Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
165 lines (164 sloc) 15.1 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
<string name="preyForAndroid_name">Prey</string>
<string name="yes">Sí</string>
<string name="no">No</string>
<string name="ok">D'acord</string>
<string name="cancel">Cancel·la</string>
<string name="agree">Accepto</string>
<string name="dontagree">No accepto</string>
<string name="updating_info_message">S'està actualitzant la informació...</string>
<string name="agreements_title">Us donem la benvinguda a\nPrey per a Android™!</string>
<string name="agreements_message1">Assegureu-vos que heu llegit i entès les condicions d'ús de Prey</string>
<string name="agreements_message2">&lt;u&gt;Condicions d'ús&lt;/u&gt;</string>
<string name="set_old_user_loading">S'està associant el dispositiu\nal vostre compte d'usuari...</string>
<string name="set_old_user_no_more_devices_title">Caram!</string>
<string name="set_old_user_no_more_devices_text">Sembla que heu exhaurit el nombre màxim de dispositius permesos al vostre compte\n\nHeu d'esborrar els que ja no feu servir, o crear un compte nou.</string>
<string name="set_new_user_dialog_creating_popup">S'està creant un compte nou...</string>
<string name="congratulations_title">Dispositiu associat!</string>
<string name="new_account_congratulations_text">Heu instal·lat Prey satisfactòriament!\nPer finalitzar aquest procés, heu de validar l'adreça de correu electrònic inserida al formulari, activant-la des de l'enllaç que us hem enviat a %s.</string>
<string name="device_added_congratulations_text">Heu associat correctament aquest dispositiu amb el vostre compte. Aneu a les opcions per acabar de configurar Prey.</string>
<string name="preferences_sms_run">Missatge SMS d'activació</string>
<string name="preferences_sms_run_summary">Mot o frase per iniciar Prey</string>
<string name="preferences_sms_run_edittext">Envieu aquest text des d'altre telèfon per activar Prey</string>
<string name="preferences_sms_stop">Missatge SMS de desactivació</string>
<string name="preferences_sms_stop_summary">Mot o frase per aturar Prey</string>
<string name="preferences_sms_stop_edittext">Envieu aquest text des d'altre telèfon per aturar Prey</string>
<string name="preferences_show_notification_title">Mostra les notificacions</string>
<string name="preferences_show_notification_summary">Mostra un missatge en pantalla si Prey envia un informe satisfactòriament</string>
<string name="preferences_lock_sim_screen_title">Activa la detecció de SIM</string>
<string name="preferences_lock_sim_screen_summary">Configura què fer en detectar una SIM diferent</string>
<string name="preferences_check_sim_change">Mostra un avís en canviar la targeta SIM</string>
<string name="preferences_check_sim_change_summary">Activa Prey si la targeta SIM principal és reemplaçada</string>
<string name="preferences_destination_sms">Contacte a notificar</string>
<string name="preferences_destination_sms_summary">S'avisarà del número reemplaçat mitjançant un SMS</string>
<string name="preferences_destination_sms_not_valid">El número inserit no és un número mòbil vàlid</string>
<string name="sms_to_send_text">S'ha reemplaçat la SIM al telèfon del vostre contacte. Contacteu amb %s si penseu que es pot tractar d'un furt.</string>
<string name="preferences_update_sim_title">Associa a la SIM actual</string>
<string name="preferences_update_sim_summary">Associa la SIM actual com autoritzada</string>
<string name="preferences_update_sim_dialog_title">Canvia la SIM autoritzada</string>
<string name="preferences_update_sim_dialog_message">Esteu a punt de canviar la SIM autoritzada al vostre telèfon. En prémer «Sí» Prey assumirà que la SIM actual és la targeta autoritzada.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_category_other_title">Configuració del compte</string>
<string name="preferences_category_other_summary">Configura les opcions del vostre compte</string>
<string name="preferences_password_title">Canvia la contrasenya</string>
<string name="preferences_password_summary">Permet canviar la contrasenya de Prey</string>
<string name="preferences_password_dialog_title">Inseriu la\ncontrasenya nova</string>
<string name="preferences_password_old">Contrasenya actual</string>
<string name="preferences_password_new">Contrasenya nova</string>
<string name="preferences_password_confirm">Confirmeu la contrasenya</string>
<string name="preferences_password_length_error">La contrasenya ha de tenir com a mínim 6 caràcters</string>
<string name="preferences_passwords_do_not_match">Les contrasenyes no coincideixen</string>
<string name="preferences_passwords_updating_dialog">S'està actualitzant\nla contrasenya...</string>
<string name="preferences_passwords_successfully_changed">S'ha actualitzat la contrasenya!</string>
<string name="preferences_detach_title">Oblida aquest dispositiu</string>
<string name="preferences_detach_summary">Suprimeix aquest dispositiu del panell de control</string>
<string name="preferences_detach_dialog_title">Suprimeix el dispositiu</string>
<string name="preferences_detach_dialog_message">El dispositiu serà suprimit del panell de control i també la informació associada, com ara els informes.\n\n Voleu continuar?</string>
<string name="preferences_detach_dettaching_message">S'està suprimint el dispositiu del panell de control de Prey...</string>
<string name="preferences_go_to_control_panel_title">Visualitza l'historial d'informes</string>
<string name="preferences_go_to_control_panel_summary">Obre el panell de control de Prey des del navegador</string>
<string name="preferences_go_to_control_panel_dialog_title">S'està enviant la sol·licitud...</string>
<string name="preferences_go_to_control_panel_dialog_message">Si us redireccionarà al vostre panell de control.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_category_operations_title">Control d'execució</string>
<string name="preferences_category_operations_summary">Inicia i atura Prey des d'aquest dispositiu</string>
<string name="preferences_start_title">Inicia Prey</string>
<string name="preferences_start_summary">Marca aquest dispositiu com a perdut</string>
<string name="preferences_start_dialog_title">Activació de Prey</string>
<string name="preferences_start_dialog_message">Esteu a punt de marcar aquest dispositiu com a perdut i Prey començara a enviar informes al panell de control.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_stop_title">Atura Prey</string>
<string name="preferences_stop_summary">Atura els mòduls i processos de Prey</string>
<string name="preferences_stop_dialog_title">Atura Prey</string>
<string name="preferences_stop_dialog_message">Prey aturará l'enviament d'informes al panell de control i marcarà aquest dispositiu com a recuperat.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_admin_enabled_title">Revoca els permisos addicionals</string>
<string name="preferences_admin_enabled_summary">Suprimeix la protecció de desinstal·lació de Prey</string>
<string name="preferences_admin_disabled_title">Concedeix els permisos addicionals</string>
<string name="preferences_admin_disabled_summary">Permet bloquejar i desinstal·lar la protecció</string>
<string name="preferences_admin_enabled_dialog_title">Atenció:</string>
<string name="preferences_admin_enabled_dialog_message">En tocar el botó «Sí», suprimireu els permisos necessaris per administrar aquest dispositiu mitjançant Prey. Sense aquests permisos, Prey no podrà blocar el vostre telèfon.\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_admin_disabled_dialog_title">Permisos extra</string>
<string name="preferences_admin_disabled_dialog_message">Esteu a punt de concedir permisos de seguretat que permetran a Prey dur a terme tasques com ara blocar el vostre telèfon.\nToqueu «Sí» per continuar.</string>
<string name="device_admin_label">Seguretat extra de Prey</string>
<string name="device_admin_description">Aquests privilegis són necessaris per blocar remotament el vostre telèfon i evitar que Prey pugui ser desinstal·lat. Necessitareu revocar aquests permisos més endavant si desitgeu desinstal·lar Prey.</string>
<string name="preferences_about_category_name">Quant a...</string>
<string name="preferences_about">Prey per a Android™</string>
<string name="preferences_about_title">Prey per a Android™</string>
<string name="preferences_about_message">Prey per a Android™</string>
<string name="verify_your_account_first">Primer s'ha de verificar el vostre compte d'usuari</string>
<string name="password_wrong">Contrasenya errònia. Torneu a provar</string>
<string name="password_intents_exceed">Bé, és lamentable. Heu inserit una contrasenya incorrecta 3 vegades seguides!</string>
<string name="password_checking_dialog">S'està verificant \nla contrasenya...</string>
<string name="notification_title">Prey està emprant la seva màgia!</string>
<string name="notification_msg">S'ha enviat un nou informe al vostre panell de control</string>
<string name="not_verified_device_title">Prey: Dispositiu no configurat</string>
<string name="not_verified_device_msg">Toqueu a l'enllaç per accedir al panell de control</string>
<string name="location_notification_prefix">Ubicació enviada:</string>
<string name="call_logs_notification_prefix">llistat de trucades: enviades, rebudes i perdudes</string>
<string name="popup_alert_title">Missatge important</string>
<string name="error_title">Tenim un problema!</string>
<string name="error_communication_exception">Prey no pot connectar amb el panell de control web\n\nVerifiqueu la configuració i torneu a provar.</string>
<string name="error_cant_add_this_device">No es pot afegir aquest dispositiu al vostre compte. Verifiqueu que heu validat l'adreça de correu electrònic i que la contrasenya es vàlida.</string>
<string name="error_registered_password_has_changed">No es pot canviar la contrasenya. La contrasenya actual no és vàlida.</string>
<string name="error_cant_report_forgotten_password">No es pot reportar la contrasenya oblidada. Torneu a provar més tard.</string>
<string name="error_all_fields_are_required">Tots els camps són necessaris</string>
<string name="prey_version">0.5.5</string>
<string name="change">Canvia</string>
<string name="accept">Accepta</string>
<string name="already_prey_user">Ja sóc usuari de Prey</string>
<string name="new_user">Usuari nou</string>
<string name="device_ready_h1">Dispositiu preparat</string>
<string name="device_not_ready_h1">Dispositiu no preparat!</string>
<string name="device_ready_h2">El dispositiu està preparat i a l'espera de rebre el senyal d'activació.</string>
<string name="device_not_ready_h2">Els serveis de localització de Prey no estan activats. No s'enviara cap informe.</string>
<string name="login_cp">Inicia la sessió al panell de control</string>
<string name="manage_prey_settings">Administració de Prey</string>
<string name="type_your_pass">Inseriu la contrasenya:</string>
<string name="log_in">Inicia la sessió</string>
<string name="create_prey_account_h1">Crea un compte nou</string>
<string name="your_name">Nom</string>
<string name="your_email">Correu electrònic</string>
<string name="choose_a_6_char_pass">Inseriu una contrasenya</string>
<string name="repeat_your_pass">Torneu a escriure la contrasenya</string>
<string name="create_my_account">Crea el meu compte</string>
<string name="creating_account_please_wait">S'està creant el compte...</string>
<string name="log_in_to_prey_h1">Inicia la sessió a Prey</string>
<string name="your_prey_email">Adreça de correu electrònic a Prey</string>
<string name="your_prey_pass">Contrasenya del vostre compte a Prey</string>
<string name="add_this_device">Afegeix aquest dispositiu!</string>
<string name="device_set_up_h1">Dispositiu configurat!</string>
<string name="go_to_settings">Mostra les opcions</string>
<string name="execution_status">Estat de Prey</string>
<string name="running">En execució</string>
<string name="stopped">Aturat</string>
<string name="execution_interval">Interval d'execució</string>
<string name="next_execution_in_aprox">Propera execució aprox</string>
<string name="running_since">En ús des de</string>
<string name="elapsed_time">Temps transcorregut</string>
<string name="hours">hores</string>
<string name="minutes">minuts</string>
<string name="network_ls">Servei de localització Wifi</string>
<string name="gps_ls">Servei de localització GPS</string>
<string name="enabled">Habilitat</string>
<string name="disabled">Deshabilitat</string>
<string name="sms_activation">Missatge SMS d'activació</string>
<string name="sms_deactivation">Missatge SMS de desactivació</string>
<string name="preferences_status">Estat</string>
<string name="preferences_status_title">Estat actual de Prey</string>
<string name="preferences_status_summary">Verifica l'estat actual dels mòduls de localització proporcionant informació d'utilitat.</string>
<string name="preferences_config_title">Configuració principal</string>
<string name="preferences_camouflage_title">Mode camuflatge</string>
<string name="preferences_camouflage_summary">Disfressa la pantalla d'inici de Prey</string>
<string name="choose_your_hero">Trieu el vostre heroi!</string>
<string name="no_hero_selected">No heu selecionat cap heroi</string>
<string name="your_hero_text">La persona de contacte qui designeu (el vostre heroi), rebrà un SMS si Prey detecta que la la tarjeta SIM és reemplaçada.</string>
<string name="hero_chosen">Heroi assignat!</string>
<string name="notify_your_hero_now">Bona elecció! Voleu enviar un SMS a %s indicant aquesta acció? Verificareu si el servei funciona, a més d'avisar al contacte...</string>
<string name="hero_notification_message">T'he triat com a heroi del meu Android %s! Si cap persona reemplaça la meva SIM, tu rebràs un SMS! +info a preyproject.com/hero</string>
<string name="gps_network_not_enabled">Els serveis de localització estan deshabilitats.\nHeu d'activar un com a mínim per poder ubicar el dispositiu.</string>
<string name="preferences_advanced_screen_title">Configuració avançada</string>
<string name="preferences_advanced_screen_summary">Opcions de configuració avançades.</string>
<string name="preferences_activate_wifi_title">Activa la xarxa sense fils</string>
<string name="preferences_activate_wifi_summary">Habilita el mòdul «Wifi» del dispositiu en iniciar-se Prey</string>
<string name="preferences_activate_mobile_data_title">Activa les dades mòbils</string>
<string name="preferences_activate_mobile_data_summary">Atenció: No aplicable a tots els dispositius</string>
<string name="sms_not_sent">Hi ha hagut un error en enviar el missatge. El vostre dispositiu té inserida una targeta SIM?</string>
</resources>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.