Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
61 lines (46 sloc) 1.7 KB
layout title date author comments category tags
post
Kalıtımı engellemek (sealed anahtar kelimesi)
2010-03-06 23:50
engin.polat
true
C#
class
compile-time error
derleme zamanı hatası
inheritance
method
override
sealed
struct

Yazdığınız bir sınıftan kalıtım yoluyla başka sınıflar üretilmesini engellemek istiyor olabilirsiniz.

Yapmanız gereken sınıfınızı sealed anahtar kelimesi ile "mühürlemek" olmalıdır. Böylece sınıfınızdan yeni sınıflar türetilemeyecektir.

sealed class AnaSinif { // Sınıf üyeleri }

AnaSinif class'ımız sealed olduğu için, yeni sınıf türetilirken base class olamayacaktır;

class TuretilmisSinif : AnaSinif
{
// Derleme zamanında hata oluşur (compile-time error)
}

Not : struct'lar her zaman sealed ile mühürlenmiş gibi davranırlar. struct'lar kalıtım (inheritance) desteklemez

Tüm sınıfın kalıtım yoluyla aktarılmasını engellemek yerine, tek bir method'un override edilmesini engellemek istiyor olabilirsiniz.

Bu durumda yapmanız gereken, sadece ilgili method'u sealed ile "mühürlemek" olmalıdır;

class AnaSinif
{
  public virtual void Goster()
  {
  }
}

class TuretilmisSinif : AnaSinif
{
// Bu kodda problem yok
// AnaSinif'tan gelen Goster() method'unu override eder
// Aynı zamanda sealed ile "mühürler"
  public sealed override void Goster()
  {
  }
}

class TekrarTuretilmisSinif : TuretilmisSinif
{
// Bu kod derlenmez. Hata oluşur
// TuretilmisSinif class'ında Goster() method'u sealed anahtar kelimesi ile "mühürlenmişti"
  public override void Goster()
  {
  }
}


You can’t perform that action at this time.