Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1 lines (1 sloc) 100 Bytes
TRADUCCIÓ AL CATALÀ de progit. Qualsevol aportació o comentari, és benvingut/da. a@alexandresaiz.com