New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Jdp190101 14 encja cart #12

Merged
merged 6 commits into from Feb 9, 2019

Conversation

Projects
None yet
3 participants
@kszubra
Copy link
Collaborator

kszubra commented Feb 7, 2019

No description provided.

kszubra added some commits Feb 7, 2019

public void addToCart(Product product) {
products.add(product);
}

This comment has been minimized.

@przemyslawkrawczynski

przemyslawkrawczynski Feb 7, 2019

Collaborator

Kacper czy aby na pewno powinnismy definiować tutaj metody? aż musialem sie do modułu cofnąć... wydaje mi sie że te zadania wykonuje klasa service i repository..

This comment has been minimized.

@kszubra

kszubra Feb 7, 2019

Author Collaborator

Rzeczywiście, aż sam też się wróciłem. Trochę się rozpędziłem

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

popieram @przemyslawkrawczynski . w mojej ocenie również to nie powinno być tutaj.

throw new ProductNotFoundInCartException("Product was not found in the cart");
}
}

This comment has been minimized.

@przemyslawkrawczynski

przemyslawkrawczynski Feb 7, 2019

Collaborator

To można by zdefiniować w Controllerze, lub w klasie service po zapytaniu z endpointu, żeby sprawdził czy istnieje dany obiekt od razu..

This comment has been minimized.

@kszubra

kszubra Feb 7, 2019

Author Collaborator

Ok, możemy to przerzucić na poziom Controllera, tylko żeby o tym pamiętać. Zawarłem to u siebie po prostu po to, żeby się upewnić, że w mojej części kodu nie dochodzi do operacji mogących powodować błąd

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

ale to trzeba będzie przerzucić finalnie mimo wszystko. Wyjdzie z tego koniec końcem martwy kod.

@przemyslawkrawczynski przemyslawkrawczynski self-requested a review Feb 8, 2019

@kszubra kszubra requested a review from haker-msl Feb 8, 2019


public Cart getCartById(Long id) {

return cartRepository.findById(id).orElseThrow(() -> new CartNotFoundException());

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

czytelniej i w mojej ocenie lepiej (tak też piszą Twoi koledzy) jest użyć orElseThrow(CartNotFoundException::new);

This comment has been minimized.

@kszubra

kszubra Feb 8, 2019

Author Collaborator

poprawione :)


public Cart() {};

public Cart(Long id, List<Product> productList) {

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

W encji user nie leci w konstruktorze lista... tutaj leci :) pytanie czy ta różnica jest uzasadniona? Jeśli robimy konstruktor bezparametrowy i konstruktor, który ustawia wszystkie parametry to raczej to powinno być.Tak musimy stworzyć entity przez konstruktor i listę zasilić osobno pod wywołaniem konstruktora.

public void addToCart(Product product) {
products.add(product);
}

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

popieram @przemyslawkrawczynski . w mojej ocenie również to nie powinno być tutaj.

throw new ProductNotFoundInCartException("Product was not found in the cart");
}
}

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

ale to trzeba będzie przerzucić finalnie mimo wszystko. Wyjdzie z tego koniec końcem martwy kod.

public class CartService {
CartRepository cartRepository;

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

ten serwis miał być częścią zadania? w tickecie jest wpisane entity i repository... pytam tylko kontrolnie :)

This comment has been minimized.

@kszubra

kszubra Feb 8, 2019

Author Collaborator

Dokładna implementacja będzie przy implementacji kontrolera, tutaj jedynie wstępnie na razie, żeby było w strukturze plików :)

@Override
List<Cart> findAll();

Optional<Cart> findById(long id);

This comment has been minimized.

@haker-msl

haker-msl Feb 8, 2019

Collaborator

a tutaj nie ma być Long id w parametrze?
I brakuje @override. Teoretycznie powinien stworzyć odpowiednią metodę...

This comment has been minimized.

@kszubra

kszubra Feb 8, 2019

Author Collaborator

Poprawione

@kszubra kszubra merged commit f054d12 into master Feb 9, 2019

1 check passed

ci/circleci: build Your tests passed on CircleCI!
Details
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment