Skip to content

pkiraly/rpha

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lib
 
 
 
 
web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A régi magyar versek repertóriuma Java alapú webalkalmazása

Az alkalmazás két fő összetevőn alapul: Jakarta Struts (1.2.9 változat) és az Apache Lucene (2.3.2 változat) könyvtárakon. A Struts az alkalmazás belső logikáját határozza meg, a Lucene az adatok tárolásáért és visszakeresésért felelős. Az alkalmazás fejlesztésekor az src és web könyvtárakat kell figyelembe venni. Az előbbi az alkalmazást működtető osztályokat tartalmazza, az utóbbi elsősorban a webes megjelenítést.

Az alkalmazás működését elsősorban a web/WEB-INF/struts-config.xml fájl írja le. A bejövő adatok úgynevezett Form Beaneket inicializálnak. Az Action osztályok innen veszik az adatokat (pl. egy keresőkérdést) és feldolgozás után ide is írják vissza azokat. A webes .jsp (Java Servlet Pages) oldalak pedig a Form Beanekben levő adatokat írják ki a felhasználó számára.

Például:

<form-bean name="searchForm" type="com.kirunews.rpha.struts.form.SearchForm" />

ez a searchForm-nevű formhoz a com.kirunews.rpha.struts.form.SearchForm osztályt rendeli, amit a src/com/kirunews/rpha/struts/form/SearchForm.java fájlban definiáltunk.

<action attribute="searchForm" input="/form/search.jsp"
	name="searchForm" path="/search" scope="request"
	type="com.kirunews.rpha.struts.action.SearchAction">
	<forward name="xml" path="/form/searchXml.jsp"/>
	<forward name="html" path="/form/searchHtml.jsp"/>
	<forward name="book" path="/form/bookList.jsp"/>
	<forward name="search-advanced" path="/form/search-advanced.jsp"/>
	<forward name="search-rpha5" path="/form/search-rpha5.jsp"/>
	<forward name="default" path="/form/search.jsp"/>
</action>

Az fenti Form Beant a com.kirunews.rpha.struts.action.SearchAction osztály (lásd src/com/kirunews/rpha/struts/action/SearchAction.java fájl) dolgozza fel, aminek a kimenetét (egyéb paraméterek figyelembevételével) a web/form/searchXml.jsp, a web/form/searchHtml.jsp stb. JSP oldalak írják ki.

Az src/com/kirunews/rpha könyvtárban a form beanek és action osztályokon kívül a model könyvtár található, ami az adatok elérésével kapcsolatos osztályokat tartalmazza, például a könyvek listáját, vagy a keresést. A struts könyvtárban található az InitializeServlet.java, ami egy, az alkalmazás elindulásakor automatikusan meghívott osztály tartalmaz, ami beolvassa azokat a statikus változókat (konfigurációs fájl értékeit), ami az alkalmazás futtatásához szükséges. Valamint itt találhatóak a nyelvi fájlok, melyek segítségével előáll a felület francia, magyar vagy angol nyelvű változata (src/com/kirunews/rpha/struts/ApplicationResources.properties).

Az RPHA mögött nem relációs adatbázis, hanem egy Apache Lucene index van. Az indexben szereplő rekordoknak (a Lucene szóhasználatával dokumentumoknak) típusuk van, és a keresés során a Lucene API-jával tulajdonképpen az SQL "join" utasítását próbáljuk megvalósítani. Az index importálható/exportálható XML-be. Az alap XML szerkezet az ISIS-ben elkészített adatbázis exportjából született, de az idők során a szerkesztők módosították az adatokat. Az alkalmazás része egy parancssori export/import funkcionalitás, illetve az index optimalizálása. A Lucene verziója elég régi, 2.3.2, az alkalmazás készítése idején ez volt az aktuális verzió.

A keresés során az alkalmazás a Lucene találati listából egy ad-hoc XML-t képez, amit a weboldalon XSLT segítségével jelenít meg (az XSLT transzformáció szerver oldalon zajlik, vagyis a böngésző már egy HTML kódot kap). Az XSLT állományok a web/xslt könyvtárban találhatóak.

A lefordított alkalmazás könyvtárszerkezete

 • config: az XML import/export fájlok helye ** config/xslt: az XSLT fájlok helye, ezek gondoskodnak a megjelenésről
 • index: az Apache Lucene index könyvtára
 • log: az alkalmazás naplófájljai
 • tomcat: 5.5-ös Apache Tomcat szerver. (Az alábbiakban csak a fontosabb fájlokat/könyvtárakat emelem ki) ** tomcat/bin: indító scriptek ** tomcat/common/classes/rpha.properties: az RPHA alkalmazás alapvető könyvtárbeállításai (a fent felsorolt config, index és log könyvtárakat lehet itt megadni): ** tomcat/conf/tomcat-users.xml: itt lehet beállítani a szerkesztők jelszavát ** tomcat/webapps/rpha: maga az alkalmazás ** tomcat/webapps/rpha/WEB-INF: ez azért fontos könyvtár, mert innen lehet elindítani néhány parancssori műveletet. Ezekhez az Apache Ant szükséges, amit Ubuntun "sudo apt-get install ant" paranccsal lehet telepíteni. (A fontosabb parancsokat lásd alább.)

Példa a tomcat/common/classes/rpha.properties fájlra:

rpha.configDir  = /var/rpha/config
rpha.indexDir   = /var/rpha/index
rpha.logDir    = /var/rpha/log

Parancssori utasítások

indítás:

/var/rpha/tomcat/bin/catalina.sh start

leállítás:

/var/rpha/tomcat/bin/catalina.sh stop

Ant parancsok (a tomcat/webapps/rpha/WEB-INF könyvtárból adjuk ki)

a parancsok listája

ant -f util.xml -p

az adatbázis XML exportja (az eredménye a config könyvtárba írt export.YYYY.MM.DD.HH.mm.xml nevű fájl, ahol a betűk helyére az aktuális év, hónap, nap, óra, perc értékei helyettesítódnek, pl. export.2013.09.10.22.52.xml)

ant -f util.xml export

az adatbázist XML importja (Vigyázat! Az import újragenerálja a teljes adatbázist minden korábbi rekordot törölve.)

ant -f util.xml import -DimportFile=[file]

Lucene index optimalizálása

ant -f util.xml optimize

Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok: kirunews _ gmail _ com

About

1600 előtti magyar versek repertóriuma

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published