Permalink
Browse files

According to commit a0228ae there should be C3', not C3 also in other…

… languages.
  • Loading branch information...
engycz committed Feb 11, 2014
1 parent 9f962b7 commit 91600a1d3856be3688f65681551112d6f129071d
@@ -507,7 +507,7 @@ Nyní můžete přejít zpět na hlavní větev a provést sloučení „rychle
Insert 18333fig0330.png
Obrázek 3-30. „Rychle vpřed“ po hlavní větvi
-Snímek, na který nyní ukazuje revize C3, je zcela totožný se snímkem, na který v příkladu v části o slučování ukazovala C5. V koncových produktech integrace není žádný rozdíl, výsledkem přeskládání je však čistší historie. Pokud si prohlížíte log přeskládané větve, vypadá jako lineární historie – zdá se, jako by veškerá práce probíhala v jedné linii, ačkoli původně byla paralelní.
+Snímek, na který nyní ukazuje revize C3', je zcela totožný se snímkem, na který v příkladu v části o slučování ukazovala C5. V koncových produktech integrace není žádný rozdíl, výsledkem přeskládání je však čistší historie. Pokud si prohlížíte log přeskládané větve, vypadá jako lineární historie – zdá se, jako by veškerá práce probíhala v jedné linii, ačkoli původně byla paralelní.
Tuto metodu budete často používat v situaci, kdy chcete mít jistotu, že byly vaše revize čistě aplikovány na vzdálenou větev – např. v projektu, do nějž chcete přidat příspěvek, který ale nespravujete. V takovém případě budete pracovat ve své větvi, a až budete mít připraveny záplaty k odeslání do hlavního projektu, přeskládáte svou práci na větev `origin/master`. Správce v tomto případě nemusí provádět žádnou integraci, provede pouze posun „rychle vpřed“ nebo čistou aplikaci.
@@ -507,7 +507,7 @@ En este momento, puedes volver a la rama 'master' y hacer una fusión con avance
Insert 18333fig0330.png
Figura 3-30. Avance rápido de la rama 'master'.
-Así, la instantánea apuntada por C3 aquí es exactamente la misma apuntada por C5 en el ejemplo de la fusión. No hay ninguna diferencia en el resultado final de la integración, pero el haberla hecho reorganizando nos deja un registro más claro. Si examinas el registro de una rama reorganizada, este aparece siempre como un registro lineal: como si todo el trabajo se hubiera realizado en series, aunque realmente se haya hecho en paralelo.
+Así, la instantánea apuntada por C3' aquí es exactamente la misma apuntada por C5 en el ejemplo de la fusión. No hay ninguna diferencia en el resultado final de la integración, pero el haberla hecho reorganizando nos deja un registro más claro. Si examinas el registro de una rama reorganizada, este aparece siempre como un registro lineal: como si todo el trabajo se hubiera realizado en series, aunque realmente se haya hecho en paralelo.
Habitualmente, optarás por esta vía cuando quieras estar seguro de que tus confirmaciones de cambio (commits) se pueden aplicar limpiamente sobre una rama remota; posiblemente, en un proyecto donde estés intentando colaborar, pero lleves tu el mantenimiento. En casos como esos, puedes trabajar sobre una rama y luego reorgainzar lo realizado en la rama 'origin/master' cuando lo tengas todo listo para enviarlo al proyecto principal. De esta forma, la persona que mantiene el proyecto no necesitará hacer ninguna integración con tu trabajo; le bastará con un avance rápido o una incorporación limpia.
@@ -507,7 +507,7 @@ At this point, you can go back to the master branch and do a fast-forward merge
Insert 18333fig0330.png
Figure 3-30. Fast-forwarding the master branch.
-Now, the snapshot pointed to by C3 is exactly the same as the one that was pointed to by C5 in the merge example. There is no difference in the end product of the integration, but rebasing makes for a cleaner history. If you examine the log of a rebased branch, it looks like a linear history: it appears that all the work happened in series, even when it originally happened in parallel.
+Now, the snapshot pointed to by C3' is exactly the same as the one that was pointed to by C5 in the merge example. There is no difference in the end product of the integration, but rebasing makes for a cleaner history. If you examine the log of a rebased branch, it looks like a linear history: it appears that all the work happened in series, even when it originally happened in parallel.
Often, you’ll do this to make sure your commits apply cleanly on a remote branch — perhaps in a project to which you’re trying to contribute but that you don’t maintain. In this case, you’d do your work in a branch and then rebase your work onto `origin/master` when you were ready to submit your patches to the main project. That way, the maintainer doesn’t have to do any integration work — just a fast-forward or a clean apply.
@@ -507,7 +507,7 @@ W tym momencie możesz wrócić do gałęzi `master` i scalić zmiany wykonując
Insert 18333fig0330.png
Figure 3-30. Przesunięcie gałęzi master po operacji zmiany bazy.
-Teraz migawka wskazywana przez C3 jest dokładnie taka sama jak ta, na którą wskazuje C5 w przykładzie ze scalaniem. Nie ma różnicy w produkcie końcowym integracji. Zmiana bazy tworzy jednak czystszą historię. Jeśli przejrzysz historię gałęzi po operacji `rebase`, wygląda ona na liniową: wygląda jakby cała praca była wykonywana stopniowo, nawet jeśli oryginalnie odbywała się równolegle.
+Teraz migawka wskazywana przez C3' jest dokładnie taka sama jak ta, na którą wskazuje C5 w przykładzie ze scalaniem. Nie ma różnicy w produkcie końcowym integracji. Zmiana bazy tworzy jednak czystszą historię. Jeśli przejrzysz historię gałęzi po operacji `rebase`, wygląda ona na liniową: wygląda jakby cała praca była wykonywana stopniowo, nawet jeśli oryginalnie odbywała się równolegle.
Warto korzystać z tej funkcji, by mieć pewność, że rewizje zaaplikują się w bezproblemowy sposób do zdalnej gałęzi - być może w projekcie w którym próbujesz się udzielać, a którym nie zarządzasz. W takim wypadku będziesz wykonywał swoją pracę we własnej gałęzi, a następnie zmieniał jej bazę na `origin/master`, jak tylko będziesz gotowy do przesłania własnych poprawek do głównego projektu. W ten sposób osoba utrzymująca projekt nie będzie musiała dodatkowo wykonywać integracji - jedynie prostolinijne scalenie lub czyste zastosowanie zmian.
@@ -506,7 +506,7 @@ Hình 3-29. Quá trình rebase thay đổi ở C3 vào C4.
Insert 18333fig0330.png
Hình 3-30. Di chuyển nhánh master lên phía trước.
-Bây giờ snapshot mà C3 trỏ tới cũng giống như snapshot được trở tới bởi C5 trong ví dụ sử dụng merge. Không có sự khác biệt nào khi so sánh kết quả của hai phương pháp này, nhưng sử dụng rebase sẽ cho chúng ta lịch sử rõ ràng hơn. Nếu bạn xem xét lịch sử của nhánh mà chúng ta rebase vào, nó giống như một đường thẳng: mọi thứ dường như xảy ra theo trình tự, thậm chí ban đầu nó diễn ra song song.
+Bây giờ snapshot mà C3' trỏ tới cũng giống như snapshot được trở tới bởi C5 trong ví dụ sử dụng merge. Không có sự khác biệt nào khi so sánh kết quả của hai phương pháp này, nhưng sử dụng rebase sẽ cho chúng ta lịch sử rõ ràng hơn. Nếu bạn xem xét lịch sử của nhánh mà chúng ta rebase vào, nó giống như một đường thẳng: mọi thứ dường như xảy ra theo trình tự, thậm chí ban đầu nó diễn ra song song.
Bình thường, bạn sử dụng cách này để đảm bảo rằng các commit được áp dụng một cách rõ ràng, rành mạch trên nhánh remote - có lẽ là một dự án mà bạn đang đóng góp chứ không phải duy trì nó. Trong trường hợp này, bạn thực hiện công việc trên một nhánh và sau đó rebase trở lại nhánh `origin/master` khi đã sẵn sàng. Theo cách này thì người duy trì dự án đó không phải thực hiện việc tích hợp - mà chỉ chi chuyển tiến lên phía trước (fast-forwar) hoặc đơn giản là áp dụng chúng vào.
@@ -595,4 +595,4 @@ Nếu bạn sử dụng rebase như là cách để dọn dẹp các commit trư
## Tổng Kết ##
-Chúng ta đã đề cập tới các khái niệm cơ bản về phân nhánh và tích hợp trong Git. Bạn nên nắm vững việc tạo mới, di chuyển giữa các nhánh và tích hợp các nhánh nội bộ lại với nhau. Bạn cũng nên có khả năng chia sẽ các nhánh bằng cách đẩy chúng lên một máy chủ trung tâm, cộng tác với các thành viên khác trên các nhánh dùng chung và rebase chúng trước khi chia sẻ.
+Chúng ta đã đề cập tới các khái niệm cơ bản về phân nhánh và tích hợp trong Git. Bạn nên nắm vững việc tạo mới, di chuyển giữa các nhánh và tích hợp các nhánh nội bộ lại với nhau. Bạn cũng nên có khả năng chia sẽ các nhánh bằng cách đẩy chúng lên một máy chủ trung tâm, cộng tác với các thành viên khác trên các nhánh dùng chung và rebase chúng trước khi chia sẻ.

0 comments on commit 91600a1

Please sign in to comment.