Utställning om övervakning
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 110 commits ahead of redhog:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
libs
CNAME.old
README.md
index.html
logo.svg
map.js
morelinks.js
style.less
tech.js
timeline.js

README.md

www.overvakad.se

Det här är hemsidekällkoden och allt materialet till PP Göteborgs utställning om övervakningens historia.

Siten består av statiska filer och kräver därför ingen speciell servermjukvara, utan det räcker att checka ut git-repot till en helt vanlig webserver.

Själva materialet ligger i katalogen 'data', och består av filer av typen json och csv. Json-filer kan du enklast läsa i en vanlig text-editor som notepad eller gedit, och csv-filer öppnar du i OpenOffice / Libre Office Calc eller Excel.

Tryckt material

Det tryckbara materialet återfinns i en egen branch exhibition. Materialet ligger i en egen branch för att man skall slippa hämta hem det om man 'bara' vill göra en kopia av hemsidan.

Foton från utställningen

http://imgur.com/a/Dc2N5