Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (13 sloc) 1.12 KB
layout title date author comments category tags
post
INETA Türkiye Yazılımcılar İstanbul'da Buluşuyor Etkinliği
2012-02-11 06:56
engin.polat
true
Etkinlik
etkinliklerim
ineta
microsoft
seminer
XNA

INETA Türkiye olarak 18 Şubat 2012, 19 Şubat 2012 tarihlerinde Microsoft Türkiye İstanbul ofisinde gerçekleştireceğimiz Yazılımcılar İstanbul'da Buluşuyor etkinliğimizin detayları şöyle,

INETA Türkiye Yazılımcılar İstanbul

Etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayın! Etkinliğe kayıt olmanız, güvenliğe teslim edilecek listede yer almanız ve içeriye rahat giriş yapabilmeniz için önemli!

Microsoft Türkiye İstanbul ofisi ile ilgili iletişim bilgilerine ulaşmak için buraya tıklayın