Permalink
Browse files

locale: sync from Crowdin

Fixes gogs#4811
  • Loading branch information...
Unknwon committed Nov 22, 2017
1 parent dd245fe commit 6f2347fc71f17b5703a9b1f383a2d3451f88b741
@@ -632,7 +632,7 @@ pulls.is_checking=La recherche de conflits est toujours en cours, veuillez rafra
pulls.can_auto_merge_desc=Cette pull request peut être fusionnée automatiquement.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Cette pull request ne peut être fusionnée automatiquement à cause de conflits.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Fusionner manuellement afin de résoudre les conflits.
pulls.create_merge_commit=Create a merge commit
pulls.create_merge_commit=Créer un commit de fusion
pulls.rebase_before_merging=Rebase before merging
pulls.merge_pull_request=Fusionner la Pull Request
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Vous ne pouvez effectuer une réouverture car il y a déjà une pull-request ouverte (#%d) depuis le même dépôt avec les mêmes informations de fusion et est en attente de fusion.`
@@ -835,7 +835,7 @@ settings.recent_deliveries=Livraisons récentes
settings.hook_type=Type de Hook
settings.add_slack_hook_desc=Intégrer <a href="%s"> Slack</a> à votre dépôt.
settings.add_discord_hook_desc=Ajouter l'intégration de <a href="%s">Discord</a> à votre dépôt.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Add <a href="%s">Dingtalk</a> integration to your repository.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Ajouter l'intégration de <a href="%s">Dingtalk</a> à votre dépôt.
settings.slack_token=Jeton
settings.slack_domain=Domaine
settings.slack_channel=Canal
@@ -1107,7 +1107,7 @@ auths.user_base=Utilisateur Search Base
auths.user_dn=Utilisateur DN
auths.attribute_username=Attribut nom d'utilisateur
auths.attribute_username_placeholder=Laisser vide pour utiliser la valeur du formulaire d'authentification comme nom d'utilisateur.
auths.attribute_name=First Name Attribute
auths.attribute_name=Attribut du prénom
auths.attribute_surname=Attribut du nom de famille
auths.attribute_mail=Attribut de l'e-mail
auths.verify_group_membership=Vérifier l'appartenance à un groupe
@@ -1141,7 +1141,7 @@ auths.still_in_used=Cette authentification est encore utilisée par d'autres uti
auths.deletion_success=L'authentification a été supprimée avec succès !
auths.login_source_exist=La source de connexion « %s » existe déjà.
config.not_set=(not set)
config.not_set=(non défini)
config.server_config=Configuration du Serveur
config.app_name=Nom de l'application
config.app_ver=Version de l'application
@@ -1178,7 +1178,7 @@ config.disable_http_git=Désactiver Git HTTP
config.enable_local_path_migration=Activer la migration de chemin locale
config.commits_fetch_concurrency=Concurrence des récupérations de commits
config.http_config=HTTP Configuration
config.http_config=Configuration HTTP
config.http_access_control_allow_origin=Access Control Allow Origin
config.db_config=Configuration de la Base de Données
@@ -1107,7 +1107,7 @@ auths.user_base=База для поиска пользователя
auths.user_dn=DN пользователя
auths.attribute_username=Атрибут username
auths.attribute_username_placeholder=Оставьте пустым, чтобы использовать имя пользователя для регистрации.
auths.attribute_name=First Name Attribute
auths.attribute_name=Имя атрибута
auths.attribute_surname=Фамилия аттрибута
auths.attribute_mail=Электронная почта аттрибута
auths.verify_group_membership=Verify group membership
@@ -632,8 +632,8 @@ pulls.is_checking=Kontrola rozporov stále pokračuje, prosím obnovte stránku
pulls.can_auto_merge_desc=Tento pull request je možné automaticky zlúčiť.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Tento pull request nemôže byť automaticky zlúčený pretože obsahuje konflikty.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Prosím zlúčte manuálne pre vyriešenie konfliktov.
pulls.create_merge_commit=Create a merge commit
pulls.rebase_before_merging=Rebase before merging
pulls.create_merge_commit=Vytvoriť zlúčenú revíziu
pulls.rebase_before_merging=Rebase pred zlúčením
pulls.merge_pull_request=Zlúčiť pull request
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nemôžete znovu otvoriť požiadavku na stiahnutie, pretože požiadavka na stiahnutie z rovnakého repozitára s rovnakými informáciami pre zlúčenie už existuje (#%d) a čaká na zlúčenie.`
pulls.delete_branch=Odstrániť vetvu
@@ -739,8 +739,8 @@ settings.tracker_issue_style.numeric=Numerická
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanumerické
settings.tracker_url_format_desc=Môžete použiť zástupné výrazy <code>{user} {repo} {index}</code> pre užívateľské meno, názov repozitára a číslo úlohy.
settings.pulls_desc=Povoliť požiadavky na stiahnutie, aby mohli byť príspevky verejnosti akceptované
settings.pulls.ignore_whitespace=Ignore changes in whitespace
settings.pulls.allow_rebase_merge=Allow use rebase to merge commits
settings.pulls.ignore_whitespace=Ignorovať zmeny v prázdnom priestore
settings.pulls.allow_rebase_merge=Povoliť použitie rebase pre zlúčenie revízií
settings.danger_zone=Riziková zóna
settings.cannot_fork_to_same_owner=Nemôžete rozštiepiť repozitár jeho vlastníkovi.
settings.new_owner_has_same_repo=Nový vlastník už repozitár s rovnakým názvom má. Vyberte, prosím, iné meno.
@@ -778,7 +778,7 @@ settings.remove_collaborator_success=Spolupracovník bol odstránený.
settings.search_user_placeholder=Hľadať užívateľa...
settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Nieje dovolené pridať organizáciu ako spolupracovníka.
settings.add_webhook=Pridať webhook
settings.hooks_desc=Webhooks are much like basic HTTP POST event triggers. Whenever something occurs in Gogs, we will handle the notification to the target host you specify. Learn more in this <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
settings.hooks_desc=Webové háčiky sú podobné základným spúšťačom HTTP, POST udalostí. Kedykoľvek sa niečo stane v Gogs, bude postarané o oznámenie špecifickému cieľovému serveru. Viac o danom sa dozviete v <a target="_blank" href="%s"> príručke webových háčikov </a>.
settings.webhook_deletion=Odstrániť webhook
settings.webhook_deletion_desc=Odstránením tohto webového háčika sa odstránia všetky informácie o ňom a tiež história volaní. Chcete pokračovať?
settings.webhook_deletion_success=Webový háčik bol odstránený!
@@ -1100,7 +1100,7 @@ auths.domain=Doména
auths.host=Host
auths.port=Port
auths.bind_dn=Bind DN
auths.bind_dn_helper=You can use '%s' as placeholder for username, e.g. DOM\%s
auths.bind_dn_helper=Môžete použiť '%s' ako miesto pre užívateľské meno, napr. DOM\%s
auths.bind_password=Heslo pripojenia
auths.bind_password_helper=Upozornenie: Toto heslo je ukladané nešifrovane. Nepoužívajte pre správcovské účty.
auths.user_base=Východzie miesto hľadania úživateľov
@@ -1141,44 +1141,44 @@ auths.still_in_used=Tento spôsob overovania je stále používaný niektorými
auths.deletion_success=Spôsob overovania bol odstránený!
auths.login_source_exist=Zdroj prihlásenia '%s' už existuje.
config.not_set=(not set)
config.not_set=(nezadané)
config.server_config=Konfigurácia servera
config.app_name=Názov aplikácie
config.app_ver=Verzia aplikácie
config.app_url=URL adresa aplikácie
config.domain=Doména
config.offline_mode=Offline režim
config.disable_router_log=Disable Router Log
config.disable_router_log=Vypnúť systémové záznamy smerovača
config.run_user=Používateľ pre spustenie aplikácie
config.run_mode=Run Mode
config.git_version=Git Version
config.static_file_root_path=Static File Root Path
config.log_file_root_path=Log File Root Path
config.reverse_auth_user=Reverse Authentication User
config.run_mode=Režim spúšťania
config.git_version=Verzia Gitu
config.static_file_root_path=Koreňový adresár statického súboru
config.log_file_root_path=Koreňový adresár súboru systémových záznamov
config.reverse_auth_user=Užívateľ obráteného overenia
config.ssh_config=SSH Configuration
config.ssh_config=Nastavenie SSH
config.ssh_enabled=Povolené
config.ssh_start_builtin_server=Start Builtin Server
config.ssh_start_builtin_server=Spustiť vstavaný server
config.ssh_domain=Doména
config.ssh_port=Port
config.ssh_listen_port=Listen Port
config.ssh_root_path=Root Path
config.ssh_key_test_path=Key Test Path
config.ssh_keygen_path=Keygen ('ssh-keygen') Path
config.ssh_minimum_key_size_check=Minimum Key Size Check
config.ssh_minimum_key_sizes=Minimum Key Sizes
config.repo_config=Repository Configuration
config.ssh_listen_port=Port pre poslúchanie
config.ssh_root_path=Koreňová cesta
config.ssh_key_test_path=Cesta testu kľúčov
config.ssh_keygen_path=Cesta ku generátoru kľúčov ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Kontrola minimálnej veľkosti kľúčov
config.ssh_minimum_key_sizes=Minimálna veľkosť kľúčov
config.repo_config=Nastavenie repozitára
config.repo_root_path=Koreňový adresár repozitára
config.script_type=Typ skriptu
config.repo_force_private=Force Private
config.max_creation_limit=Max Creation Limit
config.preferred_licenses=Preferred Licenses
config.disable_http_git=Disable HTTP Git
config.enable_local_path_migration=Enable Local Path Migration
config.commits_fetch_concurrency=Commits Fetch Concurrency
config.http_config=HTTP Configuration
config.repo_force_private=Vynútiť súkromné
config.max_creation_limit=Maximálna lehota pre vytvorenie
config.preferred_licenses=Uprednostňované licencie
config.disable_http_git=Vypnúť HTTP Git
config.enable_local_path_migration=Povoliť migráciu z miestnej cesty
config.commits_fetch_concurrency=Súbežnosť vyzdvihnutia revízii
config.http_config=HTTP konfigurácia
config.http_access_control_allow_origin=Access Control Allow Origin
config.db_config=Konfigurácia databázy
@@ -1192,30 +1192,30 @@ config.db_path=Cesta
config.db_path_helper=(iba pre "sqlite3" a "tidb")
config.service_config=Konfigurácia služby
config.register_email_confirm=Require Email Confirmation
config.register_email_confirm=Vyžadovať potvrdenie e-mailu
config.disable_register=Zakázať registráciu
config.show_registration_button=Show Register Button
config.require_sign_in_view=Require Sign In View
config.mail_notify=Mail Notification
config.disable_key_size_check=Disable Minimum Key Size Check
config.show_registration_button=Zobraziť tlačítko registrácie
config.require_sign_in_view=Vyžadovať zobrazenie prihlásenia
config.mail_notify=Upozornenie e-mailom
config.disable_key_size_check=Vypnúť kontrolu minimálnej veľkosti kľúčov
config.enable_captcha=Povoliť Captcha
config.active_code_lives=Active Code Lives
config.reset_password_code_lives=Reset Password Code Lives
config.active_code_lives=Doba života aktívneho kódu
config.reset_password_code_lives=Lehota kódu pre obnovu hesla
config.webhook_config=Webhook Configuration
config.webhook_config=Nastavenie webových háčikov
config.queue_length=Dĺžka fronty
config.deliver_timeout=Deliver Timeout
config.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
config.deliver_timeout=Časový limit doručenia
config.skip_tls_verify=Preskočiť overenie TLS
config.mailer_config=Nastavenie mailera
config.mailer_enabled=Povolený
config.mailer_disable_helo=Zakázať HELO
config.mailer_name=Názov
config.mailer_host=Host
config.mailer_user=Používateľ
config.send_test_mail=Send Test Email
config.test_mail_failed=Fail to send test email to '%s': %v
config.test_mail_sent=Test email has been sent to '%s'.
config.send_test_mail=Odoslať testovací E-mail
config.test_mail_failed=Odoslanie testovacieho e-mailu na '%s' zlyhalo: %v
config.test_mail_sent=Testovací e-mail bol odoslaný na '%s'.
config.oauth_config=OAuth konfigurácia
config.oauth_enabled=Povolený
@@ -1229,77 +1229,77 @@ config.session_config=Nastavenie session
config.session_provider=Session provider
config.provider_config=Nastavenie providera
config.cookie_name=Názov cookie
config.enable_set_cookie=Enable Set Cookie
config.enable_set_cookie=Povoliť nastavenie Cookie
config.gc_interval_time=GC Časový interval
config.session_life_time=Session Life Time
config.session_life_time=Doba trvania relácie
config.https_only=Iba HTTPS
config.cookie_life_time=Cookie Life Time
config.cookie_life_time=Doba života súboru cookie
config.picture_config=Picture Configuration
config.picture_service=Picture Service
config.picture_config=Nastavenie ikony užívateľa
config.picture_service=Služba ikon užívateľov
config.disable_gravatar=Zakázať Gravatar
config.enable_federated_avatar=Enable Federated Avatars
config.git_config=Git Configuration
config.git_disable_diff_highlight=Disable Diff Syntax Highlight
config.git_max_diff_lines=Max Diff Lines (for a single file)
config.git_max_diff_line_characters=Max Diff Characters (for a single line)
config.git_max_diff_files=Max Diff Files (to be shown)
config.git_gc_args=GC Arguments
config.git_migrate_timeout=Migration Timeout
config.git_mirror_timeout=Mirror Update Timeout
config.git_clone_timeout=Clone Operation Timeout
config.git_pull_timeout=Pull Operation Timeout
config.git_gc_timeout=GC Operation Timeout
config.log_config=Log Configuration
config.log_mode=Mode
config.log_options=Options
config.enable_federated_avatar=Povoliť jednotné ikony užívateľov
config.git_config=Konfigurácia Gitu
config.git_disable_diff_highlight=Vypnúť zvýraznenie syntaxi v rozdielovom zobrazení
config.git_max_diff_lines=Maximálny počet rozdielnych riadkov jedného súboru
config.git_max_diff_line_characters=Maximálny počet zobrazených rozdielnych znakov jedného riadku
config.git_max_diff_files=Maximálny počet zobrazených rozdielnych súborov
config.git_gc_args=Parametre GC
config.git_migrate_timeout=Časová lehota prenesenia
config.git_mirror_timeout=Časový limit aktualizácie zrkadla
config.git_clone_timeout=Časový limit operácie naklonovania
config.git_pull_timeout=Časový limit operácie stiahnutia
config.git_gc_timeout=Časový limit operácie GC
config.log_config=Nastavenie systémových záznamov
config.log_mode=Režim
config.log_options=Možnosti
monitor.cron=Cron úlohy
monitor.name=Názov
monitor.schedule=Schedule
monitor.schedule=Rozvrh
monitor.next=Nabudúce
monitor.previous=Predchádzajúci čas
monitor.execute_times=Execute Times
monitor.process=Running Processes
monitor.execute_times=Doby vykonávania
monitor.process=Spustené procesy
monitor.desc=Popis
monitor.start=Start Time
monitor.execute_time=Execution Time
notices.system_notice_list=System Notices
notices.view_detail_header=View Notice Detail
notices.actions=Actions
notices.select_all=Select All
notices.deselect_all=Deselect All
notices.inverse_selection=Inverse Selection
notices.delete_selected=Delete Selected
notices.delete_all=Delete All Notices
monitor.start=Čas štartu
monitor.execute_time=Doba vykonávania
notices.system_notice_list=Systémové oznámenia
notices.view_detail_header=Zobraziť detail oznámenia
notices.actions=Akcie
notices.select_all=Vybrať všetko
notices.deselect_all=Zrušiť výber všetkých
notices.inverse_selection=Prevrátiť výber
notices.delete_selected=Odstrániť vybrané
notices.delete_all=Odstrániť všetky oznámenia
notices.type=Typ
notices.type_1=Repozitár
notices.desc=Popis
notices.op=Op.
notices.delete_success=System notices have been deleted successfully.
notices.delete_success=Systémové upozornenia boli odstránené.
[action]
create_repo=created repository <a href="%s">%s</a>
fork_repo=forked a repository to <a href="%s">%s</a>
rename_repo=renamed repository from <code>%[1]s</code> to <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=pushed to <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> at <a href="%[1]s">%[4]s</a>
create_repo=vytvoril repozitár <a href="%s">%s</a>
fork_repo=rozštiepil repozitár do <a href="%s">%s</a>
rename_repo=premenoval repozitár z <code>%[1]s</code> na <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=odoslal do vetvy <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> v repositáři <a href="%[1]s">%[4]s</a>
compare_commits=Zobraziť porovnanie týchto %d commitov
transfer_repo=transfered repository <code>%s</code> to <a href="%s">%s</a>
create_issue=`opened issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`closed issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`reopened issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`commented on issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`created pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`closed pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`reopened pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`merged pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
create_branch=created new branch <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> at <a href="%[1]s">%[4]s</a>
delete_branch=deleted branch <code>%[2]s</code> at <a href="%[1]s">%[3]s</a>
push_tag=pushed tag <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> to <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_tag=deleted tag <code>%[2]s</code> at <a href="%[1]s">%[3]s</a>
transfer_repo=predal repozitár <code>%s</code> užívateľovi/organizácii <a href="%s">%s</a>
create_issue=`vytvoril úlohu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`uzatvoril úlohu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`znovuotvoril úlohu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`okomentoval úlohu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`vytvoril požiadavku na stiahnutie <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`zatvoril požiadavku na stiahnutie <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`znovuotvoril požiadavku na stiahnutie <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`zlúčil požiadavku na stiahnutie <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
create_branch=vytvoril novú vetvu <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> v <a href="%[1]s">%[4]s</a>
delete_branch=odstránil vetvu <code>%[2]s</code> v <a href="%[1]s">%[3]s</a>
push_tag=odoslal značku <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> do repozitára <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_tag=odstránená značka <code>%[2]s</code> v <a href="%[1]s">%[3]s</a>
[tool]
ago=pred
@@ -1323,8 +1323,8 @@ raw_seconds=sekúnd
raw_minutes=minút
[dropzone]
default_message=Drop files here or click to upload.
invalid_input_type=You can't upload files of this type.
file_too_big=File size ({{filesize}} MB) exceeds maximum size ({{maxFilesize}} MB).
default_message=Pretiahnite súbory sem alebo stlačte Nahrať.
invalid_input_type=Nie je možné nahrať súbory tohoto typu.
file_too_big=Veľkosť súboru ({{filesize}} MB) je vyššia než maximálna veľkosť ({{maxFilesize}} MB).
remove_file=Odstrániť súbor
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6f2347f

Please sign in to comment.