New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Bug jdp 190101 33 #15

Merged
merged 5 commits into from Feb 11, 2019

Conversation

Projects
None yet
5 participants
@radion358
Copy link
Collaborator

radion358 commented Feb 9, 2019

No description provided.

aleksanderkot00 and others added some commits Feb 8, 2019

@radion358 radion358 requested a review from haker-msl Feb 10, 2019

@@ -38,10 +36,10 @@ public Long getId() {
@ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL)
@JoinTable(
name = "JOIN_CART_PRODUCT",
joinColumns = {@JoinColumn(name = "PRODUCT_ID", referencedColumnName = "PRODUCT_ID")},
inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "CART_ID", referencedColumnName = "CART_ID")}
joinColumns = {@JoinColumn(name = "CART_ID", referencedColumnName = "ID")},

This comment has been minimized.

@przemyslawkrawczynski

przemyslawkrawczynski Feb 10, 2019

Collaborator

Przy tym zapisie będzie jeszcze brakować oznaczenia kolumny przy @id - zarówno w product, jak i tutaj. Przynajmniej na moim lok branchu nie radzi sobie hibernate.

This comment has been minimized.

@kszubra

kszubra Feb 10, 2019

Collaborator

Od siebie daję tylko informacje, że u mnie build wyszedł, ale musi działać u wszystkich

@@ -10,13 +10,13 @@

private Long id;
private User user;
private List<Product> productList;
private List<Product> products;

This comment has been minimized.

@przemyslawkrawczynski

przemyslawkrawczynski Feb 10, 2019

Collaborator

Tutaj musi być wywalona lista a ma być pole Cart cart - i relacja do jednostronna @OnetoOne przy geterze
Edit: dzięki za czujność kszubra:)

This comment has been minimized.

@kszubra

kszubra Feb 10, 2019

Collaborator

:)

inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "PRODUCT_ID", referencedColumnName = "ID")}
)
public List<Product> getProducts() {
return products;

This comment has been minimized.

@przemyslawkrawczynski

przemyslawkrawczynski Feb 10, 2019

Collaborator

Do wywalenia ma być mapowanie na obiekt Cart z relacja @OnetoOne - tak jak ustaliliśmy

@przemyslawkrawczynski
Copy link
Collaborator

przemyslawkrawczynski left a comment

Na moje oko jest zgodnie z tym wszystkim co miało być. Jeśli projekt wstaje i aplikacja się buduje żeby testy robić to ok, nie mogę sprawdzić obecnie pisze z tel. Proszę mentorow o ostateczna ocenę kodu i zgodę na mergowanie.

@kszubra
Copy link
Collaborator

kszubra left a comment

Według mnie ok, u mnie się buduje

@MARudnicki
Copy link
Collaborator

MARudnicki left a comment

Wyglada OK

@radion358 radion358 merged commit c965fc3 into master Feb 11, 2019

1 check passed

ci/circleci: build Your tests passed on CircleCI!
Details
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment