No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
tested_input
CoderInterface.h
Encrypter.cpp
Encrypter.h
FFT.hpp
GNUPlot.cpp
GNUPlot.h
MathHelper.cpp
MathHelper.h
README.md
RSA.pdf
RsaCoder.cpp
RsaCoder.h
RsaKeyGenerator.cpp
RsaKeyGenerator.h
WaveHeader.h
WaveReader.cpp
WaveReader.hpp
WaveSaver.cpp
WaveSaver.h
XorCoder.cpp
XorCoder.h
main.cpp
test_decoded.wav
test_encoded.wav
types.h

README.md

Opis działania programu: Program otwiera plik wav podany w parametrze wywołania programu, następnie czyta z niego nagłówek oraz próbki. Generuje klucz RSA oraz szyfruje plik do pliku test_encoded.wav Deszyfruje plik i zapisuje do test_decoded.wav. Pliki z przykładowym wynikiem zostały dołączone do repozytorium.

Klucz RSA generowany przez program jest losowy i składa się z 256 bitów.

Opis użytego algorytmu znajduje się w pliku RSA.pdf Do kompilacji programu potrzebny jest gcc-7 oraz biblioteka boost