Skip to content
Pobieranie danych o indywidualnych wynikach głosowania w Sejmie VIII kadencji + analiza
R
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md usunięte literówki Oct 24, 2019
analiza.R initial commit Oct 24, 2019
final_glosowania.RDS initial commit Oct 24, 2019
final_lista_glosowan.RDS initial commit Oct 24, 2019
grab_glosowania.R
make_pca.R skrypt buduje animację z PCA po kolejnych głosowaniach Oct 24, 2019
preproces_data.R

README.md

Głosowania w Sejmie RP VIII kadencji

Pliki stanowią repozytorium służące do przygotowania stosownego wpisu na blogu http://prokulski.science (post w produkcji).

SKRYPTY

grab_glosowania.R

Skrypt zawiera funkcje do pobrania listy:

 • posiedzeń Sejmu - wez_liste_posiedzen()
 • głosowań w ramach każdego z posiedzeń - wez_liste_glosowan()
 • listy klubów biorących udział w głosowaniu - wez_liste_klubow()
 • indywidualnych wyników głosowań (jak głosował każdy z posłów) danego klubu poselskiego - wez_glosowanie_klubu()

W wyniku działania skryptu powstają pliki RDS z danymi.

UWAGA skrypt działa bardzo długo (mamy ponad 8 tysięcy głosowań w całej kadencji!), w dodatku lubi się wywalić (głównie ze względu na przytykanie się stron Sejmu) i nie na każdym głosowaniu zadziała. Trzeba doglądać.

preproces_data.R

Delikatne przetworzenie zebranych danych - dodanie numeru głosowania itp. Zapomniałem o tym przy pisaniu skryptu zbierającego :(

analiza.R

Wykresy i inne rzeczy użyte do przygotowania wpisu na blogu.

DANE

final_lista_glosowan.RDS

Plik z zebraną listą głosowań (bez wyniku): Zawartość:

> lista_glosowan <- readRDS("final_lista_glosowan.RDS")
> glimpse(lista_glosowan)

Observations: 8,142
Variables: 8
$ numer_posiedzenia <chr> "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86", "86",…
$ numer_glosowania <chr> "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "1…
$ data_posiedzenia <date> 2019-09-11, 2019-09-11, 2019-09-11, 2019-09-11, 2019-09-11, 2019-09-11, 2019-09-11, 2019-09-11…
$ czas       <chr> "09:23:50", "21:06:18", "21:06:49", "21:07:16", "21:07:58", "21:08:48", "21:09:27", "21:10:05",…
$ godzina      <dbl> 9, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, …
$ temat       <chr> "86. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11 września oraz 15 i 16 października…
$ link       <chr> "http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=86&NrGloso…
$ id_glosowania   <dbl> 51862, 51863, 51864, 51865, 51866, 51867, 51868, 51869, 51870, 51871, 51872, 51873, 51874, 5187…

final_glosowania.RDS

Plik ze wszystkimi zebranymi danymi o głosowaniach konkretnych osób. Zawartość:

> glosowania <- readRDS("final_glosowania.RDS")
> glimpse(glosowania)

Observations: 3,730,368
Variables: 4
$ id_glosowania <dbl> 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 51862, 5…
$ klub     <chr> "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "PiS", "…
$ osoba     <chr> "Adamczyk Andrzej", "Andzel Waldemar", "Arciszewska-Mielewczyk Dorota", "Ardanowski Jan Krzysztof",…
$ glos     <chr> "Przeciw", "Nieobecny", "Przeciw", "Nieobecny", "Przeciw", "Przeciw", "Przeciw", "Przeciw", "Nieobe…
You can’t perform that action at this time.