Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (13 sloc) 817 Bytes
layout title date author comments category tags
post
Sakarya Üniversitesi - Microsoft Etkinliği, Nisan 2017
2017-04-21 16:30
engin.polat
true
Etkinlik
etkinliklerim
seminer
uwp

20 Nisan 2017 tarihinde Sakarya Üniversitesi'nde sevgili arkadaşlarım Behice Funda ve Yiğit Özaksüt ile birlikte Microsoft Günleri (Microsoft Days) etkinliği gerçekleştirdik.

Ben de Windows 10 Universal Windows Platform (UWP) konulu oturumda konuşmacı olarak yer aldım.

Sakarya Üniversitesi - Microsoft Days, Nisan 2017

Etkinliği organize eden sevgili öğrenci arkadaşım Veli Bacık'a ve etkinliğe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.