Skip to content
Python ile RFM Analizi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.DS_Store
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
ornek-siparis-verisi.csv
rfm-analizi.py
rfm-segmentleri.csv

README.md

Python ile RFM Analizi

RFM analizi, pazarlama çalışmalarınıza cevap vermesini beklediğiniz hedef müşteri kitlenizi belirlemek için kullanılan popüler bir analiz yöntemidir.

Bu analiz yönteminde müşterinin geçmiş alışveriş alışkanlıklarının yanı sıra, yaptıkları alışveriş sayısına ve bu alışverişlerin harcama miktarına bağlı olarak müşterilerin muhtemel satın alma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanır.

https://productphilosophy.com/rfm-analizi-nedir-ve-nasil-yapilir/

Kullanım:

$ python rfm-analizi.py -i ornek-siparis-verisi.csv -o rfm-segmentleri.csv -d "2018-10-30"
  • Satın alım geçmişini içeren dosya (-i ornek-siparis-verisi.csv)
  • RFM çıktısının kaydedileceği dosya (-o rfm-segmentleri.csv)
  • Analizin baz alınacağı son işlem tarihi (-d “YYYY-mm-dd”).
You can’t perform that action at this time.