Programmeren voor Bèta's
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 3 commits ahead, 32 commits behind uva:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
10 Getaltheorie
11 Algoritmen
20 DNA
21 Integreren
30 Beweging
31 Monopoly
32 ProoiPredator
40 BigData
41 Statistiek
90 Python
99 Extra/10 Opgaven
info
.gitignore
README.md
course.yml

README.md

Programmeren voor Bèta's en Gamma's

Deze cursusmaterialen leren je Python kennen, een programmeertaal die inmiddels veel gebruikt wordt in de wetenschap. Er zijn vier modules:

  • De basiselementen van Python
  • Functies en algoritmen
  • Simuleren
  • Dataverwerking

Deze cursus is gemaakt door Martijn Stegeman (mailto:martijn@stgm.nl) en Ivo van Vulpen (mailto:ivo.van.vulpen@nikhef.nl) (opdrachten en ontwerp). We hebben veel hulp gehad van studenten en assistenten die de cursus hebben uitgeprobeerd of eigen ideeën bijgedragen. Speciale dank gaat naar:

  • Jelle van Assema (opdrachten en checkpy)
  • Marianne de Heer Kloots (revisie en testen)
  • Maarten Inja (DNA-opdracht)
  • Huub Rutjes (films)
  • Luca Verhees (artwork semester of code)

Materiaal in deze cursus is gedeeltelijk ontleend aan de volgende creative commons-bronnen:

Voor alle materialen op deze website berust het auteursrecht bij Martijn Stegeman en Ivo van Vulpen. De cursus is in huidige vorm gepubliceerd onder een creative commons-licentie en mag op allerlei manieren hergebruikt worden.

Copyright 2017 Martijn Stegeman en Ivo van Vulpen.
Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.