Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
113 lines (84 sloc) 2.57 KB
layout title date author comments category tags
post
Proje Yönetimi Süreç Haritası
2013-03-05 10:00
engin.polat
true
Proje Yönetimi
başlangıç
entegrasyon
iletişim
insan kaynakları
izleme ve kontrol
kalite
kapanış
kapsam
maliyet
planlama
pmbok
pmi
proje
risk
tedarik
yürütme
zaman

PMI methodolojisine göre Proje Yönetim Süreç Haritası 5 süreç grubu'na ve 9 bilgi alanı'na dağıtılmış 42 süreçten oluşmaktadır.

PMBOK'ta bu süreçler aşağıdaki gibi haritalanmıştır;

Başlangıç Entegrasyon Yönetimi Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

İletişim Yönetimi Paydaşların Belirlenmesi

Planlama Entegrasyon Yönetimi Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Kapsam Yönetimi Gereksinimlerin Toplanması Kapsamın Tanımlanması İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Zaman Yönetimi Aktivitelerin Tanımlanması Aktivitelerin Sıralanması Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

Maliyet Yönetimi Maliyetlerin Tahmin Edilmesi Bütçenin Belirlenmesi

Kalite Yönetimi Kalitenin Planlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi

İletişim Yönetimi İletişimin Planlanması

Risk Yönetimi Risk Yönetiminin Planlanması Risklerin Tanımlanması Niteliksel Risk Analizinin Yapılması Niceliksel Risk Analizinin Yapılması Risk Yanıtlarının Planlanması

Tedarik Yönetimi Tedariklerin Planlanması

Yürütme Entegrasyon Yönetimi Projenin Yürütülmesi, Yöetilmesi ve Yönlendirilmesi

Kalite Yönetimi Kalite Güvencesinin Sağlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi Proje Ekibinin Oluşturulması Proje Ekibinin Geliştirilmesi Proje Ekibinin Yönetilmesi

İletişim Yönetimi Bilgilerin Dağıtılması Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi

Tedarik Yönetimi Tedariklerin Yürütülmesi

İzleme ve Kontrol Entegrasyon Yönetimi Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Kapsam Yönetimi Kapsamın Doğrulanması Kapsamın Kontrolü

Zaman Yönetimi Zaman Çizelgesinin Kontrolü

Maliyet Yönetimi Maliyetlerin Kontrolü

Kalite Yönetimi Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

İletişim Yönetimi Performansın Raporlanması

Risk Yönetimi Risklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Tedarik Yönetimi Tedarik İşlerinin İdaresi

Kapanış Entegrasyon Yönetimi Projenin ya da Fazın Kapatılması

Tedarik Yönetimi Tedariklerin Kapanışı