Skip to content
Applications for PyCont Demo
Python HTML Dockerfile Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
operator
.gitignore
README.org

README.org

Self Operated Python apps in Cloud native world

About

Vytvoření škálovatelné a jednoduše distribuovatelné Python aplikace, jež je automaticky spravována jinou Python aplikací.

Audience

Vývojáři, nebo operations s malou, nebo žádnou znalostí kontejnerů.

Obsah

Demo

 • Ukázat nasazenou běžící aplikaci
 • Update aplikace
  • Update deployment konfigu, nebo CR?
 • Škálování aplikace
  • Zatížit aplikaci
  • Demonstrovat, že aplikace běží ve více instancích

Insights

Co chceme ukazovat publiku, nemůže to být moc do hlouky, musíme vybrat pár důležitých a srozumitelných bodů ohledně:

 • Kontajnerizování aplikace
 • Chování aplikace (co by měla aplikace umět a na co spoléhat)
  • Signal handling/ukončování procesu
  • Ukládání dat (mimo kontejner)
  • Logování
  • Exportování metrik
 • Správa aplikace v clusteru
  • Ukázky kódu operátoru??
  • Škálování podle metriky `request_latency`, další replika když > 100ms

Komponenty

 • K8s cluster
  • Ingress
  • prometheus/traefik
  • dashboard
 • Aplikace
  • Jednoduche web UI, které ukazuje:
  • Verzi
  • Počet dotazů
 • Operátor pro škálování aplikace
  • Nastavení:
   • min/max instancí
   • Treshold latence v ms pro škálování
  • Reconcile loop:
   • Vylistuj deploymenty
   • Zjisti pro ně latency
   • Pokud je vysoká a není v cooldown, tak uprav deployment count +1

Příběh

Postavy

 • Hipster
 • Operations
 • Vypravěč

Story

 • Vypravěč: Představit vývojáře
 • Hipster:
  • ukazuje jak je lehky zkontejnerizovat aplikaci (cetl o tom na blogu)
   • Dockerfile, docker build, docker run
  • Spuštění aplikace lokálně (1.0 je špatná verze)
   docker build -t prgcont/pycont-app:0.0 .
   docker push prgcont/pycont-app:0.0
   docker run -d -p 6379:6379 redis
   docker run --rm -ti --net host prgcont/pycont-app:0.0
       
 • Vypravěč: Představit operations
 • Operations:
  • Ukazuje jak aplikace běží (refreshuje browser) až do té doby než aplikace spadne
 • Hipster chce po adminovi aby aplikaci provozoval a restartoval manuálně, když spadne
  • Ukáže u sebe lokálně jak to hezky běží
 • Admin ho (ne)zdvořile odmítne a pustí aplikaci v Kubernetes
  • Deployment + ingress (deploy složka)
  • kubectl create namespace pycont
  • kubectl apply -f deploy
 • Aplikace bezi, stale pada
 • Hipster říká že /status by měl ukazovat co se děje
 • /status v browseru vrací 404 -> jdeme hledat do logu
  	kubectl logs -f deploy/kad
  	kubectl exec -ti kad-79665f49dc-4jp5s bash
  	tail -F /tmp/app.log
    
  • Kouknout do logu a logy nikde -> spravit logovani
  • app/kad/server.py:133 smazat setup logging sekci
 • Precist logy a fixnout aplikaci
  • Hipster si stezuje, ze mu operations k8s zpomaluje re-deployment, docker kill/docker run je rychlesi… (trvá dlouho než se aplikace vypne)
  • docker run --rm -ti --name app prgcont/pycont-app:0.0
  • docker exec -ti app bash
  • ps aux
  • time docker stop app
  • přidat exec před python to entrypoint.sh a taky do CMD
  • opakovat předchozí commandy
 • Zatizit aplikaci
  • Aplikace se zpomaluje -> pridat metriky
  • Ukázat grap z query zpoždění - ukazuje kolik requestů se vejde do 500ms
  • while true; do curl pyvo.prgcont.cz/slow; done
  • graf začně padat
 • Hipster navrhuje rucne skalovat aplikaci a ukazuje jak na to
  • zastavit smyčku se slow
  • kubectl scale deploy/kad --replicas=2
  • hipster dostane vynadano - chceme škálovat automaticky
 • Deploy operatoru, ktery bude skalovat aplikaci

Potlesk, uklonit se…

Vypravěč

Představit vývojáře

Nyní vám představuji XY. XY je typ moderního hipster vývojáře, který se zabývá nejnovějšími trendy a technologiemi. Nyní se posilnil několika blog posty o výhodách Dockeru a jde tento novou a výhodami nabitou technologii (psali to na interenetu) předat svému kolegovi.

Představit operations

O infrastrukturu a nasazování aplikací se stará Admin, proto se stává první obětí Hipsterovy přednášky. Admin má ovšem s kontejnerizací bohaté zkušenosti a tak se zájmem sleduje jak si Hipster takovou kontejnerizaci představuje.

Hipster odchazi na zachod

Hipster se odesel na zachod posilnit nekolika latest blog posty a za pomoci temnych sil Stack Owerflow sepsat kubernetes operator, ktery dovoli jeho milemu operations kolegovi uzit dlouhy a alerty neruseny spanek

You can’t perform that action at this time.