Instalace češtiny do Fallout 4 VR

Pavel Horal edited this page Dec 29, 2017 · 4 revisions

Čeština distribuovaná v rámci ZIP balíčku je kompatibilní s VR verzí Fallout 4.

U VR nejsou přeložené některé prvky uživatelského rozhraní (např. nabídka pro nastavení VR) a texty herní nápovědy.

Postup pro instalaci je víceméně totožný:

  1. Obsah archivu rozbalte do složky Fallout 4 VR/Data.
  2. Soubor Fallout4Custom.ini nahrajte do ~/Dokumenty/My Games/Fallout4VR/
    • Pozor - pokud máte v cílovém souboru vlastní nastavení, zkopírujte pouze obsah.
  3. Spusťte hru a hrajte :)
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.