Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
3e5f7f2 Dec 10, 2016
@WojtekReu @Katharsis @pigmej @galuszkak @fk-lx @kichawa
551 lines (328 sloc) 30.3 KB

Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

Statut Stowarzyszenia

Spis treści

 • Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 • Rozdział 2. Cele i formy działania
 • Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział 5. Majątek i fundusze

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona”. W stosunkach międzynarodowych oraz w języku angielskim może posługiwać się równoważną nazwą: „Polish Python User Group" w skrócie „PLPUG”. Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona w dalszej części niniejszego Statutu zwane będzie również: „Stowarzyszeniem”.

Art. 2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz popularyzacji, wspierania rozwoju oraz upowszechniania języka programowania pod nazwą „Python” (dalej: „Python”), rozwijanego przez Fundację Python Software Foundation jak również budowy i integracji jego polskiej oraz międzynarodowej społeczności, nie wykluczając możliwości prowadzenia działalności edukacyjnej oraz naukowej dla realizacji ww. celów statutowych. Stowarzyszenie może posługiwać się indywidualnym znakiem graficznym w szczególności w postaci logotypu przyjętego przez Zarząd po konsultacji z członkami Stowarzyszenia.

Art. 3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

Art. 4.

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, dla realizacji celów statutowych, może podejmować działalność również poza jej granicami, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w miejscu prowadzenia działalności.

Art. 5.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 6.

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Art. 7.

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowani językiem programowania Python.

Rozdział 2. Cele i formy działania

Art. 8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Budowa i integracja polskiej społeczności wykorzystującej język programowania Python,
 2. Rozwój, popularyzacja i promocja Pythona, jak również związanego z nim oprogramowania na polskiej oraz międzynarodowej arenie informatycznej,
 3. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii i potrzeb,
 4. Współpraca i wspieranie lokalnych oraz międzynarodowych grup użytkowników Pythona, a także innych społeczności wykorzystujących ten język programowania,
 5. Wspieranie projektów związanych z Pythonem,
 6. Wspieranie rozwoju rynku pracy dla programistów Pythona,
 7. Działalność na rzecz oświaty, szkolnictwa i edukacji.

Art. 9.

Sposoby realizacji celów:

 1. Organizowanie konferencji PyCon PL, promującej Pythona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. Organizowanie innych konferencji, warsztatów, konkursów, imprez okolicznościowych oraz akcji służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 3. Wspieranie lokalnych grup użytkowników, kół naukowych i innych tego typu środowisk wykorzystujących Pythona,

 4. Współpraca z Fundacją Python Software Foundation, zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 5. Tworzenie wolnego i otwartego oprogramowania,

 6. Utrzymywanie infrastruktury stymulującej rozwój Stowarzyszenia,

 7. Prowadzenie portalu informacyjnego m.in. w zakresie:

  • działalności społeczności Pythona,
  • aktualizacji Pythona, jak również związanego z nim oprogramowania,
  • patronatu medialnego konferencji, warsztatów, szkoleń i innych inicjatyw,
  • publikacji artykułów i poradników użytkownika, a także recenzji książek poświęconych tematyce Pythona.
 8. Zarządzanie:

  • projektem "Forum polskich programistów Pythona",
  • projektem "Planeta polskich programistów Pythona",
  • kanałami IRC "#python.pl" i "#django-pl" mieszczącymi się w sieci FreeNode, umożliwiającymi wymianę informacji pomiędzy członkami społeczności Pythona,
  • serwisem ogłoszeniowym z ofertami pracy dla programistów Pythona.
 9. Tworzenie projektów i programów edukacyjnych związanych z Pythonem dla wykorzystania w szkolnictwie,

 10. Organizowanie szkoleń i wykładów z programowania w Pythonie, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, broszur oraz opracowań dydaktycznych, a także programów promocyjnych służących realizacji celów statutowych.

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Art. 11.

Przyjęcie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu podejmowanej na wniosek kandydata złożony w formie deklaracji członkowskiej.

Art. 12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

 1. przekazała Zarządowi wypełnioną deklarację członkowską w formie pisemnej albo elektronicznej,
 2. uzyskała zgodę Zarządu na przyjęcie w poczet członków,
 3. opłaciła składkę członkowską.

Art. 13.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków,
 2. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu działania Stowarzyszenia,
 4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 5. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art. 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

Art. 15.

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 3. ostatecznego prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu,
 4. utraty praw publicznych,
 5. skreślenia uchwałą podjętą bezpośrednio przez Zarząd w przypadku półrocznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich,
 6. pełnej utraty zdolności do czynności prawnych,
 7. likwidacji Stowarzyszenia.

Art. 16.

Przyjęcie na członka wspierającego Stowarzyszenia następuje bezpośrednio w drodze uchwały zatwierdzonej przez Zarząd.

Art. 17.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać polska lub zagraniczna osoba prawna albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

 1. uzyskała zgodę Zarządu na przyjęcie w poczet członków,
 2. zadeklarowała na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli. Reprezentowanie osoby prawnej wynika z jej umowy albo sposobu reprezentacji ujawnionego w odpowiednim rejestrze.

Art. 18.

Członek wspierający Stowarzyszenie ma prawo:

 1. uczestnictwa z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków,
 2. uczestnictwa w realizacji programu działania Stowarzyszenia,
 3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w działaniach na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art. 19.

Członek wspierający Stowarzyszenie ma obowiązek:

 1. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 20.

Członkostwo wspierające Stowarzyszenia wygasa na skutek:

 1. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 3. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu,
 4. utraty praw publicznych,
 5. skreślenia uchwałą podjętą przez Zarząd w przypadku braku wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
 6. ogłoszenia upadłości osoby prawnej lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. likwidacji Stowarzyszenia.

Art. 21.

Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Otrzymanie statusu członka honorowego nie powoduje utraty członkostwa zwyczajnego albo członkostwa wspierającego jeżeli dana osoba fizyczna takowe posiada lub nabędzie.

Art. 22.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba fizyczna, której działalność wniosła wybitny wkład w rozwój Pythona bądź jego społeczności lub w szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

Art. 23.

Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestnictwa z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków,
 2. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu działania Stowarzyszenia oraz jego celów statutowych,
 3. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art. 24.

Członek honorowy Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 25.

Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Art. 26.

Członek honorowy może zrzec się statusu członka honorowego poprzez pisemne poinformowanie Zarządu albo poprzez oświadczenie złożone podczas Walnego Zebrania Członków.

Art. 27.

Statusu członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu bądź przepisów prawa.

Art. 28.

Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka, uchwały o skreśleniu albo orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu, służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o uchwale albo orzeczeniu. W przypadku braku złożenia odwołania decyzja staje się ostateczna wraz z upływem ostatniego dnia terminu zastrzeżonego do złożenia odwołania.

Art. 29.

Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednakże niż w terminie 1 roku od złożenia odwołania. Od dnia doręczenia decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia do dnia rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie Członków lub upływu 30 dniowego terminu członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

Art. 30.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński,
 5. Rzecznik Dyscyplinarny.

Art. 31.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego jest wspólna i trwa dwa lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków przyznaje funkcje we Władzach Stowarzyszenia oraz decyduje o liczbie członków Władz.

Art. 32.

Przekazanie i przejęcie spraw będących w toku przez dotychczasowe i nowe władze następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wyboru.

Art. 33.

O ile postanowienia Statutu lub regulaminów wewnętrznych nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Gdyby posiedzenie Walnego Zebrania Członków nie mogło się odbyć w pierwszym terminie z powodu braku kworum, w drugim terminie warunek kworum nie jest wymagany.

W przypadku sprzeczności treści postanowień Statutu oraz regulaminów wewnętrznych, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.

Art. 34.

W przypadku ustąpienia lub odwołania bądź zajścia innych zdarzeń powodujących utratę możliwości pełnienia funkcji członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów, a gdyby takich osób nie było, bądź nie wyraziłyby one zgody na członkostwo we władzach, organ którego dotyczy absencja może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku konieczności dalszego uzupełniania niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.

Art. 35.

W przypadku ustąpienia Prezesa przed upływem kadencji lub zajścia innych okoliczności powodujących utratę funkcji bądź członkostwa we władzach, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa na okres do końca kadencji władz.

Art. 36.

W przypadku odwołania Prezesa przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa na okres do końca kadencji władz.

Art. 37.

Członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby, wobec których orzeczono pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Walne Zebranie Członków

Art. 38.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

Każdy Członek Zwyczajny dysponuje jednym głosem, bez przywilejów oraz ograniczeń.

Art. 39.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. określenie głównych kierunków działania, strategii i rozwoju Stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu albo rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz oraz członków Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań wszystkich władz Stowarzyszenia,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalenie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
 7. decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej,
 8. nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Art. 40.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w drodze zaproszeń przesyłanych na adresy skrzynek odbiorczych e-mail wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zaproszenie powinno zawierać proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków.

Zmiana porządku obrad może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym dogodnym miejscu wskazanym w zaproszeniach.

Art. 41.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co roku jako zebranie sprawozdawcze, a co drugi rok jako spotkanie sprawozdawczo-wyborcze.

Art. 42.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Termin nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być określony nie później niż 60 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do Zarządu.

Wniosek powinien zawierać propozycje terminów oraz porządku obrad.

W przypadku gdy Zarząd nie zwoła zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie, może tego dokonać Komisja Rewizyjna lub członkowie uprawnieni do zwołania Walnego Zebrania Członków.

Art. 43.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

Art. 44.

Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w sprawie:

 1. zmian Statutu,
 2. odwołania przed upływem kadencji Prezesa lub członków władz Stowarzyszenia,
 3. pozbawienia statusu członka honorowego.

Art. 45.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

W przypadku braku kworum, w terminie miesiąca zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Uchwała dotycząca rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na który ma być przeznaczony jego majątek.

Zarząd

Art. 46.

Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz wobec osób trzecich, organów administracyjnych i sądów. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie w zakresie nie przekraczającym granic zwykłego zarządu Zarząd rozstrzyga samodzielnie.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 76 i art. 77 Statutu, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes lub Wiceprezes Zarządu, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie Zarządu.

Przyjęty w niniejszym Statucie sposób reprezentowania Stowarzyszenia nie ogranicza możliwości ustanawiania przez Zarząd stosownych pełnomocnictw do składnia oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia udzielanych z zachowaniem przepisów Statutu dotyczących reprezentacji.

Art. 47.

W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 osób, w tym:

 1. Prezes,
 2. Wiceprezes,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik.

Funkcje w Zarządzie przyznaje Walne Zebranie Członków.

Z zastrzeżeniem art. 35 Statutu w przypadku zastosowania art. 34 Statutu i dokonywania uzupełnienia składu Zarządu spośród niewybranych kandydatów, funkcje w Zarządzie obejmowane są zgodnie z kolejnością głosów uzyskanych przez daną osobę na Walnym Zebraniu Członków. W przypadku, gdy wśród osób kandydujących na Walnym Zebraniu Członków i które wyraziły zgodę na zostanie członkiem zarządu, nie ma osoby, która kandydowałaby na daną funkcję, której dotyczy absencja, Zarząd w drodze uchwały przyznaje funkcje, osoba, której uchwała dotyczy jest wyłączona od głosowania w zakresie tej uchwały. Z zastrzeżeniem art. 35 Statutu w przypadku zastosowania art. 34 Statutu i dokonywania uzupełnienia składu Zarządu w drodze kooptacji Zarząd w drodze uchwały przyznaje funkcje dokooptowanym osobom, osoba, której uchwała dotyczy jest wyłączona od głosowania w zakresie tej uchwały. Do pełnienia danej funkcji zawsze jest wymagana zgoda osoby, która ma pełnić daną funkcję.

Art. 48.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. przygotowanie planów pracy i budżetu,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnych Zebraniach Członków,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,
 8. prowadzenie listy członków Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o przyjęciu bądź skreśleniu członków zwyczajnych i członków wspierających Stowarzyszenia z listy członków,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów administracji i sądów,
 10. podejmowanie innych decyzji przewidzianych w Statucie.

Art. 49.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Art. 50.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów co najmniej połowy swojego składu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, a pod jego nieobecność głos Wiceprezesa.

Regulamin Zarządu przyjęty przez Zarząd może określić szczegółowy tryb i formę działania Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

Art. 51.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

Art. 52.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków, w tym:

 1. Przewodniczący,
 2. Wiceprzewodniczący,
 3. Sekretarz.

Funkcje w Komisji Rewizyjnej przyznaje Walne Zebranie Członków. Jednakże w przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej przed upływem jej kadencji bądź zawieszenia w prawach Członka Stowarzyszenia, do czasu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w sposób przewidziany niniejszym Statutem, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może delegować odpowiednią osobę do czasowego pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej. Mandat delegowanego członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą objęcia stanowiska przez nową osobę uprawnioną do zasiadania w Komisji Rewizyjnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

Art. 53.

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 4. składanie na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków.

Art. 54.

Tryb i formę działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Art. 55.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art. 56.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów co najmniej połowy swojego składu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego.

Art. 57.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z ich członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie dotyczy to uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński

Art. 58.

Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozstrzygania sporów i konfliktów oraz rozpatrywania spraw naruszenia zasad statutowych i etycznych w Stowarzyszeniu.

Art. 59.

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w tym:

 1. Przewodniczący,
 2. Wiceprzewodniczący,
 3. Sekretarz.

Art. 60.

Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz między członkami a władzami Stowarzyszenia, powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności i działalności w Stowarzyszeniu,
 3. rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Art. 61.

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, władz Stowarzyszenia lub podmiotów zainteresowanych.

Szczegółowy tryb i formy działania Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego określa „Regulamin Działania Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego” uchwalony przez Sąd Koleżeński, z tym że orzeczenia oraz uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają bezwzględną większością głosów składu orzekającego.

Art. 62.

Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Sąd Koleżeński może orzec wobec członka władz Stowarzyszenia o czasowym zawieszeniu go w pełnieniu funkcji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w której Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie.

Art. 63.

Sąd Koleżeński, stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, może orzec karę:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od jednego do dwóch lat,
 4. trwałego wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Art. 64.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zebraniu.

Art. 65.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Art. 66.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z ich członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Powyższe nie dotyczy uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Rzecznik Dyscyplinarny

Art. 67.

Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Reprezentuje on interesy Stowarzyszenia przed Sądem Koleżeńskim.

Art. 68.

Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad etycznych bądź zaistnienia innego rodzaju konfliktów oraz kierowanie spraw do Sądu Koleżeńskiego.

Art. 69.

Tryb i formy działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa "Regulamin Działania Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego".

Art. 70.

Rzecznik Dyscyplinarny nie może pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z ich członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

Art. 71.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 72.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 3. dochodów z majątku, odsetek oraz kapitału,
 4. dotacji, kontraktów państwowych i subwencji,
 5. darowizn, zapisów i spadków,
 6. wpływów z ofiarności publicznej,
 7. wpływów ze zbiórek publicznych,
 8. wpływów z loterii oraz aukcji,
 9. wpływów z działalności statutowej.

Art. 73.

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie lub w kasie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie na to konto przelane.

Środkami pieniężnymi dysponuje Zarząd, zapewniając efektywne oraz racjonalne wykorzystanie zgromadzonych środków zgodnie z celami statutowymi.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i realizację budżetu i polityki finansowej stowarzyszenia jest Skarbnik.

Art. 74.

Wysokość składek członkowskich i termin ich wpłacania ustala Walne Zebranie Członków.

Art. 75.

Zarząd zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu utrzymania zapasu środków na koncie Stowarzyszenia wystarczającego na pokrycie stałych zobowiązań Stowarzyszenia przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Art. 76.

W imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli, w sprawach majątkowych, których wartość przekracza kwotę 1024 PLN, składają dwie osoby z Zarządu, przy czym przynajmniej jedną z tych osób musi być Prezes, Wiceprezes albo Skarbnik Stowarzyszenia.

Art. 77.

W imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli w sprawach majątkowych, których wartość nie przekracza kwoty 1024 PLN upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Art. 78.

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.