Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
aktivity.png

README.md

zastupitel období počet pracovních dnů user_id
Ondřej Profant
2015-12
21
3

Výkaz odměňování

Tento výkaz shrnuje základní informace pro odměňování zastupitele hl. m. Prahy za Česou pirátskou stranu. Je sestaven podle metodiky odměňování a předkládá se předsednictvu krajského sdružení.

U všech údajů jsou uvedeny odkazy do projektového systému redmine. Některé úkoly v tomto systému mohou být neveřejné. Tyto úkoly se vám po přihlášení nezobrazí, pokud nemáte potřebná oprávnění. Podmínky utajení a zveřejnění upravuje metodika odměňování.

Časově náročné úkoly

Následující tabulka uvádí všechny úkoly v daném měsíci, u kterých čas přesáhl 3 hodiny. Do této tabulky může zastupitel doplnit další významné splněné úkoly nebo aktivity. U neveřejných úkolů uvádíme jen číslo úkolu a počet hodin.

Číslo Úkol Fronta Celkem
#2516 Jednání klubu 1.12.2015 k rozpočtu Prahy na rok 2016 Požadavek 7.00
#2535 Zasedání zastupitelstva 17. 12. 2015 Požadavek 10.00
#2553 Jednání klubu 14. 12. Požadavek 3.25
#2582 Kauza domu Osinalická 28 Požadavek 3.00

Můžete si zobrazit plný přehled plněných úkolů.

Měřitelné ukazatele

Následující tabulka obsahuje měřitelné ukazatele za všechny úkoly v daném měsíci včetně neveřejných úkolů. Proto mohou být hodiny v ní vyšší než se vám bez přihlášení zobrazí v projektovém systému.

Rozsah činnosti Počet hodin
A. Práce pro město 22.50
B. Práce pro stranu 100.07
z toho
B.1 v projektu zastupitelstva 97.07
B.2 v ostatních projektech 3.00
Celkový počet hodin 122.57
Dohodnutý rozsah práce 126.00
Procento vytížení 97

Grafické znázornění odpracované doby dle aktivity:

Aktivity v měsíci

Odměňování

Zdroj příjmu Výše příjmu (Kč)
A. Peníze od města 15611
z toho
A.1 paušální odměna 5486
A.2 náhrada výdělku 10125
B. Peníze od strany 10690
z toho
B.1 pevná složka odměny 6750
B.2 variabilní složka odměny 3940
z toho
B.2.1 odměna za dodržení rozsahu práce 940
B.2.2 odměna za přesčasy 0
B.2.3 odměna za významné splněné úkoly 3000
B.2.4 odpočet za výhrady 0
Celkový měsíční příjem 26301

Částky jsou uváděny vždy v hrubé výši, přičemž z paušální odměny odvádí město zálohu na daň z příjmu a zdravotní pojištění. Je dále odpovědností každého zastupitele, aby příjem zdanil a zaplatil zákonné pojištění.

You can’t perform that action at this time.