Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (14 sloc) 838 Bytes
layout title date author comments category tags
post
MSP KickOff - Ekim 2014
2014-10-17 22:47
engin.polat
true
Etkinlik
etkinliklerim
kickoff
microsoft
msp
seminer
universal app

Her sene Microsoft Student Partner'ların en yeni Microsoft teknolojileri ile tanışması için Microsoft tarafından bir MSP KickOff etkinliği gerçekleştiriliyor.

Son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da MSP KickOff etkinliğine eğitmen olarak katıldım.

17 Ekim 2014 tarihinde Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirdiğim etkinlikte Universal App konularında eğitimler verdim.

Tüm Microsoft Student Partner öğrencilerine beni sabırla dinledikleri için teşekkür ediyor, özverili katılımlarından dolayı da tebrik ediyorum.