Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
59 lines (40 sloc) 2.01 KB
layout title date author comments category tags
post
FileStream sınıfına Kaydet() ExtensionMethod'u yazalım
2010-03-01 10:00
engin.polat
true
C#
convert
exists
extensionmethod
file
filestream
getdirectory
getfilename
override
path
writeallbytes

FileStream sınıfına yazacağımız Save() method'u sayesinde, aşağıdaki kodu kolaylıkla yazabilir olacağız. Üstelik bir tane de overload yazarak, varolan dosyanın üstüne yazmasını engelleyip, yeni bir dosya adı oluşturup yazma işlemine devam ettirebileceğiz.

fs.Kaydet("c:\dosya_adi.uzanti");

Eğer aynı kodu, ikinci bir boolean parametreye true değeri vererek çağırırsak, klasörde dosya_adi.uzanti dosyası varsa dosya_adi[1].uzanti dosyasına yazmayı deneyecek, eğer bu dosya da varsa, dosya_adi[2].uzanti dosyasına deneyecek, vs..

fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti", true);

İşte kodumuz;

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin)
    {
      return Dosya.Kaydet(Dizin, false);
    }

    public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin, bool UstuneYaz)
    {
      int DosyaSayac = 1;

      string _Dizin = Path.GetDirectoryName(Dizin);

      if (!Directory.Exists(_Dizin))
        Directory.CreateDirectory(_Dizin);

      int DosyaBoyu = Convert.ToInt32(Dosya.Length);
      string DosyaAdi = Path.GetFileName(Dosya.Name);

      Byte[] b = new Byte[DosyaBoyu];
      Dosya.Read(b, 0, DosyaBoyu);

      string root = Path.GetDirectoryName(Dizin) + "\\" + Path.GetFileNameWithoutExtension(Dizin);

      while (!UstuneYaz && File.Exists(Dizin))
        Dizin = root + "[" + DosyaSayac++.ToString() + "]" + Path.GetExtension(Dizin);

      File.WriteAllBytes(Dizin, b);

      return Path.GetFileName(Dizin);
    }
  }
}


You can’t perform that action at this time.