Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

165 lines (164 sloc) 15.421 kb
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
<string name="preyForAndroid_name">Prey</string>
<string name="yes">Sí</string>
<string name="no">No</string>
<string name="ok">D'acord</string>
<string name="cancel">Cancel·la</string>
<string name="agree">Accepto</string>
<string name="dontagree">No accepto</string>
<string name="updating_info_message">S'està actualitzant la informació...</string>
<string name="agreements_title">Us donem la benvinguda a\nPrey per a Android™!</string>
<string name="agreements_message1">Assegureu-vos que heu llegit i entès les condicions d'ús de Prey</string>
<string name="agreements_message2">&lt;u&gt;Condicions d'ús&lt;/u&gt;</string>
<string name="set_old_user_loading">S'està associant el dispositiu\nal vostre compte d'usuari...</string>
<string name="set_old_user_no_more_devices_title">Caram!</string>
<string name="set_old_user_no_more_devices_text">Sembla que heu exhaurit el nombre màxim de dispositius permesos al vostre compte\n\nHeu d'esborrar els que ja no feu servir, o crear un compte nou.</string>
<string name="set_new_user_dialog_creating_popup">S'està creant un compte nou...</string>
<string name="congratulations_title">Dispositiu associat!</string>
<string name="new_account_congratulations_text">Heu instal·lat Prey satisfactòriament!\nPer finalitzar aquest procés, heu de validar l'adreça de correu electrònic inserida al formulari, activant-la des de l'enllaç que us hem enviat a %s.</string>
<string name="device_added_congratulations_text">Heu associat correctament aquest dispositiu amb el vostre compte. Aneu a les opcions per acabar de configurar Prey.</string>
<string name="preferences_sms_run">Missatge SMS d'activació</string>
<string name="preferences_sms_run_summary">Mot o frase per iniciar Prey</string>
<string name="preferences_sms_run_edittext">Envieu aquest text des d'altre telèfon per activar Prey</string>
<string name="preferences_sms_stop">Missatge SMS de desactivació</string>
<string name="preferences_sms_stop_summary">Mot o frase per aturar Prey</string>
<string name="preferences_sms_stop_edittext">Envieu aquest text des d'altre telèfon per aturar Prey</string>
<string name="preferences_show_notification_title">Mostra les notificacions</string>
<string name="preferences_show_notification_summary">Mostra un missatge en pantalla si Prey envia un informe satisfactòriament</string>
<string name="preferences_lock_sim_screen_title">Activa la detecció de SIM</string>
<string name="preferences_lock_sim_screen_summary">Configura què fer en detectar una SIM diferent</string>
<string name="preferences_check_sim_change">Mostra un avís en canviar la targeta SIM</string>
<string name="preferences_check_sim_change_summary">Activa Prey si la targeta SIM principal és reemplaçada</string>
<string name="preferences_destination_sms">Contacte a notificar</string>
<string name="preferences_destination_sms_summary">S'avisarà del número reemplaçat mitjançant un SMS</string>
<string name="preferences_destination_sms_not_valid">El número inserit no és un número mòbil vàlid</string>
<string name="sms_to_send_text">S'ha reemplaçat la SIM al telèfon del vostre contacte. Contacteu amb %s si penseu que es pot tractar d'un furt.</string>
<string name="preferences_update_sim_title">Associa a la SIM actual</string>
<string name="preferences_update_sim_summary">Associa la SIM actual com autoritzada</string>
<string name="preferences_update_sim_dialog_title">Canvia la SIM autoritzada</string>
<string name="preferences_update_sim_dialog_message">Esteu a punt de canviar la SIM autoritzada al vostre telèfon. En prémer «Sí» Prey assumirà que la SIM actual és la targeta autoritzada.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_category_other_title">Configuració del compte</string>
<string name="preferences_category_other_summary">Configura les opcions del vostre compte</string>
<string name="preferences_password_title">Canvia la contrasenya</string>
<string name="preferences_password_summary">Permet canviar la contrasenya de Prey</string>
<string name="preferences_password_dialog_title">Inseriu la\ncontrasenya nova</string>
<string name="preferences_password_old">Contrasenya actual</string>
<string name="preferences_password_new">Contrasenya nova</string>
<string name="preferences_password_confirm">Confirmeu la contrasenya</string>
<string name="preferences_password_length_error">La contrasenya ha de tenir com a mínim 6 caràcters</string>
<string name="preferences_passwords_do_not_match">Les contrasenyes no coincideixen</string>
<string name="preferences_passwords_updating_dialog">S'està actualitzant\nla contrasenya...</string>
<string name="preferences_passwords_successfully_changed">S'ha actualitzat la contrasenya!</string>
<string name="preferences_detach_title">Oblida aquest dispositiu</string>
<string name="preferences_detach_summary">Suprimeix aquest dispositiu del panell de control</string>
<string name="preferences_detach_dialog_title">Suprimeix el dispositiu</string>
<string name="preferences_detach_dialog_message">El dispositiu serà suprimit del panell de control i també la informació associada, com ara els informes.\n\n Voleu continuar?</string>
<string name="preferences_detach_dettaching_message">S'està suprimint el dispositiu del panell de control de Prey...</string>
<string name="preferences_go_to_control_panel_title">Visualitza l'historial d'informes</string>
<string name="preferences_go_to_control_panel_summary">Obre el panell de control de Prey des del navegador</string>
<string name="preferences_go_to_control_panel_dialog_title">S'està enviant la sol·licitud...</string>
<string name="preferences_go_to_control_panel_dialog_message">Si us redireccionarà al vostre panell de control.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_category_operations_title">Control d'execució</string>
<string name="preferences_category_operations_summary">Inicia i atura Prey des d'aquest dispositiu</string>
<string name="preferences_start_title">Inicia Prey</string>
<string name="preferences_start_summary">Marca aquest dispositiu com a perdut</string>
<string name="preferences_start_dialog_title">Activació de Prey</string>
<string name="preferences_start_dialog_message">Esteu a punt de marcar aquest dispositiu com a perdut i Prey començara a enviar informes al panell de control.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_stop_title">Atura Prey</string>
<string name="preferences_stop_summary">Atura els mòduls i processos de Prey</string>
<string name="preferences_stop_dialog_title">Atura Prey</string>
<string name="preferences_stop_dialog_message">Prey aturará l'enviament d'informes al panell de control i marcarà aquest dispositiu com a recuperat.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_admin_enabled_title">Revoca els permisos addicionals</string>
<string name="preferences_admin_enabled_summary">Suprimeix la protecció de desinstal·lació de Prey</string>
<string name="preferences_admin_disabled_title">Concedeix els permisos addicionals</string>
<string name="preferences_admin_disabled_summary">Permet bloquejar i desinstal·lar la protecció</string>
<string name="preferences_admin_enabled_dialog_title">Atenció:</string>
<string name="preferences_admin_enabled_dialog_message">En tocar el botó «Sí», suprimireu els permisos necessaris per administrar aquest dispositiu mitjançant Prey. Sense aquests permisos, Prey no podrà blocar el vostre telèfon.\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_admin_disabled_dialog_title">Permisos extra</string>
<string name="preferences_admin_disabled_dialog_message">Esteu a punt de concedir permisos de seguretat que permetran a Prey dur a terme tasques com ara blocar el vostre telèfon.\nToqueu «Sí» per continuar.</string>
<string name="device_admin_label">Seguretat extra de Prey</string>
<string name="device_admin_description">Aquests privilegis són necessaris per blocar remotament el vostre telèfon i evitar que Prey pugui ser desinstal·lat. Necessitareu revocar aquests permisos més endavant si desitgeu desinstal·lar Prey.</string>
<string name="preferences_about_category_name">Quant a...</string>
<string name="preferences_about">Prey per a Android™</string>
<string name="preferences_about_title">Prey per a Android™</string>
<string name="preferences_about_message">Prey per a Android™</string>
<string name="verify_your_account_first">Primer s'ha de verificar el vostre compte d'usuari</string>
<string name="password_wrong">Contrasenya errònia. Torneu a provar</string>
<string name="password_intents_exceed">Bé, és lamentable. Heu inserit una contrasenya incorrecta 3 vegades seguides!</string>
<string name="password_checking_dialog">S'està verificant \nla contrasenya...</string>
<string name="notification_title">Prey està emprant la seva màgia!</string>
<string name="notification_msg">S'ha enviat un nou informe al vostre panell de control</string>
<string name="not_verified_device_title">Prey: Dispositiu no configurat</string>
<string name="not_verified_device_msg">Toqueu a l'enllaç per accedir al panell de control</string>
<string name="location_notification_prefix">Ubicació enviada:</string>
<string name="call_logs_notification_prefix">llistat de trucades: enviades, rebudes i perdudes</string>
<string name="popup_alert_title">Missatge important</string>
<string name="error_title">Tenim un problema!</string>
<string name="error_communication_exception">Prey no pot connectar amb el panell de control web\n\nVerifiqueu la configuració i torneu a provar.</string>
<string name="error_cant_add_this_device">No es pot afegir aquest dispositiu al vostre compte. Verifiqueu que heu validat l'adreça de correu electrònic i que la contrasenya es vàlida.</string>
<string name="error_registered_password_has_changed">No es pot canviar la contrasenya. La contrasenya actual no és vàlida.</string>
<string name="error_cant_report_forgotten_password">No es pot reportar la contrasenya oblidada. Torneu a provar més tard.</string>
<string name="error_all_fields_are_required">Tots els camps són necessaris</string>
<string name="prey_version">0.5.5</string>
<string name="change">Canvia</string>
<string name="accept">Accepta</string>
<string name="already_prey_user">Ja sóc usuari de Prey</string>
<string name="new_user">Usuari nou</string>
<string name="device_ready_h1">Dispositiu preparat</string>
<string name="device_not_ready_h1">Dispositiu no preparat!</string>
<string name="device_ready_h2">El dispositiu està preparat i a l'espera de rebre el senyal d'activació.</string>
<string name="device_not_ready_h2">Els serveis de localització de Prey no estan activats. No s'enviara cap informe.</string>
<string name="login_cp">Inicia la sessió al panell de control</string>
<string name="manage_prey_settings">Administració de Prey</string>
<string name="type_your_pass">Inseriu la contrasenya:</string>
<string name="log_in">Inicia la sessió</string>
<string name="create_prey_account_h1">Crea un compte nou</string>
<string name="your_name">Nom</string>
<string name="your_email">Correu electrònic</string>
<string name="choose_a_6_char_pass">Inseriu una contrasenya</string>
<string name="repeat_your_pass">Torneu a escriure la contrasenya</string>
<string name="create_my_account">Crea el meu compte</string>
<string name="creating_account_please_wait">S'està creant el compte...</string>
<string name="log_in_to_prey_h1">Inicia la sessió a Prey</string>
<string name="your_prey_email">Adreça de correu electrònic a Prey</string>
<string name="your_prey_pass">Contrasenya del vostre compte a Prey</string>
<string name="add_this_device">Afegeix aquest dispositiu!</string>
<string name="device_set_up_h1">Dispositiu configurat!</string>
<string name="go_to_settings">Mostra les opcions</string>
<string name="execution_status">Estat de Prey</string>
<string name="running">En execució</string>
<string name="stopped">Aturat</string>
<string name="execution_interval">Interval d'execució</string>
<string name="next_execution_in_aprox">Propera execució aprox</string>
<string name="running_since">En ús des de</string>
<string name="elapsed_time">Temps transcorregut</string>
<string name="hours">hores</string>
<string name="minutes">minuts</string>
<string name="network_ls">Servei de localització Wifi</string>
<string name="gps_ls">Servei de localització GPS</string>
<string name="enabled">Habilitat</string>
<string name="disabled">Deshabilitat</string>
<string name="sms_activation">Missatge SMS d'activació</string>
<string name="sms_deactivation">Missatge SMS de desactivació</string>
<string name="preferences_status">Estat</string>
<string name="preferences_status_title">Estat actual de Prey</string>
<string name="preferences_status_summary">Verifica l'estat actual dels mòduls de localització proporcionant informació d'utilitat.</string>
<string name="preferences_config_title">Configuració principal</string>
<string name="preferences_camouflage_title">Mode camuflatge</string>
<string name="preferences_camouflage_summary">Disfressa la pantalla d'inici de Prey</string>
<string name="choose_your_hero">Trieu el vostre heroi!</string>
<string name="no_hero_selected">No heu selecionat cap heroi</string>
<string name="your_hero_text">La persona de contacte qui designeu (el vostre heroi), rebrà un SMS si Prey detecta que la la tarjeta SIM és reemplaçada.</string>
<string name="hero_chosen">Heroi assignat!</string>
<string name="notify_your_hero_now">Bona elecció! Voleu enviar un SMS a %s indicant aquesta acció? Verificareu si el servei funciona, a més d'avisar al contacte...</string>
<string name="hero_notification_message">T'he triat com a heroi del meu Android %s! Si cap persona reemplaça la meva SIM, tu rebràs un SMS! +info a preyproject.com/hero</string>
<string name="gps_network_not_enabled">Els serveis de localització estan deshabilitats.\nHeu d'activar un com a mínim per poder ubicar el dispositiu.</string>
<string name="preferences_advanced_screen_title">Configuració avançada</string>
<string name="preferences_advanced_screen_summary">Opcions de configuració avançades.</string>
<string name="preferences_activate_wifi_title">Activa la xarxa sense fils</string>
<string name="preferences_activate_wifi_summary">Habilita el mòdul «Wifi» del dispositiu en iniciar-se Prey</string>
<string name="preferences_activate_mobile_data_title">Activa les dades mòbils</string>
<string name="preferences_activate_mobile_data_summary">Atenció: No aplicable a tots els dispositius</string>
<string name="sms_not_sent">Hi ha hagut un error en enviar el missatge. El vostre dispositiu té inserida una targeta SIM?</string>
</resources>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.