nezbedova edited this page Aug 3, 2017 · 2 revisions

RDflow je součástí systému ProArc. Jeho využití je volitelné. Záleží na rozhodnutí každého digitalizačního pracoviště, zda má zájem tento modul používat. RDFlow je pracovní prostředí určené pro sledování průběhu digitalizace. Umožňuje nejen sledování všech naplánových prací na jednotlivých předlohách určených k digitalizaci, ale i jednotlivých probíhajících prací napříč všemi předlohami. Pro každou instalaci ProArc je možné nakonfigurovat workflow podle specifických potřeb jednotlivých digitalizačních linek pomocí XML.

Ukázkové workflow.xml naleznete zde https://github.com/proarc/proarc/wiki/Popis-workflow.xml

Tabulka s definicí xml je umístěna zde https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gp-WIRrtp3tcm87dZlYwVTNM5Z-kWT7AjdRbtN9xsWE/edit#gid=0

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.