Browse files

Fix broken HTML in misc press files

  • Loading branch information...
1 parent 109f8f7 commit 021e30a3133d93492fcdb5e0f588d73604e8dc7a @mhagander mhagander committed Sep 10, 2012
View
8 templates/pages/about/press/presskit92/ca.html
@@ -166,14 +166,14 @@
<a name="quoted_companies"> </a> <h2> Informació de les Companyies de Reunió </h2>
<p>
<b> EngineYard </b> és la líder en proveir <a href="http://www.engineyard.com/platform-as-a-service"> Platforma com Servei (PAAS, per les seves sigles en anglès)</a>, permetent la innovació i el ràpid <a href="http://www.engineyard.com/products/cloud"> desenvolupament d'aplicacions en el núvol</a>, de manera fà cil i econòmica. Amb coneixements tècnics profunds, orquestració potent d'infraestructura, el suport decidit de la comunitat de codi obert, i servei de classe mundial, Engine Yard ofereix una solució completa de qualitat comercial que permet als desenvolupadors centrar-se en la creació de grans aplicacions, en lloc de la gestió de la seva plataforma. Milers de clients en 58 països, des startups Webi d'explosiu creixement hastade empreses Fortune 500, depenen de Engine Yard per aprofitar el núvol per obtenir un avantatge competitiu. Amb seu a San Francisco, Califòrnia, Engine Yard té el suport de Benchmark Capital, New Enterprise Associates i Amazon.com. Contacte: <a href="mailto:mhick@bhavacom.com">Melissa Hick</a>, 510-984-1525
-</p>
+</p><p>
<b> <a href="http://newsblur.com"> NewsBlur </a> </b> és un lector de notícies socials construïdes per les persones que vulguin gaudir de la lectura de les notícies. NewsBlur és un gran lloc per llegir les millors històries dels teus amics i blocs preferits. Contacte (Només anglès): <a href="mailto:samuel@newsblur.com">Samuel Clay</a>
-</p>
+</p><p>
<b> <a href="http://www.ivc.com"> IVC, Inc </a> </b> és una empresa orientada al negoci de la tecnologia, que és a prop de Research Triangle Park, Carolina del Nord, oferint solucions completes per a projectes a curt termini i plurianuals des de 1987. IVC desenvolupa i proveeix assistència en prototips a gran escala d'implementació d'aplicacions a mida, integració d'especialitat, anàlisi de dades, i solucions mòbils. La nostra aplicacions recolzades per base de dades s'utilitzen a diari per centenars de companyies de Fortune 1000, com ara: Time Warner Cable, AstraZeneca, Kaiser, Progress Energy, Charles Schwab, i State Street. Contacte (Només anglès): <a href="mailto:steve@ivc.com"> Steve </a>, (919) 439-7792
</p>
-<a name="companies"> </a> <h2> Suport Corporatiu </h2>
+<a name="companies"></a> <h2> Suport Corporatiu </h2>
-<p> PostgreSQL gaudeix del suport de nombroses empreses les quals afavoreixen desenvolupadors, proveeixen recursos d'allotjament i ens faciliten suport financer. Els nostres patrocinadors a llarg termini està llistat en la nostra pàgina de <a href="/about/sponsors"> llista de patrocinadors del desenvolupament. </A> </p>
+<p> PostgreSQL gaudeix del suport de nombroses empreses les quals afavoreixen desenvolupadors, proveeixen recursos d'allotjament i ens faciliten suport financer. Els nostres patrocinadors a llarg termini està llistat en la nostra pàgina de <a href="/about/sponsors"> llista de patrocinadors del desenvolupament.</a> </p>
<p> Comptem amb una gran comunitat d'<a href="/support/professional_support"> companyies oferint Suport a PostgreSQL </a>, des consultors individuals fins a companyies multinacionals. </p>
View
2 templates/pages/about/press/presskit92/de.html
@@ -115,7 +115,7 @@
<a name="companies"></a><h2>Business-Support</h2>
-<p>PostgreSQL erfreut sich der Unterst&uuml;tzung einer Reihe von Unternehmen, die Entwickler unterst&uuml;tzen, Hosting Ressourcen anbieten oder uns finanziell unterst&uuml;tzen. Unter anderem Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare und viele andere.</a></p>
+<p>PostgreSQL erfreut sich der Unterst&uuml;tzung einer Reihe von Unternehmen, die Entwickler unterst&uuml;tzen, Hosting Ressourcen anbieten oder uns finanziell unterst&uuml;tzen. Unter anderem Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare und viele andere.</p>
<p>Es gibt weiterhin eine gro&szlig;e Anzahl an <a href="/support/professional_support">Unternehmen, die PostgreSQL Support</a> anbieten, von einzelnen Beratern bis hin zu multinationalen Unternehmen.</p>
View
6 templates/pages/about/press/presskit92/el.html
@@ -137,9 +137,9 @@
<p>Για επικοινωνία με άλλες περιοχές, δείτε <a href="/about/press/contact">τη λίστα μας με τις διεθνείς επαφές.</a></p>
-<a name="logos"></a><h2>Logos & Graphics</h2>
+<a name="logos"></a><h2>Logos &amp; Graphics</h2>
-<img src="http://developer.postgresql.org/~josh/graphics/logos/elephant-64.png" />
+<img src="http://developer.postgresql.org/~josh/graphics/logos/elephant-64.png" alt="PostgreSQL Logo"/>
<ul>
<li><a href="http://developer.postgresql.org/~josh/graphics/logos/elephant.pdf">PostgreSQL Elephant Logo, PDF format</a></li>
@@ -166,7 +166,7 @@
</ul>
-<a name="quoted_companies"></a><h2>Ανακοινώσεις Εταιριών</a></h2>
+<a name="quoted_companies"></a><h2>Ανακοινώσεις Εταιριών</h2>
<p>
<b>Η EngineYard</b> είναι ηγετική πλατφόρμα υπηρεσιών <a href="http://www.engineyard.com/platform-as-a-service">Platform as a
View
8 templates/pages/about/press/presskit92/en.html
@@ -99,7 +99,7 @@
<li><a href="/about/press">PostgreSQL Press Page</a></li>
</ul>
-<b><p>English-Language Press Inquiries</p></b>
+<p><b>English-Language Press Inquiries</b></p>
<p>USA and General Inquries<br />
PostgreSQL PR Team<br />
@@ -134,9 +134,9 @@
<p>For contacts in other regions, see <a href="/about/press/contact">our international contact list.</a></p>
-<a name="logos"></a><h2>Logos & Graphics</h2>
+<a name="logos"></a><h2>Logos &amp; Graphics</h2>
-<img src="http://developer.postgresql.org/~josh/graphics/logos/elephant-64.png" />
+<img src="http://developer.postgresql.org/~josh/graphics/logos/elephant-64.png" alt="PostgreSQL logo"/>
<ul>
<li><a href="http://developer.postgresql.org/~josh/graphics/logos/elephant.pdf">PostgreSQL Elephant Logo, PDF format</a></li>
@@ -173,7 +173,7 @@
<a name="companies"></a><h2>Corporate Support</h2>
-<p>PostgreSQL enjoys the support of numerous companies, who sponsor developers, provide hosting resources, and give us financial support, including Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare, and many others.</a></p>
+<p>PostgreSQL enjoys the support of numerous companies, who sponsor developers, provide hosting resources, and give us financial support, including Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare, and many others.</p>
<p>There is also a large community of <a href="/support/professional_support">companies offering PostgreSQL Support</a>, from individual consultants to multinational companies.</p>
View
4 templates/pages/about/press/presskit92/fr.html
@@ -47,9 +47,9 @@
<h3>Flexibilité orientée développeurs</h3>
<p>
La flexibilité de PostgreSQL se reflète dans la diversité des organismes qui l'ont adopté. Citons la NASA, la FAA, le Chicago Mercantile Exchange et Instagram. Tous reposent sur PostgreSQL pour leurs applications critiques.
-La version 9.2 étend encore le concept de flexibilité en incluant les types &laquo;&nbsp;Range&nsp;&raquo; (étendue) et JSON, permettant ainsi aux développeurs d'élargir leurs utilisations de PostgreSQL.
+La version 9.2 étend encore le concept de flexibilité en incluant les types &laquo;&nbsp;Range&nbsp;&raquo; (étendue) et JSON, permettant ainsi aux développeurs d'élargir leurs utilisations de PostgreSQL.
</p><p>
-Les types &laquo;&nbsp;Range&nsp;&raquo; permettent de créer de meilleures applications de type calendrier, scientifiques ou financières. Aucun autre système majeur de gestion de bases de données ne propose cette fonctionnalité, qui autorise une gestion intelligente des intervalles de temps ou de nombre.
+Les types &laquo;&nbsp;Range&nbsp;&raquo; permettent de créer de meilleures applications de type calendrier, scientifiques ou financières. Aucun autre système majeur de gestion de bases de données ne propose cette fonctionnalité, qui autorise une gestion intelligente des intervalles de temps ou de nombre.
</p><p>
Avec PostgreSQL 9.2, les résultats de requête peuvent être retournés sous la forme de types de données JSON. Combiné aux nouvelles extensions de programmation javascript PL/V8 et PL/Coffee, et au système de stockage optionnel clé-valeur HStore, cela permet d'utiliser PostgreSQL comme une base documentaire de type &laquo;&nbsp;NoSQL&nbsp;&raquo;, tout en conservant la fiabilité, la flexibilité et la performance de PostgreSQL.
</p><p>
View
5 templates/pages/about/press/presskit92/jp.html
@@ -100,7 +100,6 @@
<a name="docs"></a><h2>文書</h2>
<p>
-<p>
HTML文書およびマニュアルページはPostgreSQLでインストールされますが、拡張可能かつ対話式の<a href="/docs/9.2/interactive">オンライン文書</a>で閲覧、検索、コメント記入を自由に行ってください。
</p>
@@ -122,8 +121,8 @@
<p>問い合わせ先</p>
<p>
-日本PostgreSQLユーザ会<br>
-<a href="mailto:jpug-staff@postgresql.jp">jpug-staff@postgresql.jp</a><br>
+日本PostgreSQLユーザ会<br />
+<a href="mailto:jpug-staff@postgresql.jp">jpug-staff@postgresql.jp</a><br />
+81-3-5979-2729 </p>
<p>日本以外の問い合わせ先については<a href="/about/press/contact">問い合わせ先一覧</a>を参照してください。 </p>
View
5 templates/pages/about/press/presskit92/nl.html
@@ -94,6 +94,7 @@
</ul>
<p>Voor meer informatie:</p>
+<p>
Gevik Babakhani<br />
<a href="mailto:nl@postgresql.org">nl@postgresql.org</a><br />
+31 6 2000 6265</p>
@@ -112,10 +113,10 @@
<a name="companies"></a><h2>Steun van bedrijven</h2>
-<p>PostgreSQL wordt gesteund door talrijke bedrijven, die ontwikkelaars sponsoren, hosting verzorgen en ons financi&euml;le steun geven, onder andere: Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare.</a></p>
+<p>PostgreSQL wordt gesteund door talrijke bedrijven, die ontwikkelaars sponsoren, hosting verzorgen en ons financi&euml;le steun geven, onder andere: Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare.</p>
<p>Er is ook een grote gemeenschap van <a href="/support/professional_support">bedrijven die commerci&euml;le PostgreSQL support aanbieden</a>, in grootte vari&euml;rend van individuele consultants tot multinationale bedrijven.</p>
<p><a href="/about/donate">Donaties</a> graag geaccepteerd.</p>
-{%endblock%}
+{%endblock%}
View
2 templates/pages/about/press/presskit92/pl.html
@@ -115,7 +115,7 @@
<a name="companies"></a><h2>Wsparcie korporacyjne</h2>
-<p>PostgreSQL jest wspierany przez wiele przedsiębiorstw, które wspierają programistów, udostępniąją zasoby hostingowe, a także dają wsparcie finansowe, są to m.in.: Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare, a także wiele innych.</a></p>
+<p>PostgreSQL jest wspierany przez wiele przedsiębiorstw, które wspierają programistów, udostępniąją zasoby hostingowe, a także dają wsparcie finansowe, są to m.in.: Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare, a także wiele innych.</p>
<p>Jest również duża społeczność <a href="/support/professional_support">firm oferujących wsparcie dla PostgreSQL-a</a>, od pojedyńczych konsultantów po wielopaństwowe przedsiębiorstwa.</p>
View
2 templates/pages/about/press/presskit92/ru.html
@@ -121,7 +121,7 @@
<a name="companies"></a><h2>Корпоративная поддержка</h2>
-<p>Проекту PostgreSQL помогают многочисленные компании, спонсирующие разработчиков, предоставляющие ресурсы для хостинга и финансовую поддержку, такие как Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare и многие другие.</a></p>
+<p>Проекту PostgreSQL помогают многочисленные компании, спонсирующие разработчиков, предоставляющие ресурсы для хостинга и финансовую поддержку, такие как Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare и многие другие.</p>
<p>Помимо этого, множество компаний занимается <a href="/support/professional_support">поддержкой СУБД PostgreSQL</a>, от индивидуальных консультантов до многонациональных корпораций.</p>
View
2 templates/pages/about/press/presskit92/ua.html
@@ -113,7 +113,7 @@
<a name="companies"></a><h2>Корпоративна підтримка</h2>
-<p>Проекту PostgreSQL допомагають численні компанії, що спонсорують розробників, надають ресурси для хостінгу і фінансову підтримку, такі як Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare та багато інших.</a></p>
+<p>Проекту PostgreSQL допомагають численні компанії, що спонсорують розробників, надають ресурси для хостінгу і фінансову підтримку, такі як Red Hat, EnterpriseDB, 2ndQuadrant, NTT, HP, VMWare та багато інших.</p>
<p>Крім цього, велика кількість компаній займаються <a href="/support/professional_support">підтримкою СУБД PostgreSQL</a>, від індивідуальних консультантів до багатонаціональних корпорацій.</p>

0 comments on commit 021e30a

Please sign in to comment.