Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
title
Huvudsida

Välkommen till Pjodds wiki!

Vi är en ideell förening som vill bygga ett fritt och gratis mesh-nätverk med internetuppkoppling via WiFi över hela Malmö. För de som kopplar upp sig mot oss är det som om att det fanns en jättestark WiFi-sändare som når överallt, men i verkligheten är det många små WiFi-routrar som är utplacerade i närheten av varandra. Det är inte alla routrar som har en direkt koppling till internet, och när så är fallet hoppar trafiken från router till router tills dess att den når en med uppkoppling.

På denna wiki skriver vi om våra installationer, tekniken och föreningen.

Några ofta besöka sidor

Redigera

Denna wikis källkod finns på https://github.com/pjodd/wiki. Du är välkommen med bidrag där, eller genom att höra av dig till styrelsen.