Český překlad knihy Swarmwise a webová prezentace.
XSLT CSS Makefile
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
fonts
hyph
img
src
xsl
.gitignore
Makefile
README.md
README.txt
fop.xml
swarmwise.docbook

README.md

Swarmwise

Český překlad knihy Swarmwise a webová prezentace.

Pro vygenerování PDF ze zdrojáků budete potřebovat Xsltproc, Fop a DocBook XSL NS Stylesheets v1.78. Pak stačí jen pustit Make.

FOP v1.1 obsahuje chybu, kvůli které se špatně zarovnává obsah (strana v-vii). Pro vysázení finální verze PDF používejte vývojovou verzi z SVN.

Pokud ještě není uzavřený bug 2438, aplikujte na zdrojové kódy tento patch