Jihomoravský kraj
Switch branches/tags
Clone or download
Pull request Compare This branch is 35 commits ahead of gh-pages.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_data
_includes
_layouts
_people
_posts
_program
_sass
_teams
admin @ 99088b0
aktuality
api
assets
digitalizace
finance
kontakt
landing
lide
o-nas
otevrenost
pripoj-se
program
regiony
tags
.gitignore
.gitmodules
.travis.yml
404.md
Gemfile
Piratske-listy-JMK.pdf
_config.yml
index.html
readme.md

readme.md

jihomoravsky.pirati.cz

Naklonovaný web pirati.cz, z kterého vychází web JmK. Níže následuje obsah copypastovaný z centrální verze.

Lokální spuštění

Instalacee na Fedora 25: dnf install rubygem-jekyll

Instalace ubuntu 16.04:

sudo apt-get install ruby-dev gcc make libghc-zlib-dev
gem install rubygems-update
gem install jekyll bundler
bundle

Repozitář můžeme naklonovat do jakékoliv složky (nemusí být ve /var/www/).

jekyll serve, což stránku zkompiluje, spustí a ještě je stránka přístupná skrz localhost: http://127.0.0.1:4000

Popřípadě můžeme spustit jen: jekyll build, což do složky _site připraví kompletní web (ten můžeme otevřít z prohlíže pomocí klavesové zkratky ctrl+o).

Struktura

Samotné stránky jsou v markdownu nebo v html (složitější struktura, např. vícesloupců apod)

Kolekce jsou markdown soubory s yaml frontend v přísliušné složce, na webu jsou použity 4:

  • posts (články)
  • people (lidé)
  • program
  • teams (týmy)

Některé údaje jsou uvedeny v složce _data. Jsou zde ve formátu yaml nebo json.

CSS je ve složce _sass a je automaticky kompilováno a minifikován do jednoho souboru main.css.

JavaScript je ve složce _include/js. Knihovny jsou linkovány skrze CDN v minifikované podobě. Další JS je v spojen do jednoho scriptu bez minifikace (zatím).

Jekyll má velmi podrobnou dokumentaci. A při vývoji též doporučuji cheat sheet