Deze repository is het open issue tracking kanaal van de Postcode API.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs Release widget v1.1 May 4, 2018
.gitignore
README.md Update reference to .NET project (#70) Jan 30, 2018
package.json

README.md

Postcode API

Deze repository is het open issue tracking kanaal van de Postcode API. Via deze repository kan er gediscussieerd worden over gewenste features en de structuur van de API en kunnen er bugs gemeld worden. De meest actuele API documentatie is hier te vinden. Admins van deze repository zijn @joostfarla en @dvh.

Widget

De meest eenvoudige manier om Postcode API te implementeren is door middel van de widget. Ga hiervoor naar de Postcode API widget documentatie.

Client libraries

Er zijn door de community voor diverse programmeertalen en platforms client libraries ontwikkeld.

Contact

Neem contact met ons op via Twitter of e-mail.