tabulka uvádí všechny úkoly v daném měsíci, u kterých čas přesáhl 3 hodiny. Do této tabulky může zastupitel doplnit další významné splněné úkoly nebo aktivity. U neveřejných úkolů uvádíme jen číslo úkolu a počet hodin.

Číslo Úkol Fronta Celkem
#2351 Zasedání zastupitelstva 22. 10. 2015 a 5. 11. 2015 Požadavek 15.00
#2395 Usnesení zastupitelstva k transparentnímu obsazování dozorčích rad Požadavek 4.00
#2406 Jednání klubu dne 26. 10. 2015 Požadavek 3.80

Můžete si zobrazit plný přehled plněných úkolů.

Měřitelné ukazatele

Následující tabulka obsahuje měřitelné ukazatele za všechny úkoly v daném měsíci včetně neveřejných úkolů. Proto mohou být hodiny v ní vyšší než se vám bez přihlášení zobrazí v projektovém systému.

Rozsah činnosti Počet hodin
A. Práce pro město 18.75
B. Práce pro stranu 111.35
z toho
B.1 v projektu zastupitelstva 108.10
B.2 v ostatních projektech 3.25
Celkový počet hodin 130.10
Dohodnutý rozsah práce 126.00
Procento vytížení 103

Grafické znázornění odpracované doby dle aktivity:

Aktivity v měsíci

Odměňování

Zdroj příjmu Výše příjmu (Kč)
A. Peníze od města 13923
z toho
A.1 paušální odměna 5486
A.2 náhrada výdělku 8437
B. Peníze od strany 11511
z toho
B.1 pevná složka odměny 7511
B.2 variabilní složka odměny 4000
z toho
B.2.1 odměna za dodržení rozsahu práce 1000
B.2.2 odměna za přesčasy 0
B.2.3 odměna za významné splněné úkoly 3000
B.2.4 odpočet za výhrady 0
Celkový měsíční příjem 25434

Částky jsou uváděny vždy v hrubé výši, přičemž z paušální odměny odvádí město zálohu na daň z příjmu a zdravotní pojištění. Je dále odpovědností každého zastupitele, aby příjem zdanil a zaplatil zákonné pojištění.

You can’t perform that action at this time.