Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
README

README

IDEAS:

- dla obiektowców przydała by sie instrukcja o mniej popularnych wzorcach obiektowych 
i ćwiczenia jak ich używać - przykład :obserwator
- dla wszystkich nie zaszkodziło by podstawy testowania (co powinieneś sprawdzić po poprawkach)
- code review - jak się do niego przygotować, jak go wykonywać 

GIT:
* braid for submodules/dependencies management
* IDE support


WORKSHOPS:
* creating new project in git + adding existing libraries 
Something went wrong with that request. Please try again.