New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Pierwsza wersja encji User #11

Merged
merged 5 commits into from Feb 9, 2019

Conversation

Projects
None yet
4 participants
@lukaszmazurkiewicz
Copy link
Collaborator

lukaszmazurkiewicz commented Feb 7, 2019

Klasy UserMapper/UserService/UserRepository są wstępnie tylko stworzone bo o ile się nie mylę to potrzebne będą dopiero do rzeczywistej implementacji controllera.


public List<UserDto> mapToUserDtoList(final List<User> userList) {
return userList.stream()
.map(u -> new UserDto(u.getId(), u.getUsername(), u.getStatus(), u.getUserKey()))

This comment has been minimized.

@przemyslawkrawczynski

przemyslawkrawczynski Feb 7, 2019

Collaborator

tutaj ewentualnie można użyć już metody mapToDto..

@przemyslawkrawczynski

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

przemyslawkrawczynski commented Feb 7, 2019

Generalnie mógłbyś zaimplementować, bo jak wszyscy skończą Encje i zmargujemy do mastera, będzie łatwiej i w szerszym zakresie można przeprowadzić testy jednostkowe...

@pplutap pplutap removed their request for review Feb 8, 2019

@haker-msl
Copy link
Collaborator

haker-msl left a comment

W mojej ocenie jest OK :) nie dopatrzyłem się wielkich uchybień...

cascade = CascadeType.ALL,
fetch = FetchType.LAZY
)

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

ta pusta linia jest tutaj celowo? Aż się zastanawiałem co to za lista bez mapowania przez chwilę :D dopiero później zauważyłem adnotację powyżej...

private String username;
private String status;
private Long userKey;
private List<Order> orders = new ArrayList<>();

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

celowo nie ustawiasz tej listy w konstruktorze ? W encji Cart leci w konstruktorze lista... tutaj nie :) pytanie czy ta różnica jest uzasadniona? Jeśli robimy konstruktor bezparametrowy i konstruktor, który ustawia wszystkie parametry to raczej to powinno być.Tak musimy stworzyć entity przez konstruktor i listę zasilić osobno pod wywołaniem konstruktora.

@@ -0,0 +1,4 @@
package com.kodilla.ecommercee.exception;

public class UserNotFoundException extends Exception{

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

pierdoła bo po Exception nie ma spacji przed {

public User() {
}

public User(Long id, String username, String status, Long userKey) {

This comment has been minimized.

@kszubra

kszubra Feb 8, 2019

Collaborator

@haker-msl ma rację, w konstruktorze nie powinno być również listy orderów jako parametru? Z takim konstruktorem może być potem problem z mapperem

lukaszmazurkiewicz added some commits Feb 9, 2019

@lukaszmazurkiewicz

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

lukaszmazurkiewicz commented Feb 9, 2019

Poprawki wprowadzone zgodnie z sugestiami ;]

@lukaszmazurkiewicz lukaszmazurkiewicz merged commit 2650a1c into master Feb 9, 2019

1 check passed

ci/circleci: build Your tests passed on CircleCI!
Details

@lukaszmazurkiewicz lukaszmazurkiewicz deleted the JDP190101-15 branch Feb 9, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment