Skip to content
Analiza danych z Pracuj.pl
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
blog_post.Rmd
grab_index.R
grab_offers.R

README.md

Analiza ofert pracy

Repo dla wpisu na blogu https://blog.prokulski.science/index.php/2019/02/18/analiza-ofert-pracy/

Zawartość:

 • skrypt grab_index.R służący do zebrania listy ogłoszeń pojawiających się na indeksie (zbieramy najpierw linki do ogłoszeń)
 • skrypt grab_offers.R służący do zebrania treści ogłoszeń na podstawie zebranych linków
 • plik blog_post.Rmd z treścią postu (a przede wszystkim z kodem jaki posłużył do wygenerowania tabel i wykresów)

Zakres treści w poście:

 • Metodologia i zebranie danych
 • Analiza
 • Ogólna charakterystyka
 • Liczba ofert według województwa
 • Liczba ofert według kategorii
 • Najpopularniejsze kategorie w województwach
 • Najpopularniejsze województwa dla kategorii
 • Praca w IT
 • Stanowiska
 • Liczba stanowisk według poziomu w województwach
 • Najpopularniejsze nazwy stanowisk
 • Jakie stanowiska dla IT/Machine Learning
 • Zarobki
 • Zarobki a poziom stanowiska
 • Zarobki a województwo
 • Zarobki a branża
 • Treść ofert
 • Słowa w opisach
 • Jakie technologie występują razem?
 • Podobieństwo technologii w IT na podstawie treści ofert
 • Bigramy
 • Podobieństwo kategorii na podstawie opisów
 • Język R & Shiny
You can’t perform that action at this time.