Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (17 sloc) 1.28 KB
layout title date author comments category tags
post
DevNot Developer Summit Ankara Mayıs 2017 Etkinliği
2017-05-07 16:30
engin.polat
true
Etkinlik
etkinliklerim
seminer
devnot
web
aspnetcore
nginx
performance

06 Mayıs 2017 tarihinde DevNot Developer Summit Ankara 2017 etkinliği gerçekleştirildi.

Ben de Yük Altında Çalışan Web Uygulamaları Geliştirme konulu oturumda konuşmacı olarak yer aldım.

DevNot Summit Ankara, Mayıs 2017

Etkinlikte gerçekleştirdim konuşmayı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz;

<iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/kCDr_IdAxe8" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Etkinlikte kullandığım sunumu da aşağıda bulabilirsiniz;

<iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/76637352" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>

Etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan sevgili arkadaşım Uğur Umutluoğlu'na ve etkinliğe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.