Skip to content
Browse files

Merge branch 'master' of github.com:prey/prey-android-client

  • Loading branch information...
2 parents 2e0fbb8 + fe3fa72 commit c1440c69aba7b861731de43d2368ce73b41a4b1f Carlos Yaconi H committed
Showing with 245 additions and 159 deletions.
  1. +155 −70 res/values-ca/strings.xml
  2. +22 −22 res/values-es/strings.xml
  3. +68 −67 res/values-pt/strings.xml
View
225 res/values-ca/strings.xml
@@ -1,79 +1,164 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
- <string name="agree">Estic d\'acord</string>
- <string name="agreements_message1">Assegureu-vos que heu llegit i entès els termes i condicions d\'ús de Prey</string>
- <string name="agreements_message2">&amp;lt;u&amp;gt;Termes i condicions&amp;lt;/u&amp;gt;</string>
- <string name="agreements_title">Us donem la benvinguda a\nPrey per a Android™!</string>
- <string name="call_logs_notification_prefix">Llistat de trucades: sortints, entrants i perdudes</string>
+ <string name="preyForAndroid_name">Prey</string>
+ <string name="yes">Sí</string>
+ <string name="no">No</string>
+ <string name="ok">D'acord</string>
<string name="cancel">Cancel·la</string>
+ <string name="agree">Accepto</string>
+ <string name="dontagree">No accepto</string>
+ <string name="updating_info_message">S'està actualitzant la informació...</string>
+ <string name="agreements_title">Us donem la benvinguda a\nPrey per a Android™!</string>
+ <string name="agreements_message1">Assegureu-vos que heu llegit i entès les condicions d'ús de Prey</string>
+ <string name="agreements_message2">&lt;u&gt;Condicions d'ús&lt;/u&gt;</string>
+ <string name="set_old_user_loading">S'està associant el dispositiu\nal vostre compte d'usuari...</string>
+ <string name="set_old_user_no_more_devices_title">Caram!</string>
+ <string name="set_old_user_no_more_devices_text">Sembla que heu exhaurit el nombre màxim de dispositius permesos al vostre compte\n\nHeu d'esborrar els que ja no feu servir, o crear un compte nou.</string>
+ <string name="set_new_user_dialog_creating_popup">S'està creant un compte nou...</string>
<string name="congratulations_title">Dispositiu associat!</string>
- <string name="device_added_congratulations_text">Heu associat correctament aquest dispositiu amb el vostre compte. A continuació si us mostraran les opcions de configuració.</string>
- <string name="dontagree">No estic d\'acord </string>
- <string name="error_all_fields_are_required">Tots els camps són necessaris</string>
- <string name="error_cant_add_this_device">No es pot afegir aquest dispositiu al vostre compte. Verifiqueu que heu validat l\'adreça de correu electrònic i que la contrasenya es vàlida.</string>
- <string name="error_cant_report_forgotten_password">No es pot reportar la contrasenya oblidada. Torneu a provar més tard.</string>
- <string name="error_communication_exception">Prey no pot connectar amb el panell de control web\n\nVerifiqueu la configuració i torneu a provar.</string>
- <string name="error_registered_password_has_changed">No es pot canviar la contrasenya, atès que ha estat modificada prèviament al panell de control web.</string>
- <string name="error_title">Hi ha hagut un error!!!</string>
- <string name="location_notification_prefix">Localització geogràfica enviada</string>
- <string name="new_account_congratulations_text">Heu instal·lat Prey satisfactòriament!\nPer finalitzar aquest procés, heu de validar l\'adreça de correu electrònic inserida al formulari, activant-la des de l\'enllaç que us hem enviat a %s.</string>
- <string name="no">No</string>
- <string name="notification_msg">Nou informe enviat al vostre panell de control web</string>
- <string name="notification_title">Prey està emprant la seva màgia ;)</string>
- <string name="ok">D\'acord</string>
- <string name="password_checking_dialog">S\'està verificant la contrasenya...</string>
- <string name="password_intents_exceed">Bé, és lamentable. Heu inserit una contrasenya incorrecta 3 vegades seguides!</string>
- <string name="password_wrong">La contrasenya no és vàlida. Torneu a provar.</string>
- <string name="popup_alert_title">Missatge important</string>
- <string name="preferences_about">Prey per a Android™</string>
- <string name="preferences_about_category_name">Quant a</string>
- <string name="preferences_about_message">Prey per a Android™</string>
- <string name="preferences_about_title">Prey per a Android™</string>
- <string name="preferences_check_sim_change">Bloqueja a la SIM actual</string>
- <string name="preferences_check_sim_change_summary">Activa Prey si la SIM és canviada</string>
- <string name="preferences_destination_sms">Alerta de SIM reemplaçada</string>
- <string name="preferences_destination_sms_not_valid">El telèfon que heu inserit no és vàlid</string>
- <string name="preferences_destination_sms_summary">Telèfon alternatiu on notificar un canvi de SIM</string>
- <string name="preferences_detach_dettaching_message">S\'està suprimint el vincle amb aquest dispositiu...</string>
- <string name="preferences_detach_dialog_message">Aquest dispositiu serà suprimit del panell de control i els informes emmagatzemats seran esborrats. \n\nVoleu continuar?</string>
- <string name="preferences_detach_dialog_title">Suprimeix el vincle amb aquest dispositiu</string>
- <string name="preferences_detach_summary">Suprimeix aquest dispositiu del vostre panell de Control</string>
- <string name="preferences_detach_title">No associïs aquest dispositiu</string>
- <string name="preferences_go_to_control_panel_dialog_message">Ara sereu redirigit al panell de control del vostre compte.\n\nEsteu segur?</string>
- <string name="preferences_go_to_control_panel_dialog_title">Reconeixement de la petició</string>
- <string name="preferences_go_to_control_panel_summary">Obre el navegador amb el panell de control de Prey</string>
- <string name="preferences_go_to_control_panel_title">Veure els informes</string>
- <string name="preferences_password_confirm">Confirmeu la contrasenya</string>
- <string name="preferences_password_dialog_title">Torneu a inserir la\ncontrasenya nova</string>
- <string name="preferences_password_length_error">La contrasenya ha de tenir mínim 6 caràcters</string>
- <string name="preferences_password_new">Contrasenya nova</string>
- <string name="preferences_passwords_do_not_match">Les contrasenyes inserides no coincideixen</string>
- <string name="preferences_passwords_successfully_changed">La contrasenya de Prey ha estat actualitzada correctament!</string>
- <string name="preferences_password_summary">Inseriu la contrasenya nova per l\'administració de Prey</string>
- <string name="preferences_passwords_updating_dialog">S\'està actualitzant la contrasenya...</string>
- <string name="preferences_password_title">Canvia la contrasenya</string>
- <string name="preferences_show_notification_summary">Mostra un missatge en pantalla si Prey envia un registre satisfactòriament</string>
- <string name="preferences_show_notification_title">Mostra les notificacions</string>
- <string name="preferences_sms_run">Missatge SMS d\'activació</string>
- <string name="preferences_sms_run_edittext">Aquest text iniciarà Prey en ser rebut</string>
+ <string name="new_account_congratulations_text">Heu instal·lat Prey satisfactòriament!\nPer finalitzar aquest procés, heu de validar l'adreça de correu electrònic inserida al formulari, activant-la des de l'enllaç que us hem enviat a %s.</string>
+ <string name="device_added_congratulations_text">Heu associat correctament aquest dispositiu amb el vostre compte. Aneu a les opcions per acabar de configurar Prey.</string>
+ <string name="preferences_sms_run">Missatge SMS d'activació</string>
<string name="preferences_sms_run_summary">Mot o frase per iniciar Prey</string>
+ <string name="preferences_sms_run_edittext">Envieu aquest text des d'altre telèfon per activar Prey</string>
<string name="preferences_sms_stop">Missatge SMS de desactivació</string>
- <string name="preferences_sms_stop_edittext">Aquest text aturarà Prey en ser rebut</string>
<string name="preferences_sms_stop_summary">Mot o frase per aturar Prey</string>
- <string name="preferences_start_dialog_message">Esteu marcant aquest dispositiu com a perdut i Prey iniciarà l\'enviament d\'informes al panell de control,\nEsteu segur?</string>
- <string name="preferences_start_dialog_title">S\'està iniciant Prey...</string>
- <string name="preferences_start_summary">Marca aquest dispositiu com a perdut</string>
+ <string name="preferences_sms_stop_edittext">Envieu aquest text des d'altre telèfon per aturar Prey</string>
+ <string name="preferences_show_notification_title">Mostra les notificacions</string>
+ <string name="preferences_show_notification_summary">Mostra un missatge en pantalla si Prey envia un informe satisfactòriament</string>
+ <string name="preferences_lock_sim_screen_title">Activa la detecció de SIM</string>
+ <string name="preferences_lock_sim_screen_summary">Configura què fer en detectar una SIM diferent</string>
+ <string name="preferences_check_sim_change">Mostra un avís en canviar la targeta SIM</string>
+ <string name="preferences_check_sim_change_summary">Activa Prey si la targeta SIM principal és reemplaçada</string>
+ <string name="preferences_destination_sms">Contacte a notificar</string>
+ <string name="preferences_destination_sms_summary">S'avisarà del número reemplaçat mitjançant un SMS</string>
+ <string name="preferences_destination_sms_not_valid">El número inserit no és un número mòbil vàlid</string>
+ <string name="sms_to_send_text">S'ha reemplaçat la SIM al telèfon del vostre contacte. Contacteu amb %s si penseu que es pot tractar d'un furt.</string>
+ <string name="preferences_update_sim_title">Associa a la SIM actual</string>
+ <string name="preferences_update_sim_summary">Associa la SIM actual com autoritzada</string>
+ <string name="preferences_update_sim_dialog_title">Canvia la SIM autoritzada</string>
+ <string name="preferences_update_sim_dialog_message">Esteu a punt de canviar la SIM autoritzada al vostre telèfon. En prémer «Sí» Prey assumirà que la SIM actual és la targeta autoritzada.\n\nVoleu continuar?</string>
+ <string name="preferences_category_other_title">Configuració del compte</string>
+ <string name="preferences_category_other_summary">Configura les opcions del vostre compte</string>
+ <string name="preferences_password_title">Canvia la contrasenya</string>
+ <string name="preferences_password_summary">Permet canviar la contrasenya de Prey</string>
+ <string name="preferences_password_dialog_title">Inseriu la\ncontrasenya nova</string>
+ <string name="preferences_password_old">Contrasenya actual</string>
+ <string name="preferences_password_new">Contrasenya nova</string>
+ <string name="preferences_password_confirm">Confirmeu la contrasenya</string>
+ <string name="preferences_password_length_error">La contrasenya ha de tenir com a mínim 6 caràcters</string>
+ <string name="preferences_passwords_do_not_match">Les contrasenyes no coincideixen</string>
+ <string name="preferences_passwords_updating_dialog">S'està actualitzant\nla contrasenya...</string>
+ <string name="preferences_passwords_successfully_changed">S'ha actualitzat la contrasenya!</string>
+ <string name="preferences_detach_title">Oblida aquest dispositiu</string>
+ <string name="preferences_detach_summary">Suprimeix aquest dispositiu del panell de control</string>
+ <string name="preferences_detach_dialog_title">Suprimeix el dispositiu</string>
+ <string name="preferences_detach_dialog_message">El dispositiu serà suprimit del panell de control i també la informació associada, com ara els informes.\n\n Voleu continuar?</string>
+ <string name="preferences_detach_dettaching_message">S'està suprimint el dispositiu del panell de control de Prey...</string>
+ <string name="preferences_go_to_control_panel_title">Visualitza l'historial d'informes</string>
+ <string name="preferences_go_to_control_panel_summary">Obre el panell de control de Prey des del navegador</string>
+ <string name="preferences_go_to_control_panel_dialog_title">S'està enviant la sol·licitud...</string>
+ <string name="preferences_go_to_control_panel_dialog_message">Si us redireccionarà al vostre panell de control.\n\nVoleu continuar?</string>
+ <string name="preferences_category_operations_title">Control d'execució</string>
+ <string name="preferences_category_operations_summary">Inicia i atura Prey des d'aquest dispositiu</string>
<string name="preferences_start_title">Inicia Prey</string>
- <string name="preferences_stop_dialog_message">Prey aturarà l\'enviament d\'informes al panell de control i el vostre dispositiu serà marcat com a recuperat,\nEsteu segur?</string>
- <string name="preferences_stop_dialog_title">Aturant Prey</string>
- <string name="preferences_stop_summary">Atura Prey i tots els seus mòduls</string>
+ <string name="preferences_start_summary">Marca aquest dispositiu com a perdut</string>
+ <string name="preferences_start_dialog_title">Activació de Prey</string>
+ <string name="preferences_start_dialog_message">Esteu a punt de marcar aquest dispositiu com a perdut i Prey començara a enviar informes al panell de control.\n\nVoleu continuar?</string>
<string name="preferences_stop_title">Atura Prey</string>
- <string name="preyForAndroid_name">Prey</string>
- <string name="set_new_user_dialog_creating_popup">S\'està creant un compte nou...</string>
- <string name="set_old_user_loading">S\'està associant el dispositiu\nal vostre compte d\'usuari...</string>
- <string name="set_old_user_no_more_devices_text">Sembla que heu exhaurit el nombre màxim de dispositius permesos pel vostre compte\n\nHeu d\'esborrar els que ja no desitgeu localitzar, o bé crear-ne un compte nou.</string>
- <string name="set_old_user_no_more_devices_title">Caram!</string>
- <string name="sms_to_send_text">Un contacte ha associat el seu dispositiu mòbil amb el vostre i la seva SIM ha estat reemplaçada per un altre. Contacteu amb ell mitjançant %s amb aquesta informació perquè probablement li hagin furtat el telèfon.</string>
- <string name="verify_your_account_first">Primer heu de validar el vostre compte</string>
- <string name="yes">Sí</string>
+ <string name="preferences_stop_summary">Atura els mòduls i processos de Prey</string>
+ <string name="preferences_stop_dialog_title">Atura Prey</string>
+ <string name="preferences_stop_dialog_message">Prey aturará l'enviament d'informes al panell de control i marcarà aquest dispositiu com a recuperat.\n\nVoleu continuar?</string>
+ <string name="preferences_admin_enabled_title">Revoca els permisos addicionals</string>
+ <string name="preferences_admin_enabled_summary">Suprimeix la protecció de desinstal·lació de Prey</string>
+ <string name="preferences_admin_disabled_title">Concedeix els permisos addicionals</string>
+ <string name="preferences_admin_disabled_summary">Permet bloquejar i desinstal·lar la protecció</string>
+ <string name="preferences_admin_enabled_dialog_title">Atenció:</string>
+ <string name="preferences_admin_enabled_dialog_message">En tocar el botó «Sí», suprimireu els permisos necessaris per administrar aquest dispositiu mitjançant Prey. Sense aquests permisos, Prey no podrà blocar el vostre telèfon.\nVoleu continuar?</string>
+ <string name="preferences_admin_disabled_dialog_title">Permisos extra</string>
+ <string name="preferences_admin_disabled_dialog_message">Esteu a punt de concedir permisos de seguretat que permetran a Prey dur a terme tasques com ara blocar el vostre telèfon.\nToqueu «Sí» per continuar.</string>
+ <string name="device_admin_label">Seguretat extra de Prey</string>
+ <string name="device_admin_description">Aquests privilegis són necessaris per blocar remotament el vostre telèfon i evitar que Prey pugui ser desinstal·lat. Necessitareu revocar aquests permisos més endavant si desitgeu desinstal·lar Prey.</string>
+ <string name="preferences_about_category_name">Quant a...</string>
+ <string name="preferences_about">Prey per a Android™</string>
+ <string name="preferences_about_title">Prey per a Android™</string>
+ <string name="preferences_about_message">Prey per a Android™</string>
+ <string name="verify_your_account_first">Primer s'ha de verificar el vostre compte d'usuari</string>
+ <string name="password_wrong">Contrasenya errònia. Torneu a provar</string>
+ <string name="password_intents_exceed">Bé, és lamentable. Heu inserit una contrasenya incorrecta 3 vegades seguides!</string>
+ <string name="password_checking_dialog">S'està verificant \nla contrasenya...</string>
+ <string name="notification_title">Prey està emprant la seva màgia!</string>
+ <string name="notification_msg">S'ha enviat un nou informe al vostre panell de control</string>
+ <string name="not_verified_device_title">Prey: Dispositiu no configurat</string>
+ <string name="not_verified_device_msg">Toqueu a l'enllaç per accedir al panell de control</string>
+ <string name="location_notification_prefix">Ubicació enviada:</string>
+ <string name="call_logs_notification_prefix">llistat de trucades: enviades, rebudes i perdudes</string>
+ <string name="popup_alert_title">Missatge important</string>
+ <string name="error_title">Tenim un problema!</string>
+ <string name="error_communication_exception">Prey no pot connectar amb el panell de control web\n\nVerifiqueu la configuració i torneu a provar.</string>
+ <string name="error_cant_add_this_device">No es pot afegir aquest dispositiu al vostre compte. Verifiqueu que heu validat l'adreça de correu electrònic i que la contrasenya es vàlida.</string>
+ <string name="error_registered_password_has_changed">No es pot canviar la contrasenya. La contrasenya actual no és vàlida.</string>
+ <string name="error_cant_report_forgotten_password">No es pot reportar la contrasenya oblidada. Torneu a provar més tard.</string>
+ <string name="error_all_fields_are_required">Tots els camps són necessaris</string>
+ <string name="prey_version">0.5.5</string>
+ <string name="change">Canvia</string>
+ <string name="accept">Accepta</string>
+ <string name="already_prey_user">Ja sóc usuari de Prey</string>
+ <string name="new_user">Usuari nou</string>
+ <string name="device_ready_h1">Dispositiu preparat</string>
+ <string name="device_not_ready_h1">Dispositiu no preparat!</string>
+ <string name="device_ready_h2">El dispositiu està preparat i a l'espera de rebre el senyal d'activació.</string>
+ <string name="device_not_ready_h2">Els serveis de localització de Prey no estan activats. No s'enviara cap informe.</string>
+ <string name="login_cp">Inicia la sessió al panell de control</string>
+ <string name="manage_prey_settings">Administració de Prey</string>
+ <string name="type_your_pass">Inseriu la contrasenya:</string>
+ <string name="log_in">Inicia la sessió</string>
+ <string name="create_prey_account_h1">Crea un compte nou</string>
+ <string name="your_name">Nom</string>
+ <string name="your_email">Correu electrònic</string>
+ <string name="choose_a_6_char_pass">Inseriu una contrasenya</string>
+ <string name="repeat_your_pass">Torneu a escriure la contrasenya</string>
+ <string name="create_my_account">Crea el meu compte</string>
+ <string name="creating_account_please_wait">S'està creant el compte...</string>
+ <string name="log_in_to_prey_h1">Inicia la sessió a Prey</string>
+ <string name="your_prey_email">Adreça de correu electrònic a Prey</string>
+ <string name="your_prey_pass">Contrasenya del vostre compte a Prey</string>
+ <string name="add_this_device">Afegeix aquest dispositiu!</string>
+ <string name="device_set_up_h1">Dispositiu configurat!</string>
+ <string name="go_to_settings">Mostra les opcions</string>
+ <string name="execution_status">Estat de Prey</string>
+ <string name="running">En execució</string>
+ <string name="stopped">Aturat</string>
+ <string name="execution_interval">Interval d'execució</string>
+ <string name="next_execution_in_aprox">Propera execució aprox</string>
+ <string name="running_since">En ús des de</string>
+ <string name="elapsed_time">Temps transcorregut</string>
+ <string name="hours">hores</string>
+ <string name="minutes">minuts</string>
+ <string name="network_ls">Servei de localització Wifi</string>
+ <string name="gps_ls">Servei de localització GPS</string>
+ <string name="enabled">Habilitat</string>
+ <string name="disabled">Deshabilitat</string>
+ <string name="sms_activation">Missatge SMS d'activació</string>
+ <string name="sms_deactivation">Missatge SMS de desactivació</string>
+ <string name="preferences_status">Estat</string>
+ <string name="preferences_status_title">Estat actual de Prey</string>
+ <string name="preferences_status_summary">Verifica l'estat actual dels mòduls de localització proporcionant informació d'utilitat.</string>
+ <string name="preferences_config_title">Configuració principal</string>
+ <string name="preferences_camouflage_title">Mode camuflatge</string>
+ <string name="preferences_camouflage_summary">Disfressa la pantalla d'inici de Prey</string>
+ <string name="choose_your_hero">Trieu el vostre heroi!</string>
+ <string name="no_hero_selected">No heu selecionat cap heroi</string>
+ <string name="your_hero_text">La persona de contacte qui designeu (el vostre heroi), rebrà un SMS si Prey detecta que la la tarjeta SIM és reemplaçada.</string>
+ <string name="hero_chosen">Heroi assignat!</string>
+ <string name="notify_your_hero_now">Bona elecció! Voleu enviar un SMS a %s indicant aquesta acció? Verificareu si el servei funciona, a més d'avisar al contacte...</string>
+ <string name="hero_notification_message">T'he triat com a heroi del meu Android %s! Si cap persona reemplaça la meva SIM, tu rebràs un SMS! +info a preyproject.com/hero</string>
+ <string name="gps_network_not_enabled">Els serveis de localització estan deshabilitats.\nHeu d'activar un com a mínim per poder ubicar el dispositiu.</string>
+ <string name="preferences_advanced_screen_title">Configuració avançada</string>
+ <string name="preferences_advanced_screen_summary">Opcions de configuració avançades.</string>
+ <string name="preferences_activate_wifi_title">Activa la xarxa sense fils</string>
+ <string name="preferences_activate_wifi_summary">Habilita el mòdul «Wifi» del dispositiu en iniciar-se Prey</string>
+ <string name="preferences_activate_mobile_data_title">Activa les dades mòbils</string>
+ <string name="preferences_activate_mobile_data_summary">Atenció: No aplicable a tots els dispositius</string>
+ <string name="sms_not_sent">Hi ha hagut un error en enviar el missatge. El vostre dispositiu té inserida una targeta SIM?</string>
</resources>
View
44 res/values-es/strings.xml
@@ -12,11 +12,11 @@
<string name="agreements_message1">Por favor asegurate de leer y luego aceptar los términos y condiciones que se encuentran en el link de más abajo</string>
<string name="agreements_message2">&amp;lt;u&amp;gt;Términos y Condiciones&amp;lt;/u&amp;gt;</string>
<string name="set_old_user_loading">Agregando equipo a la cuenta…</string>
- <string name="set_old_user_no_more_devices_title">Ups!</string>
+ <string name="set_old_user_no_more_devices_title">¡Momento!</string>
<string name="set_old_user_no_more_devices_text">Al parecer en tu cuenta Prey no quedan slots disponibles para tu equipo.\n\nIntenta eliminando algún disposito en tu Panel de Control, o bien crea una nueva cuenta.</string>
<string name="set_new_user_dialog_creating_popup">Creando la cuenta.\nUn segundo…</string>
<string name="congratulations_title">¡Equipo agregado!</string>
- <string name="new_account_congratulations_text">Has instalado exitosamente Prey en tu equipo.\nPara finalizar el proceso debes confirmar tu email haciendo click en el link que te acabamos de enviar a %s.</string>
+ <string name="new_account_congratulations_text">Has instalado exitosamente Prey en tu equipo.\nPara finalizar el proceso debes confirmar tu email haciendo clic en el enlace que te acabamos de enviar a %s.</string>
<string name="device_added_congratulations_text">Has agregado exitosamente este equipo a tu cuenta Prey. A continuación verás las opciones de configuración.</string>
<string name="preferences_sms_run">SMS de activación</string>
<string name="preferences_sms_run_summary">Palabra o frase que despertará Prey</string>
@@ -47,7 +47,7 @@
<string name="preferences_password_new">Nueva contraseña</string>
<string name="preferences_password_confirm">Confirma la contraseña</string>
<string name="preferences_password_length_error">La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres</string>
- <string name="preferences_passwords_do_not_match">Contraseñas no coinciden</string>
+ <string name="preferences_passwords_do_not_match">Las contraseñas no coinciden</string>
<string name="preferences_passwords_updating_dialog">Actualizando tu cuenta Prey.\nUn segundo…</string>
<string name="preferences_passwords_successfully_changed">Tu contraseña fue cambiada exitosamente</string>
<string name="preferences_detach_title">Remover equipo</string>
@@ -86,17 +86,17 @@
<string name="verify_your_account_first">Primero debes verificar tu cuenta</string>
<string name="password_wrong">Contraseña incorrecta. Inténtalo nuevamente.</string>
<string name="password_intents_exceed">Has fallado 3 veces.</string>
- <string name="password_checking_dialog">Comprobando tu contraseña…\nUn segundo!</string>
- <string name="notification_title">Prey esta funcionando a la perfección!</string>
+ <string name="password_checking_dialog">Comprobando tu contraseña…\n¡Un segundo!</string>
+ <string name="notification_title">¡Prey esta funcionando a la perfección!</string>
<string name="notification_msg">Nuevo reporte enviado a tu Panel de Control</string>
<string name="not_verified_device_title">Prey: Dispositivo no configurado</string>
- <string name="not_verified_device_msg">Haz click para ir al Panel de Control</string>
+ <string name="not_verified_device_msg">Haz clic para ir al Panel de Control</string>
<string name="location_notification_prefix">Geofix enviado:</string>
<string name="call_logs_notification_prefix">Listado de llamadas: realizadas, recibidas y números perdidos.</string>
<string name="popup_alert_title">Mensaje importante</string>
- <string name="error_title">Tenemos un problema!</string>
+ <string name="error_title">¡Tenemos un problema!</string>
<string name="error_communication_exception">Prey no se pudo conectar con el Panel de Control web.\n\nRevisa tu conexión y vuelve a intentarlo.</string>
- <string name="error_cant_add_this_device">El equiop no se pudo agregar a tu cuenta Prey.\n\nPor favor revisa nuevamente el email y contraseña que ingresaste.</string>
+ <string name="error_cant_add_this_device">El equipo no se pudo agregar a tu cuenta Prey.\n\nPor favor, revisa nuevamente el email y contraseña que ingresaste.</string>
<string name="error_registered_password_has_changed">La contraseña actual ingresada no es válida.</string>
<string name="error_cant_report_forgotten_password">La contraseña no se pudo reportar como olvidada. Por favor inténtalo nuevamente.</string>
<string name="error_all_fields_are_required">Todos los campos son requeridos</string>
@@ -105,8 +105,8 @@
<string name="already_prey_user">Tengo cuenta en Prey</string>
<string name="new_user">Nuevo usuario</string>
<string name="device_ready_h1">Equipo preparado</string>
- <string name="device_not_ready_h1">Equipo no preparado!</string>
- <string name="device_ready_h2">Tu equipo está protegido y esperando por la señal de activación.</string>
+ <string name="device_not_ready_h1">¡Equipo aún no listo!</string>
+ <string name="device_ready_h2">Tu equipo está protegido y a la espera de la señal de activación.</string>
<string name="device_not_ready_h2">Servicios de localización desactivados. Los reportes no serán enviados.</string>
<string name="login_cp">Ingresa al Panel de Control</string>
<string name="manage_prey_settings">Configuración de Prey</string>
@@ -117,19 +117,19 @@
<string name="your_email">Tu email</string>
<string name="choose_a_6_char_pass">Elige una contraseña</string>
<string name="repeat_your_pass">Repite tu contraseña</string>
- <string name="create_my_account">Crear mi cuenta!</string>
+ <string name="create_my_account">¡Crear mi cuenta!</string>
<string name="creating_account_please_wait">Creando cuenta. Por favor espera…</string>
<string name="log_in_to_prey_h1">Ingresa a Prey</string>
<string name="your_prey_email">Email de tu cuenta Prey</string>
<string name="your_prey_pass">Contraseña de tu cuenta Prey</string>
- <string name="add_this_device">Agregar este equipo!</string>
- <string name="device_set_up_h1">Equipo agregado!</string>
+ <string name="add_this_device">¡Agregar este equipo!</string>
+ <string name="device_set_up_h1">¡Equipo agregado!</string>
<string name="go_to_settings">Ir a configuración</string>
<string name="execution_status">Estado de ejecución</string>
<string name="running">Ejecutándose</string>
<string name="stopped">Detenido</string>
<string name="execution_interval">Intervalo de ejecución</string>
- <string name="next_execution_in_aprox">Próxima ejecución en aprox</string>
+ <string name="next_execution_in_aprox">Próxima ejecución en aprox.</string>
<string name="running_since">Ejecutándose desde</string>
<string name="elapsed_time">Tiempo activo</string>
<string name="hours">horas</string>
@@ -145,19 +145,19 @@
<string name="preferences_status_summary">Revisa el estado de ejecución, tiempo ejecutándose y más.</string>
<string name="preferences_config_title">Configuración principal</string>
<string name="preferences_camouflage_title">Modo camuflado</string>
- <string name="preferences_camouflage_summary">Despliega una pantalla false de inicio</string>
- <string name="choose_your_hero">Elige a tu héroe!</string>
- <string name="no_hero_selected">Héroe no seleccionado</string>
+ <string name="preferences_camouflage_summary">Despliega una pantalla falsa de bienvenida</string>
+ <string name="choose_your_hero">¡Elige a tu héroe!</string>
+ <string name="no_hero_selected">No hay héroe seleccionado</string>
<string name="your_hero_text">Tu héroe será el elegido que recibirá un SMS de alerta cuando Prey detecte una nueva tarjeta SIM en tu teléfono.</string>
- <string name="hero_chosen">Héroe seleccionado!</string>
- <string name="notify_your_hero_now">Muy bien! ¿Te gustaría informarle a %s que lo has seleccionado como tu héroe? Le enviaremos un mensaje SMS.</string>
- <string name="hero_notification_message">Te acabo de elegir como el héroe de mi equipo Android. Si alguien remplaza mi SIM tú serás notificado via SMS. Entra a preyproject.com/hero!</string>
+ <string name="hero_chosen">¡Héroe seleccionado!</string>
+ <string name="notify_your_hero_now">¡Muy bien! ¿Te gustaría informarle a %s que lo has seleccionado como tu héroe? Le enviaremos un mensaje SMS.</string>
+ <string name="hero_notification_message">Te acabo de elegir como el héroe de mi equipo Android. Si alguien remplaza mi SIM tú serás notificado via SMS. ¡Más info en preyproject.com!</string>
<string name="gps_network_not_enabled">Servicios de localización desactivados.\nDebes activar al menos uno de ellos si quieres localizar tu equipo.</string>
<string name="preferences_advanced_screen_title">Configuración avanzada</string>
<string name="preferences_advanced_screen_summary">Modifica configuración avanzada de Prey</string>
- <string name="preferences_activate_wifi_title">Activa wifi</string>
+ <string name="preferences_activate_wifi_title">Activar wifi</string>
<string name="preferences_activate_wifi_summary">Activa wifi cuando Prey se ejecute</string>
- <string name="preferences_activate_mobile_data_title">Activa datos móbiles</string>
+ <string name="preferences_activate_mobile_data_title">Activar datos móviles</string>
<string name="preferences_activate_mobile_data_summary">Atención: Podría no funcionar en algunos dispositivos</string>
<string name="sms_not_sent">Hubo un problema enviando el mensaje. ¿Estás seguro que tu equipo puede enviar SMS?</string>
</resources>
View
135 res/values-pt/strings.xml
@@ -1,69 +1,23 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
<string name="preyForAndroid_name">Prey</string>
<string name="yes">Sim</string>
<string name="no">Não</string>
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Cancelar</string>
- <string name="agree">Eu concordo </string>
+ <string name="agree">Eu concordo</string>
<string name="dontagree">Eu não concordo</string>
- <string name="change">Mude</string>
- <string name="accept">Aceite</string>
<string name="updating_info_message">Atualizando informações, por favor espere…</string>
- <string name="already_prey_user">Já usuário do Prey </string>
- <string name="new_user">Novo usuário</string>
- <string name="device_ready_h1">Dispositivo pronto</string>
- <string name="device_not_ready_h1">Dispositivo não esta pronto!</string>
- <string name="device_ready_h2">Seu dispositivo está protegido e esperando a ativação do sinal. </string>
- <string name="device_not_ready_h2">Serviço de localicação esta desabilitada para o Prey. Não serão enviados relatórios.</string>
- <string name="login_cp">Entre no painel de controle</string>
- <string name="manage_prey_settings">Gerencie as configurações do Prey</string>
- <string name="type_your_pass">Digite sua senha:</string>
- <string name="log_in">Entrar</string>
- <string name="create_prey_account_h1">Crie sua nova conta Prey</string>
- <string name="your_name">Seu nome</string>
- <string name="your_email">Seu email</string>
- <string name="choose_a_6_char_pass">Escolha uma senha</string>
- <string name="repeat_your_pass">Repita sua senha</string>
- <string name="create_my_account">Criar minha conta!</string>
- <string name="creating_account_please_wait">Criando conta. Por favor espere…</string>
- <string name="new_account_congratulations_text">Prey instalado com sucesso no seu dispositivo. Para finalizar o processo de instalação você precisa verificar o seu endereço de e-mail, seguindo o link que acabamos de enviar. </string>
- <string name="log_in_to_prey_h1">Entrar no Prey</string>
- <string name="your_prey_email">Sua conta de email Prey </string>
- <string name="your_prey_pass">Sua senha da conta Prey</string>
- <string name="add_this_device">Adicionar este dispositivo!</string>
- <string name="device_added_congratulations_text">Você associou com sucesso este dispositivo com a sua conta Prey. Agora efetue os ajustes.</string>
- <string name="device_set_up_h1">Dispositivo ajustado!</string>
- <string name="go_to_settings">Vá para as configuraçoes</string>
- <string name="execution_status">Status de execução</string>
- <string name="running">Em andamento</string>
- <string name="stopped">Parado</string>
- <string name="execution_interval">Intervalo de execução</string>
- <string name="next_execution_in_aprox">Próxima execução em aprox</string>
- <string name="running_since">Em andamento desde </string>
- <string name="elapsed_time">O tempo decorrido</string>
- <string name="hours">horas</string>
- <string name="minutes">minutos</string>
- <string name="network_ls">Serviço de localização de rede</string>
- <string name="gps_ls">Serviço de localização GPS</string>
- <string name="enabled">Habilitado</string>
- <string name="disabled">Desativado</string>
- <string name="sms_activation">Frase de ativação SMS</string>
- <string name="sms_deactivation">Frase desativação SMS</string>
<string name="agreements_title">Bem vindo ao Prey para Android™!</string>
<string name="agreements_message1">Por favor, certifique-se de ler e concordar com os Termos e Condições clicando abaixo</string>
- <string name="agreements_message2"/>
+ <string name="agreements_message2">&lt;u&gt;Leia Acordo&lt;/u&gt;</string>
<string name="set_old_user_loading">Anexando dispositivo a conta…\nSó um segundo!</string>
<string name="set_old_user_no_more_devices_title">Segure seus cavalos!</string>
<string name="set_old_user_no_more_devices_text">Parece que você ficou sem slots livres para dispositivos em sua conta Prey.\n\nPor favor, tente remover um dispositivo existente no Painel de Controle ou criar uma nova conta.</string>
<string name="set_new_user_dialog_creating_popup">Criando nova conta. Por favor espere…</string>
<string name="congratulations_title">Dispositivo adicionado!</string>
- <string name="preferences_status">Status</string>
- <string name="preferences_status_title">Atual status de Prey</string>
- <string name="preferences_status_summary">Verificar o estado de execução, duração e muito mais.</string>
- <string name="preferences_config_title">Configuração principal</string>
- <string name="preferences_camouflage_title">Modo camuflagem</string>
- <string name="preferences_camouflage_summary">Exibir um log falso na tela</string>
+ <string name="new_account_congratulations_text">Prey instalado com sucesso no seu dispositivo. Para finalizar o processo de instalação você precisa verificar o seu endereço de e-mail, seguindo o link que acabamos de enviar.</string>
+ <string name="device_added_congratulations_text">Você associou com sucesso este dispositivo com a sua conta Prey. Agora efetue os ajustes.</string>
<string name="preferences_sms_run">Mensagem SMS de ativação</string>
<string name="preferences_sms_run_summary">Palavra ou frase que vai acordar Prey</string>
<string name="preferences_sms_run_edittext">Enviar este texto a partir de outro dispositivo para iniciar o Prey</string>
@@ -76,8 +30,6 @@
<string name="preferences_lock_sim_screen_summary">Configure os eventos de alteração SIM</string>
<string name="preferences_check_sim_change">Avisar sobre mudança no SIM</string>
<string name="preferences_check_sim_change_summary">Ative Prey se o cartão SIM for substituído</string>
- <string name="choose_your_hero">Escolha o seu herói!</string>
- <string name="your_hero_text">Seu herói será o escolhido que irá receber uma mensagem SMS se por acaso o Prey detectar um novo cartão SIM no seu telefone.</string>
<string name="preferences_destination_sms">Contato não notificado</string>
<string name="preferences_destination_sms_summary">Será notificado por SMS número de dispositivo novo</string>
<string name="preferences_destination_sms_not_valid">O contato que você inseriu não parece ser um número válido de telefone celular</string>
@@ -86,12 +38,14 @@
<string name="preferences_update_sim_summary">Atribuir SIM atual como válido</string>
<string name="preferences_update_sim_dialog_title">Alterar SIM válido</string>
<string name="preferences_update_sim_dialog_message">Você esta prestes a mudar o SIM registrado neste dispositivo. Ao clicar \'Sim\' Prey assumirá atual como válido.\n\nVocê tem certeza?</string>
- <string name="gps_network_not_enabled">Provedores de Localização estão desativados.\nVocê precisa ativar pelo menos um deles se quiser acompanhar o seu dispositivo.</string>
<string name="preferences_category_other_title">Gerenciamento de contas</string>
<string name="preferences_category_other_summary">Gerencie suas configurações de conta</string>
<string name="preferences_password_title">Mude a senha</string>
<string name="preferences_password_summary">Defina a sua nova senha de administrador Prey</string>
<string name="preferences_password_dialog_title">Por favor digite sua nova senha</string>
+ <string name="preferences_password_old">Senha atual</string>
+ <string name="preferences_password_new">Nova senha</string>
+ <string name="preferences_password_confirm">Confirmar senha</string>
<string name="preferences_password_length_error">As senhas devem ter pelo menos 6 caracteres</string>
<string name="preferences_passwords_do_not_match">As senhas não combinam</string>
<string name="preferences_passwords_updating_dialog">Atualizando sua senha Prey.\nPor favor, aguarde …</string>
@@ -112,7 +66,7 @@
<string name="preferences_start_dialog_title">Iniciando Prey</string>
<string name="preferences_start_dialog_message">Você irá marcar este dispositivo como desaparecido e iniciar o envio de relatórios para o Painel de controle.\n\nVocê tem certeza?</string>
<string name="preferences_stop_title">Pare o Prey</string>
- <string name="preferences_stop_summary">Pare o precesso Prey e relate os módulos </string>
+ <string name="preferences_stop_summary">Pare o precesso Prey e relate os módulos</string>
<string name="preferences_stop_dialog_title">Parando Prey</string>
<string name="preferences_stop_dialog_message">Prey irá parar de enviar relatórios para o Painel de Controle e o seu dispositivo será marcado como recuperado.\n\nVocê tem certeza?</string>
<string name="preferences_admin_enabled_title">Revogar permissões extras</string>
@@ -125,12 +79,6 @@
<string name="preferences_admin_disabled_dialog_message">Você esta prestes a conceder privilégios especiais de segurança, que lhe permitirá bloquear remotamente o dispositivo.\nClique em Sim para continuar.</string>
<string name="device_admin_label">Segurança extra Prey</string>
<string name="device_admin_description">Estes privilégios são necessários para bloquear remotamente o dispositivo e vai impedir que o Prey seja desinstalado. Você precisa revogar esses direitos mais tarde, se você desejar desinstalar o Prey.</string>
- <string name="preferences_advanced_screen_title">Configuração avançada</string>
- <string name="preferences_advanced_screen_summary">Defina as configurações avançadas</string>
- <string name="preferences_activate_wifi_title">Ativar wi-fi</string>
- <string name="preferences_activate_wifi_summary">Ligue o wifi quando Prey começar a funcionar</string>
- <string name="preferences_activate_mobile_data_title">Ative dados móveis</string>
- <string name="preferences_activate_mobile_data_summary">Aviso: Não foi possível trabalhar em alguns dispositivos.</string>
<string name="preferences_about_category_name">Sobre</string>
<string name="preferences_about">Prey para Android™</string>
<string name="preferences_about_title">Prey para Android™</string>
@@ -151,13 +99,66 @@
<string name="error_cant_add_this_device">Não é possível adicionar este dispositivo para sua conta Prey. Por favor, verifique novamente o e-mail e senha fornecidos.</string>
<string name="error_registered_password_has_changed">Não é possível alterar a senha. A senha atual digitada é inválida.</string>
<string name="error_cant_report_forgotten_password">Não é possível relatar senha esquecida. Por favor, tente novamente mais tarde.</string>
- <string name="error_all_fields_are_required">Todos os campos são obrigatório</string>
- <string name="notify_your_hero_now">Boa escolha! Você gostaria de avisar %s que você o escolheu como seu herói? Nós iremos enviar uma mensagem SMS.</string>
+ <string name="error_all_fields_are_required">Todos os campos são obrigatórios</string>
+ <string name="prey_version">0.5.5</string>
+ <string name="change">Mude</string>
+ <string name="accept">Aceite</string>
+ <string name="already_prey_user">Já usuário do Prey</string>
+ <string name="new_user">Novo usuário</string>
+ <string name="device_ready_h1">Dispositivo pronto</string>
+ <string name="device_not_ready_h1">Dispositivo não esta pronto!</string>
+ <string name="device_ready_h2">Seu dispositivo está protegido e esperando a ativação do sinal.</string>
+ <string name="device_not_ready_h2">Serviço de localicação esta desabilitada para o Prey. Não serão enviados relatórios.</string>
+ <string name="login_cp">Entre no painel de controle</string>
+ <string name="manage_prey_settings">Gerencie as configurações do Prey</string>
+ <string name="type_your_pass">Digite sua senha:</string>
+ <string name="log_in">Entrar</string>
+ <string name="create_prey_account_h1">Crie sua nova conta Prey</string>
+ <string name="your_name">Seu nome</string>
+ <string name="your_email">Seu email</string>
+ <string name="choose_a_6_char_pass">Escolha uma senha</string>
+ <string name="repeat_your_pass">Repita sua senha</string>
+ <string name="create_my_account">Criar minha conta!</string>
+ <string name="creating_account_please_wait">Criando nova conta. Por favor espere…</string>
+ <string name="log_in_to_prey_h1">Entrar no Prey</string>
+ <string name="your_prey_email">Sua conta de email Prey</string>
+ <string name="your_prey_pass">Sua senha da conta Prey</string>
+ <string name="add_this_device">Adicionar este dispositivo!</string>
+ <string name="device_set_up_h1">Dispositivo ajustado!</string>
+ <string name="go_to_settings">Vá para as configuraçoes</string>
+ <string name="execution_status">Status de execução</string>
+ <string name="running">Em andamento</string>
+ <string name="stopped">Parado</string>
+ <string name="execution_interval">Intervalo de execução</string>
+ <string name="next_execution_in_aprox">Próxima execução em aprox</string>
+ <string name="running_since">Em andamento desde</string>
+ <string name="elapsed_time">O tempo decorrido</string>
+ <string name="hours">horas</string>
+ <string name="minutes">minutos</string>
+ <string name="network_ls">Serviço de localização de rede</string>
+ <string name="gps_ls">Serviço de localização GPS</string>
+ <string name="enabled">Habilitado</string>
+ <string name="disabled">Desativado</string>
+ <string name="sms_activation">Frase de ativação SMS</string>
+ <string name="sms_deactivation">Frase desativação SMS</string>
+ <string name="preferences_status">Status</string>
+ <string name="preferences_status_title">Atual status de Prey</string>
+ <string name="preferences_status_summary">Verificar o estado de execução, duração e muito mais.</string>
+ <string name="preferences_config_title">Configuração principal</string>
+ <string name="preferences_camouflage_title">Modo camuflagem</string>
+ <string name="preferences_camouflage_summary">Exibir um log falso na tela</string>
+ <string name="choose_your_hero">Escolha o seu herói!</string>
<string name="no_hero_selected">Nenhum herói selecionado</string>
+ <string name="your_hero_text">Seu herói será o escolhido que irá receber uma mensagem SMS se por acaso o Prey detectar um novo cartão SIM no seu telefone.</string>
+ <string name="hero_chosen">Herói escolhido!</string>
+ <string name="notify_your_hero_now">Boa escolha! Você gostaria de avisar %s que você o escolheu como seu herói? Nós iremos enviar uma mensagem SMS.</string>
<string name="hero_notification_message">Eu escolhi você como meu herói Prey para o meu Android! Então, se alguém trocar o meu cartão SIM você será notificado por SMS. Confira preyproject.com/herói!</string>
- <string name="preferences_password_new">Nova senha</string>
- <string name="preferences_password_old">Senha atual</string>
+ <string name="gps_network_not_enabled">Provedores de Localização estão desativados.\nVocê precisa ativar pelo menos um deles se quiser acompanhar o seu dispositivo.</string>
+ <string name="preferences_advanced_screen_title">Configuração avançada</string>
+ <string name="preferences_advanced_screen_summary">Defina as configurações avançadas</string>
+ <string name="preferences_activate_wifi_title">Ativar wi-fi</string>
+ <string name="preferences_activate_wifi_summary">Ligue o wifi quando Prey começar a funcionar</string>
+ <string name="preferences_activate_mobile_data_title">Ative dados móveis</string>
+ <string name="preferences_activate_mobile_data_summary">Aviso: Não foi possível trabalhar em alguns dispositivos.</string>
<string name="sms_not_sent">Houve um erro ao enviar a mensagem. O seu dispositivo tem suporte a envio de mensagens SMS?</string>
- <string name="preferences_password_confirm">Confirmar senha</string>
- <string name="hero_chosen">Herói escolhido!</string>
</resources>

0 comments on commit c1440c6

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.