Skip to content
Založení Firmy za 1 den
Branch: master
Clone or download
Latest commit 45aef48 May 13, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app Delete config.local.neon.bck May 2, 2019
bin initial release Apr 30, 2019
docs initial release Apr 30, 2019
libs initial release Apr 30, 2019
sql initial release Apr 30, 2019
tests initial release Apr 30, 2019
vendor initial release Apr 30, 2019
www initial release Apr 30, 2019
.gitignore initial release Apr 30, 2019
.travis.yaml initial release Apr 30, 2019
Dockerfile.db initial release Apr 30, 2019
Dockerfile.web initial release Apr 30, 2019
composer.json initial release Apr 30, 2019
docker-compose.yml initial release Apr 30, 2019
licence.md initial release Apr 30, 2019
readme.md Update readme.md May 13, 2019

readme.md

urad.pirati.cz

Zakládání firem online

Webová aplikace sloužící k zakládání s.r.o. online. Je nasazena na webu urad.pirati.cz a jejím primárním účelem je podpora pirátského návrhu zákona na zjednodušení zakládání firem Firma za 1 den.

Aplikace ve spolupráci s notářem umožňuje již dnes výraznou úsporu času a peněz v průběhu celého procesu a ilustruje tak možnosti zjednodušení a digitalizace zakládání společností s ručením omezeným.

Kód zveřejňujeme pod MIT Licencí.

Vytvořeno za pomoci Nette Frameworku.

You can’t perform that action at this time.