Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
title
Använd vårt WiFi

Det är enkelt. Anslut till det öppna WiFi som heter "pjodd.se".

För dig som använder Pjodd är det som att vi var en enda jättestor WiFi-router med gigantisk räckvidd. Egentligen är det många routers med liten räckvidd som är utplacerade, men mjukvaran vi använder gör att det fungerar helt sömlöst när du rör dig mellan dem.

Önskar du att man kunde koppla upp sig mot Pjodd någonstans där det saknas? Läs då mer om hur du kan bygga ut vårt nät.

Varför finns Pjodd?

Först och främst tycker vi det är en demokratisk rättighet att ha tillgång till internet, men det finns många andra fördelar med ett uppkopplat Malmö. Vi skriver mer om detta på en annan sida.