Ruby in Estonia
Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 114 commits behind priit:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
config
site
src
.gitignore
README.md

README.md

Ruby.ee sisu

Hetkel kasutame lehe halduseks staticmatic.rubyforge.org staatilist generaatorit.

Sisu ülesehitus on Railsi taustaga inimestele tuttavalt sarnane oma elementidega nagu layouts, pages, partials jne.

Igatahes tee kloon github.com/priit/rubyee hoidlast, lisa oma täiendused ja anna githubis märku nende valmisolekust.

Tänud!