Skip to content

pirati-cz/swarmwise-cs

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
 
 
 
 
img
 
 
src
 
 
xsl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swarmwise

Český překlad knihy Swarmwise a webová prezentace.

Pro vygenerování PDF ze zdrojáků budete potřebovat Xsltproc, Fop a DocBook XSL NS Stylesheets v1.78. Pak stačí jen pustit Make.

FOP v1.1 obsahuje chybu, kvůli které se špatně zarovnává obsah (strana v-vii). Pro vysázení finální verze PDF používejte vývojovou verzi z SVN.

Pokud ještě není uzavřený bug 2438, aplikujte na zdrojové kódy tento patch

About

Český překlad knihy Swarmwise a webová prezentace.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published