Permalink
Browse files

[cs] synchronize, fix the markup

The synchronization was done only at the structural level.
The wording inside the paragraphs was not checked.
  • Loading branch information...
pepr committed Mar 8, 2013
1 parent c208c4a commit 8b2f595b6db674b8e9eee182335bddd61e0e5648
Showing with 17 additions and 17 deletions.
  1. +1 −0 cs/02-git-basics/01-chapter2.markdown
  2. +16 −17 cs/04-git-server/01-chapter4.markdown
@@ -577,6 +577,7 @@ To je jen několik základních parametrů k formátování výstupu pro příka
--relative-date Zobrazí datum v relativním formátu (např. "2 weeks ago", tj. před 2 týdny) místo formátu s úplným datem.
--graph Zobrazí vedle výstupu logu ASCII graf k historii větve a slučování.
--pretty Zobrazí revize v alternativním formátu. Parametry příkazu jsou oneline, short, full, fuller a format (lze zadat vlastní formát).
+ --oneline Užitečná zkratka pro `--pretty=oneline --abbrev-commit`.
### Omezení výstupu logu ###
@@ -511,7 +511,7 @@ Git se stal hodně populárním v korporátním prostředí, které obvykle mív
[gldpg]: http://sitaramc.github.com/gitolite/progit.html
[gltoc]: http://sitaramc.github.com/gitolite/master-toc.html
-Gitolite je autorizační vrstva nad gitem, která při autentizaci spoléhá na sshd nebo httpd. (Připomeňme si: autentizace spočívá v rozpoznání uživatele, autorizací rozumíme rozhodování, zda má povolení k provádění toho, co se provést pokouší.)
+Gitolite je autorizační vrstva nad gitem, která při autentizaci spoléhá na `sshd` nebo `httpd`. (Připomeňme si: autentizace spočívá v rozpoznání uživatele, autorizací rozumíme rozhodování, zda má povolení k provádění toho, co se provést pokouší.)
Gitolite umožňuje nastavit přístupová práva nejen na repozitáře (podobně jako Gitosis), ale také na větve a značky v každém repozitáři. To znamená, že lze nastavit, aby určití lidé mohli odesílat jen do určité reference (větve nebo značky) a do jiné ne.
@@ -523,15 +523,14 @@ Nástroj Gitolite je ve smyslu „serverového“ softwaru poněkud neobvyklý.
Začněte tím, že na serveru vytvoříte uživatele nazvaného `git` a přihlásíte se na něj. Z vaší pracovní stanice nakopírujte svůj veřejný ssh klíč (pokud jste spustili `ssh-keygen` s implicitními hodnotami, jde o soubor `~/.ssh/id_rsa.pub`) a přejmenujte jej na `VaseJmeno.pub`. Potom proveďte následující příkazy:
- git clone git://github.com/sitaramc/gitolite
- gitolite/install -ln
- # předpokládá existenci $HOME/bin a uvedení tohoto adresáře v $PATH
- gitolite setup -pk $HOME/VaseJmeno.pub
- # já bych například spustil 'gitolite setup -pk $HOME/sitaram.pub'
+ $ git clone git://github.com/sitaramc/gitolite
+ $ gitolite/install -ln
+ # předpokládá existenci $HOME/bin a uvedení tohoto adresáře v $PATH
+ $ gitolite setup -pk $HOME/scott.pub
-Nakonec přejděte zpět na pracovní stanici a spusťte `git clone git@server:gitolite-admin`.
+Poslední příkaz vytvoří na serveru nový gitovský repozitář nazvaný `gitolite-admin`.
-To je všechno! Nyní máte Gitolite nainstalovaný na serveru a v domácím adresáři vaší pracovní stanice máte také úplně nový repozitář `gitolite-admin`. Své nastavení Gitolite spravujete pomocí provádění změn v tomto repozitáři jejich odesíláním (push).
+Nakonec přejděte zpět na pracovní stanici a spusťte `git clone git@gitserver:gitolite-admin`. To je všechno! Nyní máte Gitolite nainstalovaný na serveru a v domácím adresáři vaší pracovní stanice máte také úplně nový repozitář `gitolite-admin`. Své nastavení Gitolite spravujete pomocí provádění změn v tomto repozitáři jejich odesíláním (push).
### Přizpůsobení instalace ###
@@ -546,18 +545,18 @@ Přepněte se do repozitáře `gitolite-admin` (je umístěn ve vašem domácím
conf/ keydir/
$ find conf keydir -type f
conf/gitolite.conf
- keydir/sitaram.pub
+ keydir/scott.pub
$ cat conf/gitolite.conf
repo gitolite-admin
- RW+ = sitaram
+ RW+ = scott
repo testing
RW+ = @all
-Všimněte si, že „sitaram“ (jméno veřejného klíče v dříve použitém příkazu gl-setup) má práva pro čtení i zápis k repozitáři `gitolite-admin` a také stejnojmenný veřejný klíč.
+Všimněte si, že „scott“ (jméno veřejného klíče v dříve použitém příkazu `gitolite setup`) má práva pro čtení i zápis k repozitáři `gitolite-admin` a také stejnojmenný veřejný klíč.
-Přidávání dalších uživatelů je snadné. Pokud chceme přidat uživatele „alice“, získáme její veřejný klíč, pojmenujeme jej `alice.pub` a umístíme jej do adresáře `keydir`. Je součástí klonu repozitáře gitolite-admin, který jsme právě vytvořili na pracovní stanici. Přidáme, potvrdíme a odešleme změny (add, commit, push). Tím jsme dosáhli přidání uživatele.
+Přidávání dalších uživatelů je snadné. Pokud chceme přidat uživatele „alice“, získáme její veřejný klíč, pojmenujeme jej `alice.pub` a umístíme jej do adresáře `keydir`. Je součástí klonu repozitáře `gitolite-admin`, který jsme právě vytvořili na pracovní stanici. Přidáme, potvrdíme a odešleme změny (add, commit, push). Tím jsme dosáhli přidání uživatele.
Syntaxe konfiguračního souboru pro Gitolite je dobře dokumentovaná, takže zde uvedu jen pár zajímavých věcí.
@@ -566,8 +565,8 @@ Pro usnadnění můžete dávat uživatele i repozitáře do skupin. Jména skup
@oss_repos = linux perl rakudo git gitolite
@secret_repos = fenestra pear
- @admins = scott # Adams, not Chacon, sorry :)
- @interns = ashok # get the spelling right, Scott!
+ @admins = scott
+ @interns = ashok
@engineers = sitaram dilbert wally alice
@staff = @admins @engineers @interns
@@ -631,17 +630,17 @@ Gitolite vám umožní nadefinovat pro každého vývojáře jmenné prostory s
### „Wildcard“ repozitáře ###
-Gitolite vám umožní určit repozitáře zástupnými znaky (wildcards; ve skutečnosti jde o perlovské regulární výrazy) -- například k náhodnému výběru zadání příkladu můžeme použít `assignments/s[0-9][0-9]/a[0-9][0-9]`. Umožní nám též přidělit nový režim oprávnění („C“), který uživatelům povoluje vytvářet repozitáře popsané zástupnými znaky, automaticky přidělí vlastnictví konkrétnímu uživateli, který jej vytvořil, umožní mu přidělit oprávnění R a RW dalším spolupracovníkům atd. Podrobnosti opět hledejte v dokumentaci.
+Gitolite vám umožní určit repozitáře zástupnými znaky (wildcards; ve skutečnosti jde o perlovské regulární výrazy) -- například k náhodnému výběru zadání příkladu můžeme použít `assignments/s[0-9][0-9]/a[0-9][0-9]`. Umožní nám též přidělit nový režim oprávnění (`C`), který uživatelům povoluje vytvářet repozitáře popsané zástupnými znaky, automaticky přidělí vlastnictví konkrétnímu uživateli, který jej vytvořil, umožní mu přidělit oprávnění `R` a `RW` dalším spolupracovníkům atd. Podrobnosti opět hledejte v dokumentaci.
### Další vlastnosti ###
Vysvětlení Gitolite završíme přehledem několika vlastností, které jsou detailně popsány v dokumentaci.
-**Logování:** Gitolite loguje všechny úspěšné přístupy. Jestliže máte volná pravidla pro přidělování oprávnění vracet změny (práva `RW+`) a stane se, že někdo takto „zkazí“ hlavní větev, je tu ještě log soubor, který vám zachrání život, protože v něm můžete postižené SHA najít.
+**Logování:** Gitolite loguje všechny úspěšné přístupy. Jestliže máte volná pravidla pro přidělování oprávnění vracet změny (práva `RW+`) a stane se, že někdo takto „zkazí“ větev `master`, je tu ještě log soubor, který vám zachrání život, protože v něm můžete postižené SHA najít.
**Přehledy uživatelských oprávnění:** Další příjemnou vlastností je to, co se stane, pokud se pouze pokusíte připojit pomocí SSH na server. Gitolite vám ukáže, ke kterým repozitářům máte přístup a s jakoými oprávněními. Příklad:
- hello sitaram, this is git@git running gitolite3 v3.01-18-g9609868 on git 1.7.4.4
+ hello scott, this is git@git running gitolite3 v3.01-18-g9609868 on git 1.7.4.4
R anu-wsd
R entrans

0 comments on commit 8b2f595

Please sign in to comment.