Permalink
Browse files

[fi] three next sections from chapter 2 translated

  • Loading branch information...
1 parent 981b6dc commit 6e5928ab0217ef2907a0a42c67658402ad26ebae @mseppae mseppae committed May 14, 2010
Showing with 21 additions and 21 deletions.
  1. +21 −21 fi/02-git-basics/01-chapter2.markdown
@@ -283,16 +283,16 @@ ja `git diff --cached`-komentoa nähdäksesi mitä olet lavastanut tähän menne
log = git.commits('master', 15)
log.size
-### Committing Your Changes ###
+### Pysyvien muutoksien tekeminen ###
-Now that your staging area is set up the way you want it, you can commit your changes. Remember that anything that is still unstaged — any files you have created or modified that you haven’t run `git add` on since you edited them — won’t go into this commit. They will stay as modified files on your disk.
-In this case, the last time you ran `git status`, you saw that everything was staged, so you’re ready to commit your changes. The simplest way to commit is to type `git commit`:
+Nyt kun lavastusalueesi on asetettu niin kuin sen haluat, voit tehdä muutoksistasi pysyviä. Muista, että kaikki, mikä vielä on lavastamatta - mitkä tahansa tiedostot, jotka olet luonut tai joita olet muokannut, joihin et ole ajanut `git add`-komentoa editoinnin jälkeen - ei mene pysyvään muutokseen. Ne pysyvät muokattuina tiedostoina levylläsi.
+Tässä tapauksessa oletamme, että viime kerran kun ajoit `git status`-komennon, näit, jotta kaikki oli lavastattu, joten olet valmis tekemään pysyvän muutoksen. Helpoin tapa pysyvän muutoksen tekoon on kirjoittaa `git commit`:
$ git commit
-Doing so launches your editor of choice. (This is set by your shell’s `$EDITOR` environment variable — usually vim or emacs, although you can configure it with whatever you want using the `git config --global core.editor` command as you saw in Chapter 1).
+Tämän suorittaminen aukaisee editorisi. (Tämä on asetettu komentorivisi `$EDITOR` ympäristömuuttujalla - yleensä vim tai emacs, kuitenkin voit konfiguroida sen käyttämään mitä tahansa haluat, käyttäen `git config --global core.editor`-komentoa, kuten Kappeleessa 1 näit).
-The editor displays the following text (this example is a Vim screen):
+Editori näyttää seuraavanlaisen tekstin (tämä esimerkki on Vimistä):
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
@@ -307,22 +307,22 @@ The editor displays the following text (this example is a Vim screen):
~
".git/COMMIT_EDITMSG" 10L, 283C
-You can see that the default commit message contains the latest output of the `git status` command commented out and one empty line on top. You can remove these comments and type your commit message, or you can leave them there to help you remember what you’re committing. (For an even more explicit reminder of what you’ve modified, you can pass the `-v` option to `git commit`. Doing so also puts the diff of your change in the editor so you can see exactly what you did.) When you exit the editor, Git creates your commit with that commit message (with the comments and diff stripped out).
+Voit nähdä, että oletuksena pysyvän muutoksen viesti sisältää viimeisimmän `git status`-komennon syötteen kommentoituna ja yhden tyhjän rivin ylhäällä. Voit poistaa nämä kommentit ja kirjoittaa pysyvän muutoksen viestisi, tai voit jättää kommentit viestiin auttamaan sinua muistamaan mihin olet pysyvää muutosta tekemässä. (Saadaksesi vieläkin tarkemman muistutukseen muutoksistasi, voit antaa `-v`-option `git commit`-komennolle. Tämä option laittaa myös diff muutostulosteen editoriin, jotta näet tarkalleen mitä teit.) Kun poistut editorista, Git luo pysyvän muutoksesi viestilläsi (kommentit ja diff pois lukien).
-Alternatively, you can type your commit message inline with the `commit` command by specifying it after a -m flag, like this:
+Vaihtoehtoisesti, voit kirjoittaa pysyvän muutoksen viestin suoraan `commit`-kommennolla antamalla sen -m lipun jälkeen, näin:
$ git commit -m "Story 182: Fix benchmarks for speed"
[master]: created 463dc4f: "Fix benchmarks for speed"
2 files changed, 3 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README
-Now you’ve created your first commit! You can see that the commit has given you some output about itself: which branch you committed to (master), what SHA-1 checksum the commit has (`463dc4f`), how many files were changed, and statistics about lines added and removed in the commit.
+Nyt olet luonut ensimmäisen pysyvän muutoksen! Voit nähdä, että pysyvä muutos on antanut sinulle tulosteen itsestään: kertoen mihin haaraan teit pysyvän muutoksen (master), mikä SHA-1 tarkistussumma pysyvällä muutoksella on (`463dc4f`), kuinka monta tiedostoa muutettiin ja tilastoja pysyvän muutoksen rivien lisäyksistä ja poistoista.
-Remember that the commit records the snapshot you set up in your staging area. Anything you didn’t stage is still sitting there modified; you can do another commit to add it to your history. Every time you perform a commit, you’re recording a snapshot of your project that you can revert to or compare to later.
+Muista, että pysyvä muutos tallentaa tilannekuvan lavastusalueestasi. Kaikki mitä et lavastanut on yhä istumassa projektissasi muokattuna; voit tehdä toisen pysyvän muutoksen lisätäksesi ne historiaasi. Joka kerta kun teet pysyvän muutoksen, olet tallentamassa tilannekuvaa projektistasi. Tilannekuvaa johon voit palata tai jota voit vertailla myöhemmin.
-### Skipping the Staging Area ###
+### Lavastusalueen ohittaminen ###
-Although it can be amazingly useful for crafting commits exactly how you want them, the staging area is sometimes a bit more complex than you need in your workflow. If you want to skip the staging area, Git provides a simple shortcut. Providing the `-a` option to the `git commit` command makes Git automatically stage every file that is already tracked before doing the commit, letting you skip the `git add` part:
+Vaikka se voi olla uskomattoman hyödyllinen pysyvien muutoksien tekoon tarkalleen niin kuin ne haluat, on lavastusalue joskus pikkaisen liian monimutkainen, kuin mitä työnkulussasi tarvitsisit. Jos haluat ohittaa lavastusalueen, Git tarjoaa siihen helpon oikoreitin. Antamalla `-a` option `git commit`-komentoon, asettaa Gitin automaattisesti lavastamaan jokaisen jo jäljitetyn tiedoston ennen pysyvää muutosta, antaen sinun ohittaa `git add` osan:
$ git status
# On branch master
@@ -335,13 +335,13 @@ Although it can be amazingly useful for crafting commits exactly how you want th
[master 83e38c7] added new benchmarks
1 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)
-Notice how you don’t have to run `git add` on the benchmarks.rb file in this case before you commit.
+Huomaa miten sinun ei tarvitse ajaa `git add`-komentoa benchmarks.rb tiedostolle tässä tapauksessa pysyvää muutosta tehdessäsi.
-### Removing Files ###
+### Tiedostojen poistaminen ###
-To remove a file from Git, you have to remove it from your tracked files (more accurately, remove it from your staging area) and then commit. The `git rm` command does that and also removes the file from your working directory so you don’t see it as an untracked file next time around.
+Poistaaksesi tiedoston Gitistä, täytyy sinun poistaa se sinun jäljitetyistä tiedostoistasi (tarkemmin sanoen, poistaa se lavastusalueeltasi) ja sitten tehdä pysyvä muutos. Komento `git rm` tekee tämän myös ja myös poistaa tiedoston työskentely hakemistostasi, joten et näe sitä enää jäljittämättömänä tiedostona.
-If you simply remove the file from your working directory, it shows up under the “Changed but not updated” (that is, _unstaged_) area of your `git status` output:
+Jos yksinkertaisesti poistat tiedoston työskentely hakemistostasi, näkyy se “Changed but not updated” otsikon alla (se on, _lavastamaton_) `git status` tulosteessasi:
$ rm grit.gemspec
$ git status
@@ -353,7 +353,7 @@ If you simply remove the file from your working directory, it shows up under the
# deleted: grit.gemspec
#
-Then, if you run `git rm`, it stages the file’s removal:
+Tämän jälkeen, jos ajat `git rm`-komennon, se lavastaa tiedostot poistoon:
$ git rm grit.gemspec
rm 'grit.gemspec'
@@ -366,21 +366,21 @@ Then, if you run `git rm`, it stages the file’s removal:
# deleted: grit.gemspec
#
-The next time you commit, the file will be gone and no longer tracked. If you modified the file and added it to the index already, you must force the removal with the `-f` option. This is a safety feature to prevent accidental removal of data that hasn’t yet been recorded in a snapshot and that can’t be recovered from Git.
+Seuraavan kerran kun teet pysyvän muutoksen, tiedosto katoaa ja sitä ei jäljitetä enää. Jos muokkasit tiedostoa ja lisäsit sen jo indeksiin, täytyy sinun pakottaa poisto `-f` optiolla. Tämä on turvallisuus ominaisuus, joka estää vahingossa tapahtuvan datan poistamisen, datan, jota ei ole vielä tallennettu tilannekuvaksi ja jota ei voida palauttaa Gitistä.
-Another useful thing you may want to do is to keep the file in your working tree but remove it from your staging area. In other words, you may want to keep the file on your hard drive but not have Git track it anymore. This is particularly useful if you forgot to add something to your `.gitignore` file and accidentally added it, like a large log file or a bunch of `.a` compiled files. To do this, use the `--cached` option:
+Toinen hyödyllinen asia, jonka saatat haluta tehdä, on tiedoston pitäminen työskentely puussa, mutta samalla sen poistaminen lavastusalueelta. Toisin sanoen, voit haluta pitää tiedoston kovalevylläsi, mutta et halua, että Git jäljittää sitä enää. Tämä on erityisesti hyödyllinen, jos unohdit lisätä jotain `.gitignore`-tiedostoosi ja vahingossa asetit sellaisen Gittin, kuten suuri logi tiedosto tai joukko `.a`-muotoon käännettyjä tiedostoja. Tehdäksesi tämän, käytä `--cached` optiota:
$ git rm --cached readme.txt
-You can pass files, directories, and file-glob patterns to the `git rm` command. That means you can do things such as
+Voit antaa tiedostoja, hakemistoja, tai tiedosto-keräys malleja `git rm`-komennolle. Tämä tarkoittaa, että voit tehdä asioita kuten:
$ git rm log/\*.log
-Note the backslash (`\`) in front of the `*`. This is necessary because Git does its own filename expansion in addition to your shell’s filename expansion. This command removes all files that have the `.log` extension in the `log/` directory. Or, you can do something like this:
+Huomaa kenoviiva (`\`) `*`-merkin edessä. Tämä on tarpeellinen, koska Git tekee oman tiedostonimi laajennuksensa komentorivisi tiedostonimilaajennuksen lisänä. Tämä komento poistaa kaikki tiedostot, joilla on `.log` liite, `log/`-hakemistosta. Tai, voit tehdä näin:
$ git rm \*~
-This command removes all files that end with `~`.
+Tämä komento poistaa kaikki tiedostot, jotka loppuvat `~`-merkkiin.
### Moving Files ###

0 comments on commit 6e5928a

Please sign in to comment.