Skip to content
Oficjalny regulamin Studenckiego Koła Innowacji i Transferu Technologii INIT
TeX
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
main.tex
reg_text.tex

README.md

INITreg

Oficjalny regulamin Studenckiego Koła Innowacji i Transferu Technologii INIT

Dokument w formacie .pdf znajduje się w zakładace releases.

Szczegóły techniczne:

Dokument podzielony jest na dwie części. Część merytoryczna dokumentu znajduje się w pliku reg_text.tex. Cześć techniczna kontrolująca wygląd (deklaracje importowanych pakietów, funkcji itp.) znajduje się w pliku main.tex.

W celu uzyskania wersji .pdf z plików źródłowych konieczna jest kilkukrotna (w celu rozwiązania wszystkich wewnętrznych referencji) kompilacja przy pomocy (lub równoważnego polecenia):

xelatex main.tex -aux-directory="./.tex_output"
You can’t perform that action at this time.