Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
79 lines (53 sloc) 2.83 KB
layout title date author comments category tags
post
C# ile Dizi Bölümleme
2009-12-30 10:05
engin.polat
true
C#
array
bölümleme
code
csharp
dizi
extensionmethod
multi-core
multi-thread
parallel
source
split

Bilgeadam'da öğrencilerimden birinin sorduğu soru üzerine, bir dizinin, belli sayıda elemanlardan oluşan alt dizilere bölünmesi ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yazdım.

Uygulama şöyle çalışıyor; rastgele kelimelerden oluşan bir dizimiz var, bu diziyi, n elemanlı alt dizilere bölmek istiyoruz.

Hemen kolları sıvayalım ve kod yazmaya başlayalım.

Öncelikle rastgele kelime oluşturma fonksiyonunu yazalım;

const string Harfler = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; Random r = new Random();

public string RastgeleKelimeUret(int HarfAdet) { char[] arrReturn = new char[HarfAdet];

Parallel.For(0, HarfAdet, iLoop => {
  arrReturn[iLoop] = Harfler[r.Next(0, Harfler.Length - 1)];
});

return new string(arrReturn);

}

Bu fonksiyonu C# ile Dizi Karıştırma yazımdan hatırlayacaksınız. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak List<string> tipinde bir diziye 25 eleman dolduran kodumuzu yazalım;

List<string> BolunecekDizi = new List<string>();
Parallel.For(5, 25, iLoop => {
  BolunecekDizi.Add(RastgeleKelimeUret(iLoop));
});

Parallel For kullanarak Multi-Core ve Multi-Thread destekli kod yazdığımıza dikkat edelim. Bölümleme fonksiyonunu ExtensionMethod olarak yazacağız.

public static class ExtensionManager
{
  public static List<T>[] Bolumle<T>(this List<T> Dizi, int ParcaAdet)
  {
    if (Dizi == null)
      throw new Exception("Dizi boş olamaz..");

    if (ParcaAdet < 1)
      throw new Exception("Parça Adet 1'den küçük olamaz..");

    int DiziBoyu = (int)Math.Floor(Dizi.Count / (double)ParcaAdet) + 1;

    List<T>[] arrReturn = new List<T>[DiziBoyu];

    int Adim = 0;
    Parallel.For(0, Dizi.Count, iLoop => {
      if (iLoop % ParcaAdet == 0 && iLoop > 0)
        Adim += 1;

      if (arrReturn[Adim] == null)
        arrReturn[Adim] = new List<T>();

      arrReturn[Adim].Add(Dizi[iLoop]);
    });

    return arrReturn;
  }
}

Artık tek yapmamız gereken List<T> generic tipinde nesnelerde Bolumle() fonksiyonunu kullanmak olacak.

List<string>[] Bolumler = BolunecekDizi.Bolumle(3);


Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.