Pavel Kocourek edited this page Dec 12, 2018 · 44 revisions

Novinky

Prosinec 12: Vydána verze ProArc 3.5.3


ProArc - produkční a archivační systém

Stručný popis:

ProArc je systém pro produkci digitálních dokumentů a jejich archivaci založený na Fedora Commons repository. Využití stejného produkčního a archivačního nástroje pomůže rozšířit interoperabilitu a sdílení dat mezi jednotlivými digitalizačními projekty. ProArc umožní rychlou částečně automatizovanou produkci digitálních dokumentů zahrnující popisná, strukturální a archivační metadata i OCR.

ProArc produkuje data kompatibilní se systémem Kramerius a podporuje standardy Národní knihovny ČR pro digitalizaci http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/metadata.

Archivační část řešení je vytvářena s ohledem na standardy pro dlouhodobou archivaci. Bude implementován OAIS model a archivační ISO standardy.

Systém je produkčně nasazen v Digitalizačním centru Knihovny AV ČR a ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové .

Koordinátorem současného vývoje je Knihovna Akademie věd ČR zastoupená Ing. Martinem Lhotákem.

Kontakt: Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1, lhotak@knav.cz

Mailová skupina: https://groups.google.com/d/forum/proarc-users

Financování:

Financování vývoje je na roky 2012 - 2015 zajištěno díky projektu "Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů" - DF12P01OVV002 z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR

ProArc je systém pro

 • vznik a editaci záznamů kompatibilních se standardy Národní digitální knihovny a s digitální knihovnou v systému Kramerius 4
 • vytváření a archivaci záznamů a digitálních objektů

Funkcionalita systému:

 • Podporuje stavající datové modely systému Kramerius.
 • Umožňuje editaci metadat.
 • Podporuje dávkové/hromadné úpravy.
 • Umožňuje vytváření zcela nových objektů.
 • Podporuje přebírání dat z externích systémů (Aleph/RDCZ).
 • Fedora objekt integruje metadata a digitalni obsah (sken, …)
 • Generuje UUID.
 • Umožňuje vyhledávání v metadatech.
 • Umožňuje rozšíření o dalších datové modely.
 • Podporuje standardy NK ČR (plná podpora MODS, příprava podpory ADM a TECH metadat).

Technologie

 • open source code
 • Fedora Commons repository
 • Java
 • PostgreSQL

Systémy, které navazují nebo poskytují dostupnou funkcionalitu

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.