Skip to content

pirc-pl/pirc-gateway

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRC.pl web client

Bramka PIRC / PIRC websocket IRC web interface

Please note that this software uses Polish language in multiple places. Please notify developers about missing English UI translations. This software also expects specific IRC network configuration for some of its functionalities. Details will be provided later.

Polski

Kompletne rozwiązanie pozwalające na dostęp do IRC za pośrednictwem przeglądarki. Stworzone na potrzeby sieci PIRC w okolicach roku 2011 (autorzy: Tril, samu). W późniejszym czasie utrzymywane i ulepszane przez k4be. Do uruchomienia tej dystrybucji wymagany jest serwer www (używamy nginx). Dla nginx należy użyć konfiguracji:

location / {
	try_files $uri $uri/ /index.html;
}

Skopiuj plik /js/gateway_global_settings.example.js do /js/gateway_global_settings.js i zmień ustawienia według swoich potrzeb.

Otwieraj stronę pod adresem https://example.com/ (puste pola), https://example.com/kanal/ (nazwa kanału w adresie ma być bez znaku #) lub https://example.com/kanal/nick/.

W tym momencie staramy się wspierać następujące konfiguracje sieci IRC:

W przyszłości:

Przetestuj oficjalną instancję

English

A complete solution allowing IRC access with a web browser. Created to fulfill the needs of PIRC (Polish IRC network) around year 2011 (authors: Tril, samu). Later maintained and upgraded by k4be. This distribution needs a web server (we use nginx). Use following nginx configuration:

location / {
	try_files $uri $uri/ /index.html;
}

Rename the /js/gateway_global_settings.example.js to /js/gateway_global_settings.js and adjust the settings to fit your needs.

Use the URL of https://example.com/ (empty inputs), https://example.com/channel/ (channel name in url should not include the # character) or https://example.com/channel/nickname/.

At the moment, we are trying to support the following IRC network configurations:

Planned in future:

Test the official instance (defaults to Polish language, can be changed in settings)


This software contains components from other open projects:

Published on GitHub by k4be.

About

Bramka PIRC / PIRC.pl web client

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published