Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Ruby JavaScript
Fetching latest commit...
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
.idea
app
config
db
doc
lib
log
public
script
test
vendor
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Trekking

Projekt stworzony na laboratoria z Architektury serwisów internetowych.

Funkcjonalność

Serwis pozwala użytkownikom na proste tworzenie i edycję własnych ścieżek, a także wyszukiwanie ścieżek terenowych utworzonych przez innych użytkowników.

Do każdej ścieżki wyświetlane są dodatkowe informacje: jej całkowita długość, ilość punktów kontrolnych oraz wykres zmian wysokości terenu na trasie.

Wykorzystane technologie

JavaScript:

Baza danych

MongoDB, ponieważ wspiera przechowywanie współrzędnych i wyszukiwanie rekordów na podstawie ich pozycji.

Kluczowe gemy

  • devise - dodaje możliwość logowania, rejestracji itp.
  • cancan - ustalanie uprawnień użytkowników
  • simple_form - łatwe tworzenie formularzy
  • geocoder - dodaje funkcje zamiany adresu na współrzedne (konkretnie metoda coordinates z http://rubydoc.info/github/alexreisner/geocoder/master/Geocoder:coordinates). Używam do szukania ścieżek w pobliżu podanego miejsca.
  • mongoid - adapter MongoDB dla Ruby. Wzorowany na ActiveRecord, przez co użycie jest bardzo podobne.
  • haml - bardzo atrakcyjna warstwa zapisu HTMLa. Skraca czas potrzebny na napisanie kodu i zdecydowanie poprawia czytelność.

Grafika

Przy tworzeniu wyglądu skorzystałem z biblioteki bootstrap stworzonej przez Twittera. Zapewnia wygląd dla podstawowych elementów strony, oraz wsparcie dla wielu przeglądarek.

Użycie

Sprowadza się do ściągnięcia ze strony http://twitter.github.com/bootstrap/ pliku bootstrap.css i dołączenia go do naszej aplikacji. Przyĸład application.css:

/*
*= require bootstrap
*= require_self
*/

I to tyle. Potem możemy już korzystać ze styli, które udostępnia nam bootstrap. Kilka ciekawszych:

Bootstrap narzuca pewien styl kodu HTML dla formularzy, który jest niekompatybilny z domyślnym zachowaniem takich gemów jak simple_form czy formtastic. Dlatego napisałem własny builder rozszerzający simple_form, który produkuje HTML odpowiedni dla styli bootstrapa. Znajduje się w pliku https://github.com/pokonski/trekking/blob/master/config/initializers/simple_form.rb

Something went wrong with that request. Please try again.