Repozytorium zawiera materiały omawiane w ramach warsztatu "Analiza języka naturalnego w R", prowadzonego podczas konferencji "Machine Learning@Enterprise 2018" (18 września 2018 r.).
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
dicts
prezentacja
prezentacja_skrypty
README.md

README.md

Analiza języka naturalnego w R

Repozytorium zawiera materiały omawiane w ramach warsztatu Analiza języka naturalnego w R, prowadzonego podczas konferencji Machine Learning@Enterprise 2018 (18 września 2018 r.).

Agenda:

 • Do czego może przydać się analiza tekstu
 • Skąd wziąć dane tekstowe
 • Przygotowanie i podstawowa analiza tekstu
 • Zagadka kryminalna: kto napisał książkę

Co użytkownik zyska:

Dowiesz się jak przetworzyć tekst w języku R z użyciem stosownych pakietów, wyszukać najpopularniejsze słowa (tf-idf). Spróbujemy znaleźć tematy kilku lektur szkolnych (LDA), porównać język ich autorów i znajdziemy autora nieznanego tekstu.

Wymagania wobec uczestnika:

 • Zainteresowanie tematyką przetwarzania tekstu
 • Podstawowa znajomość programowania (R)
 • Przydatna będzie znajomość pakierów tidyverse i tidytext
 • Własny komputer z zainstalowanym R/RStudio – dla chcących aktywnie uczestniczyć w warsztacie

Zawartość repo:

 • prezentacja - folder z prezentacją (treść i pliki)
 • prezentacja_skrypty - skrypty omawiane podczas prezentacji
 • data miejsce na dane - ściągnięte albo obliczone
 • dicts - potrzebne słowniki

Potrzebne pakiety:

 • manipulacja danymi, wykresy:
  • tidyverse (wraz z zależnościami, szczególnie dplyr i ggplot2)
  • widyr
  • lubridate
  • glue
 • analiza i manipulacja danymi tekstowymi:
  • tidytext
  • tm
  • topicmodels
  • text2vec
  • lsa
  • wordcloud
 • modele:
  • e1071
  • randomForest
  • xgboost
 • pobieranie danych:
  • rvest
  • rtweet
 • grafy:
  • igraph
 • inne przydatne:
  • fs
  • ggrepel
  • ggridges

Do poczytania przy okazji

Kilka tekstów związanych z tematem warsztatu: