Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (14 sloc) 958 Bytes
layout title date author comments category tags
post
Global Azure Bootcamp Nisan 2017
2017-04-23 14:30
engin.polat
true
Etkinlik
aspnet
aspnetcore
azure
etkinliklerim
seminer

İlki Nisan 2013 tarihinde yapılmaya başlanan Global Azure Bootcamp, 22 Nisan 2017 tarihinde tüm dünyada eş zamanlı olarak 129 lokasyonda gerçekleştirildi.

Türkiye'de İstanbul'da bir tam gün boyunca sektör tecrübesi olan uzmanlarca gerçekleştirilen Global Azure Bootcamp içerisinde ben de Azure App Services konulu oturum gerçekleştirdim.

Global Azure Bootcamp, Istanbul 2017

Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim, etkinlik duyuru görselini aşağıda bulabilirsiniz.

Global Azure Bootcamp - Ajanda, Istanbul 2017